Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Projekty místního akčního plánování ve vzdělávání jsou statutárním městem Ostrava realizovány již od roku 2016. Aktuálně je od března 2022 realizován již třetí projekt v řadě, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, do kterého je zapojeno 150 mateřských a základních škol z celého území. Rozpočet tohoto projektu je 4 mil. Kč.

Realizátorem projektů místního akčního plánování hrazených z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy je Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání v Ostravě a v jejím správním území, zahrnuje také 3 okolní města (Klimkovice, Vratimov a Šenov) a 9 obcí (Čavisov, Horní Lhota, Dolní Lhota, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Velká Polom, Vřesina a Zbyslavice).

Jaký je cíl projektu?

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava.

Co projekt podporuje?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based).

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství1 napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Místní akční plánování se zaměřuje na navrhování aktivit pro zlepšení kvality a inkluzivity vzdělávání. Výstupy MAP slouží jako podklad pro konkretizaci návazných projektů, které mohou být financovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle jejich povahy a dostupnosti těchto zdrojů.

V IROP na léta 2021-27 bude i nadále zásadní prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP do roku 2025 v daném území, soulad se SR MAP je proto specifickým kritériem přijatelnosti v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení (bez zařazení projektového záměru do strategického rámce MAP nemohou školy žádat o podporu z IROP).

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude aktualizovaný Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025, strategický rámec MAP (SR – investiční záměry škol/zřizovatelů), akční plány (AP) aktivit rozvoje vzdělávání a evaluace dosavadního procesu MAP. Ve fázi tvorby SR a AP budou vytvářena opatření ke zvýšení kvality vzdělávání. Zároveň budou aktivně hledány možnosti a prostředky k realizaci jednotlivých záměrů, aby byly v co největší možné míře naplněny.

Aktuálně realizovaný projekt

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870

pro více informací přejdete:

Na webu projektu v sekci Mohlo by se Vám hodit jsou dostupné příklady dobré praxe ze škol, užitečné informace pro školní knihovníky, inspirace jak získat 3D tiskárnu zdarma a další. Návštěvníci webu mají možnost odebírat newsletter s aktualitami z oblasti školství a vzdělávání.

MAP 3 - logo+EU+MŚMT

Lidé za projektem

Mgr. Iva Májková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: map@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 433