Kariérové poradenství

Zobrazit: Kariérové poradenství

Informace o projektu

Statutární město Ostrava bylo v roce  2019 iniciátorem projektu na podporu rozvoje kariérového poradenství v základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí. V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a finančně podpořeno celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava.

Od roku 2020 přešel projekt do běžného režimu a v současné době (rok 2022) je do projektu podpory KP zapojeno celkem 40 základních škol různých typů zřizovatelů v rámci ORP Ostrava (z toho 36 ZŠ zřizovaných ze strany městských obvodů města Ostravy).

Podpora kariérových poradců na základních školách pokračuje již nadále systémově, a to jednak formou poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu kariérového poradenství, dále podporou a spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s. a jednak podporou kariérového poradenství v rámci projektu MAP ORP Ostrava II (pracovní skupina Kariérové poradenství navrhuje aplikaci zajímavých a přínosných aktivit do škol; členem této PS je i zástupce Moravskoslezského patku zaměstnanosti)

Díky tomuto jednoduchému systému a profesionální spolupráci všech partnerů je projekt nastaven jako nízkonákladový a udržitelný, což je rovněž  důvodem jeho úspěšnosti.

Projekt je průběžně evaluován a snahou partnerů  je postupně navyšovat počet zapojených základních škol.

K založení MSK PZ došlo s účinností od 1.2.2019, kdy mezi zakládající členy spolku patří i Statutární město Ostrava

Cíl projektu:

Cílem projektu  je, aby se KP stali nedílnou součástí školního poradenského pracoviště a systému péče o žáka. Na základních školách jsou pedagogové vedeni  k tomu, aby vytvářeli vstřícné prostředí pro kariérní rozvoj žáků. Je jim nabízena metodická podpora při individuálních i skupinových poradenských aktivitách, nástroje a zdroje informací k využití v práci s žáky i jejich rodiči, organizace exkurzí, kariérních akcí a další podporu.

Byl vytvořen Webový portál na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava – www.infoprokarieru.cz a kariéroví poradci tak mají všechny informace na jednom místě: https://infoprokarieru.cz/karierove-poradenstvi/online-nastroje/.

Co se povedlo?

 • vzbudit ZÁJEM žáků o aktivity související s volbou povolání
 • postupně získávat DŮVĚRU žáků i rodičů
 • DOSTAT DO POVĚDOMÍ nabídku poradenství
 • zapojit do aktivit všechny žáky druhého stupně
 • KP posunout do nižších ročníků (+ 1. st) přesvědčit o významu vzdělání pro lepší uplatnění na trhu práce
 • získat/udržet PODPORU vedení školy
 • aktivněji SPOLUPRACOVAT s ostatními vyučujícími, jejich zapojení do aktivit souvisejících s volbou povolání
 • zajímavě a přínosně spolupracovat s některými vyučujícími z 1. stupně  
 • NAVÁZAT KONTAKTY s dalšími KP jiných škol
 • OSOBNÍ ROZVOJ
 • EXKURZE

Kariérové poradenství na školách v době nouzového stavu

-kariéroví poradci pracovali i v době nouzového stavu – on-line
-na  web infoprokarieru.cz byly zavěšovány náměty na on-line aktivity kariérového poradce https://infoprokarieru.cz/; videa vhodných on-line testů osobnostních předpokladů a možností využití on-line komunikačních nástrojů pro interpretaci/konzultaci výsledků testů.
-na webu infoprokarieru.cz jsou rovněž vyvěšeny tipy, jak je možné pracovat s žáky na dálku, včetně možností tvorby on-line kariérového portfolia žáka.

Aktuální informace

-online exkurze dostupné na webu www.infoprokarieru.cz, rezervace pro KP je stejná jako u fyzických exkurzí.
rada města svým usnesením č. 08152/RM1822/126 ze dne 30.11.2022 schválila poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu kariérového poradenství na rok 2022 (příspěvek na podporu pozice KP získalo pro rok 2022 celkem 31 ZŠ, zřizovaných městskými obvody města Ostravy)
probíhají pravidelná metodická setkání KP
projekt podpory kariérových poradců v Ostravě získal Národní cenu kariérového poradenství


KP2obrázek

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

Zobrazit: KARIÉROVÍ PORADCI V TOM NEZŮSTÁVAJÍ SAMI 
V květnu 2022 bylo dokončeno vstupní vzdělávání již třetí skupiny kariérových poradců, kteří působí na ostravských školách. Celkový počet škol nabízejících dětem službu kariérového poradce podporovanou statutárním městem Ostrava tak ...
Zobrazit: ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky připravuje pro žáky a uchazeče o studium na středních školách ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2021/2022. Online veletrh ...