Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Zobrazit: Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Ostrava je město s prvotřídním vzděláváním pro všechny občany od předškolního věku až po seniory. Důraz na rozmanitost, alternativu a rovnost příležitostí dává možnost rozvíjet potenciál a kompetence každého člověka. Je místem inovací, talentů a rozvojových aktivit v oblasti výuky, metodiky, výzkumu i vzdělávání pedagogů i vzhledem k tomu, že spolu vzdělávací instituce komunikují a spolupracují jak interdisciplinárně, tak v rámci jednotlivých stupňů a typů vzdělávání.

Ostrava podporuje talenty v oblasti přírodních i humanitních věd, je místem inovativních startupů, prestižních univerzit a kvalitního neformálního vzdělávání. Skrze své dotační programy a příspěvkové organizace je místem s pestrou škálou kvalitních různorodých volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Je městem sportu s kvalitní infrastrukturou a fungujícími sportovními kluby.

Základními stavebními kameny strategie byly několikaleté zkušenosti a poznatky z komunikace a spolupráce se zřizovateli škol a školských zařízení, samotnými školami, univerzitami, odbornou veřejností, sportovními kluby, neziskovým sektorem, dalšími stakeholdery v oblasti vzdělávání a znalost a akceptace místních specifik.

V roce 2016 byla zahájena činnost 6 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava, byl vytvořen Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023. Pracovní skupiny od samého počátku působí v oblastech předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitosti ve vzdělávání, v oblasti kariérového poradenství a financování aktivit v oblasti školství a vzdělávání. Jsou složeny z místních odborníků ve vzdělávání – ředitelů MŠ a ZŠ, zřizovatelů, pedagogů, své zástupce mají speciální pedagogická centra, Svět techniky Ostrava, veřejné VŠ, Odbor pro sociální začleňování (Agentury) MMR, rodiče, a další.

Strategie vzdělávání města Ostravy, navazující na existující národní, krajské a městské strategické dokumenty (Strategický plán rozvoje města Ostravy – fajnOVA, Koncepce rozvoje kultury SMO, Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017-2025, Koncepci rodinné politiky SMO na období 2019-2022, Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání 2019-2022), obsahuje vizi do roku 2030 a stanovuje stěžejní priority, kterými jsou gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement, oblast budoucí kariéry žáků a výchovy k občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, vzdělávací infrastruktura, otázka univerzit, problematika Interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesná výchova žáků, formální, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 byla vytvořená zaměstnanci města s přispěním odborné pracovní skupiny složené ze zástupců veřejných vysokých škol, neziskových organizací a příspěvkových organizací města, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání.

Na strategii budou navazovat pravidelně sestavované a vyhodnocované roční akční plány, jejichž cílem je nastavení realizace a plnění jednotlivých strategických cílů. První z nich se začne tvořit hned začátkem roku 2022.

Dokumenty ke stažení

  • Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 1 – Popis zařízení pro péči o děti do 3 let ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 2 – SWOT analýzy prioritních oblastí vzdělávání ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 3 – Program Global Experts ke stažení ZDE.

Akční plán

  • Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2022 ke stažení ZDE.
  • Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2023 ke stažení ZDE.
  • Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2024 ke stažení ZDE.

Lidé za projektem

Mgr. Karin Štreitová
Bc. Karel Synek, DiS.
Mgr. Daniel Sluka

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: karin.streitova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 118

Zobrazit: Využívání digitálních pomůcek ve výuce
Moravskoslezská vědecká knihovna realizovala pro projekt Probuď v sobě kreativce v lednu a únoru inspirativní workshopy pro pedagogy z mateřských i základních škol. Lektoři se na workshopech zaměřili na využívání digitálních technologií ...
Zobrazit: Oživení výuky s umělci
Kreativní výuka s umělci, která je součástí projektu „Probuď v sobě kreativce“, odstartovala dne 7. února 2024. Tato část projektu je určena pro pedagogy a žáky druhého stupně základních škol ...
Zobrazit: Akční plán vzdělávání pro rok 2024
Rada města dne 23. ledna 2024 schválila akční plán vzdělávání 2024. Odbor kultury a školství na podzim loňského roku aktualizoval a sestavil akční plán pro oblast školství a vzdělávání na ...