Projekty města

Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Strategie vzdělávání města Ostravy, navazující na existující národní, krajské a městské strategické dokumenty, obsahuje vizi do roku 2030 a stanovuje stěžejní priority, kterými jsou gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement, oblast budoucí kariéry žáků a výchovy k občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, vzdělávací infrastruktura, otázka univerzit, problematika Interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesná výchova žáků, formálnízájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Cílem projektu je celkový rozvoj předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, domy dětí a mládeže), rozvoj spolupráce, partnerství a sdílení příkladů dobré praxe. Výhody, které projekt nabízí, může využít až 2 500 pedagogů a 34 tisíc dětí a žáků z celkem 148 zapojených škol.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Na úspěšný pilot navazuje projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, který od počátku školního roku 2019/2020 zajišťuje navazující péči o děti a v neposlední řadě také potřebnou pomoc základním školám. V projektu je zapojeno 25 vybraných základních škol na území města Ostravy. Projekt je realizován souběžně s projektem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, do kterého je zapojena pětice mateřských škol a středisko volného času. Cílem projektu je posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Talent roku

Tento nový program navazuje na dlouholetý program Stipendia města Ostravy. Studenti vysokých škol nebo univerzit studující v České republice nebo v zahraničí, mohou získat za své studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech až 100 tis. Kč.

Kariérové poradenství

Statutární město Ostrava v roce 2019 pilotně realizovalo Projekt na podporu kariérového poradenství na základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí. V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a dle možností i finančně podpořeno v roce 2019 celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava. 

Fajne školní bistro

Od roku 2019 realizuje město projekt Fajne školní bistro, jehož záměrem je mentoring školního stravování známého ostravského šéfkuchaře Davida Valíčka ve školních jídelnách základních škol a také s tím spojena příprava gastronomických zážitků žákům, pedagogům i kuchařkám.

Střediska volného času

Ostravské sportovní hry

Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. 

Šachy do škol

Hlavním cílem projektu je zlepšení paměti, kombinačních, analytických, matematických schopností, intuice, kreativity, schopnosti soustředit se a dalších vlastností u dětí základních a mateřských škol, proškolení pedagogů a možnost začlenit výuku šachu do osnov pro MŠ, kroužků a případně začlenění šachů do výuky některých předmětů při ZŠ, realizace kroužků a turnajů pro děti při SVČ a vytvoření metodických materiálů.

Klíče pro budoucnost

Projekt na zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů, vytvoření nových odborných učeben, podporu technického a přírodovědného vzdělávání, podporu řemesel, IT a multirobotiky a zajištění bezbariérového přístupu. Realizace byla zahájena v roce 2018 a ukončena ve 2. čtvrtletí roku 2019.

Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory

Cílem tohoto projektu byla realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, vybavené moderními 3D zařízeními, stroji na zpracování dřeva a novým nářadím a rozšíření bezbariérového přístupu v budově SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o.