Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Zobrazit: Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Ostrava je město s prvotřídním vzděláváním pro všechny občany od předškolního věku až po seniory. Důraz na rozmanitost, alternativu a rovnost příležitostí dává možnost rozvíjet potenciál a kompetence každého člověka. Je místem inovací, talentů a rozvojových aktivit v oblasti výuky, metodiky, výzkumu i vzdělávání pedagogů i vzhledem k tomu, že spolu vzdělávací instituce komunikují a spolupracují jak interdisciplinárně, tak v rámci jednotlivých stupňů a typů vzdělávání.

Ostrava podporuje talenty v oblasti přírodních i humanitních věd, je místem inovativních startupů, prestižních univerzit a kvalitního neformálního vzdělávání. Skrze své dotační programy a příspěvkové organizace je místem s pestrou škálou kvalitních různorodých volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Je městem sportu s kvalitní infrastrukturou a fungujícími sportovními kluby.

Základními stavebními kameny strategie byly několikaleté zkušenosti a poznatky z komunikace a spolupráce se zřizovateli škol a školských zařízení, samotnými školami, univerzitami, odbornou veřejností, sportovními kluby, neziskovým sektorem, dalšími stakeholdery v oblasti vzdělávání a znalost a akceptace místních specifik.

V roce 2016 byla zahájena činnost 6 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava, byl vytvořen Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023. Pracovní skupiny od samého počátku působí v oblastech předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitosti ve vzdělávání, v oblasti kariérového poradenství a financování aktivit v oblasti školství a vzdělávání. Jsou složeny z místních odborníků ve vzdělávání – ředitelů MŠ a ZŠ, zřizovatelů, pedagogů, své zástupce mají speciální pedagogická centra, Svět techniky Ostrava, veřejné VŠ, Odbor pro sociální začleňování (Agentury) MMR, rodiče, a další.

Strategie vzdělávání města Ostravy, navazující na existující národní, krajské a městské strategické dokumenty (Strategický plán rozvoje města Ostravy – fajnOVA, Koncepce rozvoje kultury SMO, Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017-2025, Koncepci rodinné politiky SMO na období 2019-2022, Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání 2019-2022), obsahuje vizi do roku 2030 a stanovuje stěžejní priority, kterými jsou gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement, oblast budoucí kariéry žáků a výchovy k občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, vzdělávací infrastruktura, otázka univerzit, problematika Interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesná výchova žáků, formální, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 byla vytvořená zaměstnanci města s přispěním odborné pracovní skupiny složené ze zástupců veřejných vysokých škol, neziskových organizací a příspěvkových organizací města, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání.

Na strategii budou navazovat pravidelně sestavované a vyhodnocované roční akční plány, jejichž cílem je nastavení realizace a plnění jednotlivých strategických cílů. První z nich se začne tvořit hned začátkem roku 2022.

Dokumenty ke stažení

  • Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 1 – Popis zařízení pro péči o děti do 3 let ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 2 – SWOT analýzy prioritních oblastí vzdělávání ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 3 – Program Global Experts ke stažení ZDE.

Akční plán

  • Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2022 ke stažení ZDE.
  • Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2023 ke stažení ZDE.
Strategie_úvodní

Lidé za projektem

Mgr. Karin Štreitová
Bc. Karel Synek, DiS.
Mgr. Daniel Sluka

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: karin.streitova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 118

Zobrazit: Program konference Talent City 2023
. . . . . . . . Registrovat se můžete na našich stránkách! Zahajovací debataTalent a podnikavost Talent a kreativita Talent a technika Workshopy 3.10.2023 Místo: City Campus Ostravské ...
Zobrazit: TALENT CITY 2023

TALENT CITY 2023

Cílem konference Talent City, která se bude konat ve dnech 3.-5.10 2023 na více místech v centru Ostravy, je podpora a rozvoj talentů ve více oblastech. Tato konference navazuje již na ...
Zobrazit: Ke čtení vedou i Drama dílny
Hrou vedou ke čtení děti lektoři spolku THeatr ludem v rámci projektu Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti. Tento kreativní způsob učení absolvovali žáci ostravských škol poprvé v listopadu 2022 a do ...