Projekt „Šachy do škol“

Zobrazit: Projekt „Šachy do škol“

Proč šachy?
Studie prokázaly, že hra šachů podporuje všestranný rozvoj intelektuálních schopností dětí, zlepšuje paměť, kombinační, matematické a analytické schopnosti, schopnost číst, intuici, kreativitu, schopnost soustředit se. Hra šachů má také pozitivní vliv na sociální vlastnosti dětí, učí se rozhodovat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, vyrovnat se s porážkou a poučit se z ní, vede k soustavnému zlepšování se. Hra šachů je velmi rozmanitá a mění se každým tahem, proto nutí děti intuitivně uvažovat a zároveň se adaptovat na rychle se měnící podmínky hry.

Dne 26. února 2020 bylo na Magistrátě města Ostravy uzavřeno čtyřstranné memorandum o spolupráci na projektu „Šachy do škol“, které podepsali představitelé statutárního města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách v Ostravě.

Hlavním cílem projektu je zlepšení paměti, kombinačních, analytických, matematických schopností, intuice, kreativity, schopnosti soustředit se a dalších vlastností u dětí základních a mateřských škol, proškolení pedagogů a možnost začlenit výuku šachu do osnov pro MŠ, kroužků a případně začlenění šachů do výuky některých předmětů při ZŠ, realizace kroužků a turnajů pro děti při SVČ a vytvoření metodických materiálů.

Aktuální informace 2021/2022:

 • Středisko volného času Korunka uspořádalo 1. šachový příměstský tábor pro děti od 4 do 7 let pod názvem „Letní šachová pohádka“ – srpen 2021
 • Seminář pro školy „Jak učit děti hrát šachy“ – říjen 2021
 • Zahájení praktických lekcí výuky šachů pro MŠ v Ostravě-Mariánských Horách – listopad 2021
 • Výuka šachů v MŠ a ZŠ – průběžně
 • Šachový turnaj – Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie A – realizováno ve spolupráci s Městským šachovým svazem Ostrava – prosinec 2021
 • Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie C – březen 2022
 • Šachový turnaj pro nejmenší v MŠ Klubíčko v Ostravě Hrabové – květen 2022
 • Šachový turnaj pro děti z mateřských škol  „O šachovou Korunku“ – květen 2022
 • Jednání s OU ohledně zapojení studentů do výuky šachů – červen 2022
 • Příměstský tábor pro předškolní děti „Letní pohádka o šachovém království“ – srpen 2022
 • Aktuálně probíhá on-line vzdělávání pedagogů SVČ Korunka – trenér 4. třídy, které organizuje Šachový svaz České republiky. 3 pedagogové ze SVČ vedou šachy na ZŠ, MŠ a šachové kroužky na SVČ.
 • Nabídka absolvování kurzu šachového trenéra 4. třídy. Tento kurz je určen především pro pedagogy ze škol, SVČ, DDM, budoucím pedagogům anebo zájemcům o vedení šachového kroužku. Podrobnosti najdete na https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodicka-komise/online-skoleni-treneru-4-tridy/.
 • V průběhu uzavření škol z důvodu pandemie nemoci COVID-19 byla možnost hrát šachy na šachovém portále https://sachy.cz/.
 • Na stránkách https://learningchess.net/cz/ jsou k dispozici šachové kurzy a lekce pro další zdokonalování se v šachové hře
 • Zájemci mají stále možné se zapojit do projektu – viz níže
 • V současné době je do projektu zapojeno cca 17 ZŠ, 24 MŠ a 1 SVČ.

Informace k projektu „ŠACHY DO ŠKOL“, možnosti zapojení, vč. podpory pro zapojené školy

Od roku 2017 projekt „Šachy do škol“ organizačně zajišťuje Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách. Zájmové útvary šachové hry fungují přímo v Korunce, ale také ve vybraných mateřských a základních školách. Vše probíhá hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti. Středisko navíc pořádá pro děti šachové turnaje.

V níže uvedeném odkaze naleznete informace k jednotlivým aktivitám a podpoře v rámci projektu „Šachy do škol“: Bližší informace k šachovým aktivitám SVČ Korunka

ŠACHY PRO NEJMENŠÍ
naším cílem je začlenění výuky hry šachů do posledních ročníků mateřských škol; seznámení se se speciální výukovou metodou hry šachů pro děti staršího předškolního věku – poslední ročník MŠ (5-6 let) a vytvoření metodických materiálů o této výukové metodě.

V roce 2018 začala probíhat za spolupráce statutárního města Ostravy, Střediska volného času Korunka a projektu MAP II výuka šachů speciální metodou určenou pro děti staršího předškolního věku, a to v prostorách MŠ Hornická. Lekcí se  pod odborným vedením externí lektorky  účastnili pedagogové i z jiných MŠ.
Z lekcí byly pořizovány videozáznamy a vznikl tak ucelený blok metodických videí – videometodika, který byl poskytnut přihlášeným mateřským školám k samostudiu.
„Šachy pro nejmenší“- spolupráce SVČ Korunka se školami v rámci projektu MAP ORP Ostrava II v období 2018-2021

V současné době probíhá výuka šachů v mateřských školkách již přímo ze strany proškolených pedagogů jednotlivých MŠ a lektorů ze SVČ Korunka. SVČ Korunka zastřešuje proškolování dalších zájemců ze strany pedagogů MŠ, ZŠ; zajišťuje vedení šachových kroužků v MŠ, ZŠ a v budově SVČ Korunka v odpoledních hodinách, organizuje semináře, šachové soutěže a turnaje, včetně realizace letního šachového příměstského tábora .

Šachy do škol v rámci projektu MAP ORP Ostrava II (2018-2021)
Informace o spolupráci, možnostech zapojení dalších škol a jejich podpora
Informace o uzavřeném memorandu

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, postupujte následovně:
• oznamte svůj záměr zapojit se do projektu na adresu: jana.secova@svc-korunka.cz – uveďte název školy, jméno a kontakt na případného vyučujícího šachů nebo vedoucího šachového kroužku, popř. jiné kontaktní osoby pro tento projekt
přihlaste se dále prostřednictvím uvedeného odkazu do projektu šachy do škol, který zastřešuje ŠS odkaz: https://www.chess.cz/sachy-do-skol/jak-se-zapojit/

Jakou podporu mohou očekávat školy a studenti VŠ učitelských oborů v rámci projektu „Šachy do škol“:

• školy zapojené do projektu získají zdarma přístup do výukového šachového portálu a cvičebnice,
učitelé mají možnost zdarma absolvovat online školení trenérů IV. třídy – poplatky za vzdělávání trenéra 4. třídy dle možností a celkové výše nákladů hradí MAP II. (do 1. čtvrtletí 2022), studenti vysokých škol učitelských oborů absolvují vzdělávání trenéra 4. třídy zdarma
• účastnit se metodických schůzek a workshopů, volně ke stažení budou podpůrné materiály,
• zapůjčení šachového materiálu ,
• pozvání na odborné semináře, které budou realizovány zdarma,
v případě, že nemáte lektora výuky šachů a přesto se chcete do projektu zapojit, oznamte, prosím, tuto skutečnost na: jana.secova@svc-korunka.cz
• pozvání na žákovské šachové turnaje zejména pro děti do 10 let.

Další záměry:

Prezentovat šachy ve školách a školkách, pokračovat v jednáních s Ostravskou univerzitou o  zapojení jejich studentů do tohoto projektu (licenci trenéra 4.třídy již získaly 4 studentky Ostravské univerzity) a možnostech zapracování výuky šachů do učitelských studijních programů pro učitelství MŠ a I. stupně ZŠ jako povinně volitelného předmětu, vč. umožnění náslechů studentů v MŠ. Zpracovat a distribuovat metodiku pro výuku šachů v MŠ, prezentovat celorepublikový projekt Šachy do škol – zejména získávání trenérské licence pro učitele MŠ a ZŠ, zajištění účasti na šachových turnajích, pořádání šachových turnajů.

Kontakt:

Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka e-mail: jana.secova@svc-korunka.cz Mobil: 775 104 422

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová
Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

 

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 49
709 12 Ostrava – Mariánské Hory

E-mail: jana.secova@svc-korunka.cz
Tel.: +420 775 104 422

 

Zobrazit: Šachový turnaj pro nejmenší v MŠ Klubíčko
V mateřské škole Klubíčko v Ostravě Hrabové se konal dne 17.5.2022 šachový turnaj, který proběhl ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka Rozhodčím turnaje byl pan Aleš Štefan, který šachový ...