Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Realizátorem projektu hrazeného z prostředků Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je statutární město Ostrava. Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání v Ostravě a v jejím správním území, zahrnuje tedy také okolní 3 města a 9 obcí. Rozpočet projektu je 24,6 mil. Kč, doba trvání projektu 03/2018 – 02/2022.

Jaký je cíl projektu?

Cílem projektu je celkový rozvoj předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, domy dětí a mládeže), rozvoj spolupráce, partnerství a sdílení příkladů dobré praxe. Výhody, které projekt nabízí, může využít až 2 500 pedagogů a 34 tisíc dětí a žáků z celkem 148 zapojených škol.

Co projekt podporuje?

Projekt podporuje rozvoj vzdělávání na několika úrovních: vzděláváním pedagogů, aktivitami pro děti a žáky a podporou vzájemné komunikace zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogů, kterým je díky projektu dán prostor pro sdílení kvalitních vzdělávacích aktivit, různých forem propagace, komunikace s rodiči aj. Projekt dále podporuje partnerství a spolupráci jednotlivých subjektů ve vzdělávání.
Soulad s projektem je vyžadován v případě podávání žádostí škol a školských zařízení nebo jejich zřizovatelů o dotace na investiční aktivity z prostředků EU (zateplení, nová okna, nové učebny aj.)

Výstupy projektu

  • uskutečnění téměř 40 vzdělávacích akcí s účastí více než 1 900 účastníků
  • spolupráce na pilotním projektu statutárního města Ostravy v oblasti kariérového poradenství,
  • realizace aktivity Šachy pro nejmenší, ve které se učí děti předškolního věku hrát šachy a zároveň se pedagogové učí tuto metodu výuky, spolupráce se Šachovým svazem ČR na projektu Šachy do škol,
  • realizace polytechnického vzdělávání v 55 mateřských školách v ORP Ostrava pro téměř 650 dětí prostřednictvím kurzů Malý řemeslník Světa techniky Ostrava, ve kterém se děti rozvíjely v oblasti řemeslné výroby a seznamovaly s prací se základními dílenskými nástroji jako kladivo, vrtačka, pilník, šroubovák aj.,
  • spolupráce s Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, TietoEVRY, největším IT zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, Moravskoslezskou vědeckou knihovnou, Knihovnou města Ostravy, středisky volného času, Ostrava Expat Centre a dalšími partnery projektu,
  • bezplatná účast téměř dvou tisíc žáků a pedagogů na Knižních festivalech Ostrava 2019 a 2020
  • podpora školních knihovníků, mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti u žáků základních škol v ORP Ostrava,
  • podpora komunikačních schopností dětí předškolního věku, logopedické prevence a intervence prostřednictvím vzdělávání pedagogů.

Pro další informace o projektu navštivte:

• webové stránky projektu: www.map.ostrava.cz
• facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP-II-Ostrava-246445329416611

logoTalentOVA

Lidé za projektem

Mgr. Iva Májková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: map@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 433

Zobrazit: Žáci ZŠ B. Dvorského pracují s 3D tiskárnou
Žáci Základní školy B. Dvorského v Ostravě – Bělském Lese nyní mají možnost pracovat s 3D tiskárnou. Tu škola získala díky programu Průša do školy od firmy Prusa Research a.s.  „Po registraci do programu ...