Projekty města

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Cílem projektu je celkový rozvoj předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, domy dětí a mládeže), rozvoj spolupráce, partnerství a sdílení příkladů dobré praxe. Výhody, které projekt nabízí, může využít až 2 500 pedagogů a 34 tisíc dětí a žáků z celkem 148 zapojených škol.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Na úspěšný pilot navazuje projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, který od počátku školního roku 2019/2020 zajišťuje navazující péči o děti a v neposlední řadě také potřebnou pomoc základním školám. V projektu je zapojeno 25 vybraných základních škol na území města Ostravy. Projekt je realizován souběžně s projektem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, do kterého je zapojena pětice mateřských škol a středisko volného času. Cílem projektu je posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Kariérové poradenství

Statutární město Ostrava v roce 2019 pilotně realizovalo Projekt na podporu kariérového poradenství na základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí. V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a dle možností i finančně podpořeno v roce 2019 celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava. 

Klíče pro budoucnost

Projekt na zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů, vytvoření nových odborných učeben, podporu technického a přírodovědného vzdělávání, podporu řemesel, IT a multirobotiky a zajištění bezbariérového přístupu. Realizace byla zahájena v roce 2018 a ukončena ve 2. čtvrtletí roku 2019.

Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory

Cílem tohoto projektu byla realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, vybavené moderními 3D zařízeními, stroji na zpracování dřeva a novým nářadím a rozšíření bezbariérového přístupu v budově SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o.