Aktualizace SR MAP – Seznamu investičních priorit

Zobrazit: Aktualizace SR MAP – Seznamu investičních priorit

Dovolujeme si Vás informovat o připravované aktualizaci strategického rámce MAP ORP Ostrava – Seznamu investičních priorit. S ohledem na podmínku pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)IROP – ITI, OP ST aj. je i v tomto novém programovacím období 2021-2027 nutné prokázání souladu Vašich projektových záměrů se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

Aktuální tabulku investičních priorit (Příloha č.1 SR MAP) k doplnění nových záměrů či aktualizaci těch stávajících naleznete ZDE. V případě, že možnosti aktualizace využijete, můžete tak učinit do 24.06.2024 (termín pro nejzazší zaslání souboru s novými/aktualizovanými projektovými záměry). V termínu od 25. do 26.06.2024 proběhne zpracování zaslaných projektových záměrů a celková aktualizace tabulky. Následně bude všem příjemcům tohoto e-mailu zaslána aktualizovaná tabulka k finální kontrole před schválením Řídícím výborem projektu MAP ORP Ostrava IV v červenci 2024.

Pokud probíhající aktualizace nechcete využít, doporučujeme Vám i přesto provést kontrolu všech Vašich projektových záměrů a ověřit si, že jsou v tabulce uvedeny dle Vašich potřeb.

Důležité informace

Souhlas zřizovatele = u příspěvkových organizací výpis z usnesení, popř. podpis zřizovatele, u ostatních podpis zřizovatele (buď dokument s vyjádřením souhlasu nebo elektronicky podepsaná tabulka). Souhlas zřizovatele zasílejte elektronicky na karel.synek@ostrava.cz – naskenovaný výpis z usnesení nebo do datové schránky originál digitálně podepsané tabulky nebo poštou podepsaný originál tabulky ze strany zřizovatele na adresu Bc. Karel Synek, odbor školství a sportu, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Souhlas zřizovatele musí být doručen před zařazením investičních záměrů do SR MAP, tzn. v tomto případě do konce června 2024 (v červenci proběhne odeslání podkladů a projednání v ŘV MAP).

Pro městské obvody – zřizovatelé vyplní údaje za nové a aktualizované projektové záměry za všechny zřizované školy a odešlou tabulku v excelu souhrnně za všechny své školy na karel.synek@ostrava.cz.

Pro školy zřizované městskými obvody, obcemi, městy – prosím, konzultujte veškeré změny v aktuálních PZ/zařazení nových PZ se zřizovatelem a také je prostřednictvím zřizovatele předávejte realizačnímu týmu MAP.

Nové projektové záměry doplňte do přiložené tabulky – konkrétně pod uvedenou tabulku, řádky pro uvedení nových projektových záměrů jsou podbarveny zeleně!

Aktualizované údaje  v projektových záměrech  v tabulce označte ČERVENĚ, popř. pokud budete některé již uvedené projekty v tabulce slučovat nebo dělit do více projektů a vznikne tím zcela nový projekt, doplňte ho pod tabulku do zeleného pole nových projektových záměrů a do emailu nám zašlete informaci s pořadovým číslem projektu, kterého se aktualizace týká)

Pokud byl projekt uvedený ve strategickém rámci realizovánpopř. je schválen, probíhá jeho realizace, realizován nebude, byl sloučen, popř. dělen na více projektů apod. prosím uveďte tuto informaci, vč. pořadového čísla, pod kterým se tento projekt v tabulce strategického rámce nachází, do emailu, ve kterém budete zasílat tabulku nových a aktualizovaných projektových záměrů na karel.synek@ostrava.cz

Vysvětlivky k tabulkám

 1. identifikace školy –  Je třeba uvést všechny školy, kterých se to týká a jejich identifikaci.
  Přestože někteří zřizovatelé, městské obvody, podávají jeden projekt (jednu žádost o dotaci) za více škol –tzn. do jednoho projektu je zařazeno více škol (například vybudování fyzikálních učeben na 5 školách), uvedete do tabulky všechny školy, kterých se projekt týká.
 2. typ projektu – vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi– jedná se i např. o výstavbu a rekonstrukci hřišť, tělocvičen, sportovišť apod. –  s podmínkou, že po vyučování budou veřejně přístupné.
 3. obsah projektu – uveďte obecný popis (neuvádějte přesné počty zařízení a přesné popisy např. zařízení apod.)
 • Není možné ze vzoru tabulky odstraňovat předdefinované sloupce + rušit řádky. Před schválením PZ ze strany Řídicího výboru Vám budou doplněné údaje opětovně zaslány ke kontrole. Věnujte ji prosím pozornost.
 • Vyplnit všechny údaje v tabulce
 • U každého investičního záměru, který se bude ucházet o financování z IROP/fondů EU:
  • je třeba uvést všechny údaje, vč. odhadu podílu EFRR (ve 85%-příklad vzorce je uveden v tabulce, stačí ho zkopírovat do příslušného řádku i sloupce),
  • musí být vyplněn křížek u typu projektu – vazba na některou z podporovaných oblastí; křížků/oblastí může být více.
  • celkové výdaje projektu – uvedená částka v tabulce nemůže být při předložení záměru do výzvy IROP překročena
 • IROP nefinancuje kmenové učebny
 • Pokud bude projekt financovat obec, kraj, zřizovatel apod. – spolufinancování se nevyplňuje
 • Doplňkové aktivity (rekonstrukce hřiště, zázemí pro vnitřní a venkovní komunitní aktivity, zázemí pro ŠPP apod.) nelze realizovat jako samostatné projekty
 • Školní kluby a školní družiny – uvádět do záložky základní školy
 • ZUŠ – uvádět do záložky zájmové a neformální vzdělávání
 • Harmonogram uvedený u investičních záměrů je orientační.
 • Je-li dopad realizace projektu na MŠ i ZŠ (společné prostory, nelze rozlišit, kdo je bude více využívat), uveďte záměr na list MŠ i ZŠ.
 • Tabulky aktualizovaných  investičních záměrů musí vždy obsahovat popis změn, které budou v tabulce červeně vyznačeny.– barevně označit změny v rámci aktualizace projektového záměru (do e-mailu prosím uveďte čísla řádků, kde proběhla aktualizace, vyhledávání změn na více než 300 řádcích je složité).

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na Bc. Karla Synka, DiS. na tel.: 731 682 940, 599 443 434.