Inkluze v Ostravě

Statutární město Ostrava se dlouhodobě podporuje kvalitní a inkluzivní vzdělávání – rozvoj vzdělávání všech dětí a žáků, rozvoj vzdělání jako priority rodiny zřizováním odborných pozic na základních školách, které poskytují podporu v rámci inkluzivního vzdělávání, podporu osvětových aktivit pro aktéry zapojené do vzdělávacího procesu (besedy, vzdělávací semináře, metodická setkávání). Podporuje také aktivity jako přirozený vývoj řeči, logopedické prevence a intervence, prázdninové vzdělávací aktivity, školní kluby, doučování a vybavenost didaktickými pomůckami, využití asistentů pedagoga.

Statutární město Ostrava zajišťuje odbornou spolupráci se zainteresovanými institucemi (platformy, NPI, asociace, nestátní neziskové organizace, OSPOD) a poskytování dostupných metodik pro specializované pozice.  Metodicky podporuje a zajišťuje informovanost rodičů napomoci rozvoji potenciálu dětí, žáků, studentů i občanů města Ostravy, talentmanagementu. Cílem je zvýšit a podporovat motivaci všech žáků a podporovat kreativitu ve vzdělávání.

Kvalitní a inkluzivní vzdělávání vychází z principů Strategie 2030+ MŠMT, konkrétně ze strategického cíle 2: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání vychází také z Dlouhodobého záměru MSK – zvyšovat kvalitu vzdělávání (s důrazem na rozvoj potenciálu každého žáka, studenta) a ze Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 (MAP), Priorita č.4 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Oblasti intervence:

  • Podpora podpůrných personálních pozic na školách
  • Spolupráce s Odborem (agenturou) pro sociální začleňování (ASZ)
  • Spolupráce s univerzitami
  • Podpora spolupráce s neziskovým sektorem, dalšími externími subjekty a rodiči
  • Podpora školních klubů a družin

Typová opatření:

  • Realizace projektů v oblasti rozvoje rovných příležitostí (MAP apod.)
  • Dotační titul v oblasti školství, Talentmanagementu
  • Realizace projektů zaměřených na podporu kreativity, kritického myšlení a rozvoje potenciálu každého žáka

Projekty zaměřené na inkluzi:

Dokumenty ke stažení

  • Strategie 2030+ – ke stažení ZDE
  • Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava – ke stažení ZDE
box-rozvoj

Lidé za projektem

Ing. Veronika Bocková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail:
Tel.: +420 599 443 119
Mob.: +420 727 868 183

Zobrazit: Propojení pohybu a vzdělávání
Dne 24.5.2024 se v prostorech Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, p. o. a dne 27.05.2024 se v prostorech Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p. o. uskutečnily druhé workshopy k aktivitě ...
Zobrazit: Kulatý stůl – Desegregace ve vzdělávání
Dne 03.06.2024 se v prostorách Magistrátu města Ostravy uskutečnil kulatý stůl na téma Desegregace ve vzdělávání.  Kulatého stolu se účastnila náměstkyně primátora pro oblast vzdělávání, inovací a digitalizaci  – Mgr. Andrea ...