Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory – zrealizováno

Cílem tohoto projektu byla realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, vybavené moderními 3D zařízeními, stroji na zpracování dřeva a novým nářadím a rozšíření bezbariérového přístupu v budově SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o. a

Projekt „Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory“ byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období  2014 – 2020
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956

Jaké jsou výsledky projektu?

Rozšíření možnosti účasti imobilních osob na konaných akcích, a to jak pravidelné činnosti, tak jednorázových aktivitách. Dále aplikace moderních výukových trendů v oblasti digitalizace výuky technických a řemeslných oborů, a to prostřednictvím vytvořením nové multimediální učebny. Nezanedbatelným cílem je také nárůst vzdělanostního potenciálu klientů v oblasti řemeslné, technické a digitální a rozšíření spolupráce se školami a snaha o zvýšení komunitní role školského zařízení.

Projekt byl realizován v budově střediska volného času v Ostravě-Zábřehu, které je příspěvkovou organizací města Ostravy, na ul. Gurťjevova 8 . Vznikem nové učebny došlo k rozšíření nabídky v rámci výukových programů pro školy se zaměřením na badatelskou výuku (fyzikální veličiny) a moderní technologie (3D pera, 3D modelování a tisk).

Součástí projektu byla rovněž realizace zeleně – vrbové iglú na zahradě SVČ.

Skutečné náklady projektu: 
5 123 950 Kč
Výše poskytnuté dotace z IROP:
3 808 797,30 Kč
Spolufinancování z rozpočtu města:
1 165 717,10 Kč

Lidé za projektem

Bc. David Střelák, ředitel SVČ

Kontaktní údaje

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace
Gurťjevova 8/1823
Ostrava – Zábřeh
700 30

E-mail: recepce@svczabreh.cz
Tel.: +420 596 746 062

Tento projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020