Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Statutární město Ostrava realizuje projekty, které jsou hrazeny z prostředků Evropské unie. Jedná se o projekty Rozvoje rovného přístupu ke vzdělávání. Pilotní projekt, který po tři roky podporoval inkluzivní vzdělávání na základních školách, dospěl 31. 7. 2019 ke svému plánovanému závěru. Prostřednictvím zřizování školních poradenských pracovišť a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšoval připravenost škol na práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, obzvláště pak dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Do projektu se zapojilo celkem 28 ostravských základních škol a byla zřízena pozice školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga.

Na úspěšný pilot navazuje projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, který od počátku školního roku 2019/2020 zajišťuje navazující péči o děti a v neposlední řadě také potřebnou pomoc základním školám. V projektu je zapojeno 25 vybraných základních škol na území města Ostravy. Souběžně byl realizován projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který ukončil svou realizaci 31. 8. 2020 a do kterého byla zapojena pětice mateřských škol a středisko volného času. Cílem projektu bylo posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Jaký je cíl projektů?

Hlavním cílem projektů je zvýšit kvalitu a dostupnost základního vzdělávání pro děti a žáky ze sociálně vyloučených lokalit v rámci statutárního města Ostrava. Projekty prioritně řeší potřeby a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, zvláště žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které je na území Ostravy v největší míře reprezentováno romským etnikem. Aktivity projektů jsou cíleny na oblast základního vzdělávání, kterou reprezentuje 25 vybraných partnerů z řad škol základních.

Jaké problémy projekty řeší?

Základním problémem jsou rostoucí procenta žáků se sociálním znevýhodněním ve městě Ostrava a jejich nerovnoměrné rozložení napříč lokalitami. Základní školy se potýkají s vysokými počty žáků ve třídách a velkou mírou koncentrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v jedné třídě. Aktivity projektů tak směřují ke zvýšení kvality vzdělávání zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které jsou hlavní cílovou skupinou projektů.

Personální podpora ZŠ a dílčí aktivity projektů

Na 25 základních školách jsou vytvořeny a hrazeny z projektu RRP OV III ve výši 85 mil. odborné pozice: sociální pedagog, speciální pedagog a školní psycholog.

Dílčí aktivity projektů:

– konání seminářů, debat, osvětových aktivit o vzdělávání na území města Ostravy,
– realizace zahraničních stáží do zemí EU pro pedagogy a odborníky,
– rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání,
– pořádání workshopů pro rodiče žáků a širokou veřejnost zejména o důležitosti vzdělání,
– aktivity na rozvoj dovedností dětí a žáků – jazykové chvilky, keramické dílny, tvořivé dílny, rodičovský klub.

Výstupy projektů

Výstupem projektů bude zkvalitnění vzdělávání se zaměřením na individuální potřeby žáků a dětí především ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Intenzivnější spolupráce pedagogů s rodiči žáků a dětí a snížení odkladů povinné školní docházky ve městě Ostrava. V rámci projektů vznikly publikace „Standardy inkluzivního vzdělávání“ a „Metodika pro sociální pedagogy“.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II – projekt byl zaměřen na mateřské školy a středisko volného času, rozpočet byl 15,8 mil., doba trvání projektu 9/2017 – 8/2020, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Partneři projektu RRP OV II
ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, p. o.
webová stránka
MŠ Slezská Ostrava, Komerční 22a, p. o.
webová stránka
MŠ Slezská Ostrava, Požární 8, p. o.
webová stránka
MŠ Ostrava, Špálová 32, p. o.
webová stránka
MŠ Slezská Ostrava, Zámostní 31, p. o.
webová stránka
Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, p. o.
webová stránka

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III – projekt zaměřen na základní školy, rozpočet 99,8 mil., doba trvání projektu 9/2019 – 8/2022, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Partneři projektu RRP OV III
ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Dubina, V. Košaře 6, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Dětská 915, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Zábřeh, Chrjukinova 12, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1382, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Komenského 668, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, A. Hrdličky 1638, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Dubina, Františka Formana 45, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Porubská 832, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, p. o.
webová stránka

Další informace ohledně projektů naleznete zde a na facebooku zde.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Lidé za projektem

Ing. Dominika Vozňáková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: dvoznakova@ostrava.cz 
Tel.: +420 599 443 876

 

 

 

 

 

 

Zobrazit: Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech
V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se ve čtvrtek 21. října 2021 uskuteční v budově Nové radnice konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání. ...
Zobrazit: Zamyšlení sociálních pedagogů k jejich práci
Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III jsou uskutečňována pravidelná metodická setkání školního poradenského pracoviště. V rámci metodického setkání pro sociální pedagogy přinášíme zamyšlení sociálních pedagožek k jejich ...