Kariérové poradenství

Zobrazit: Kariérové poradenství

Informace o projektu

Statutární město Ostrava bylo v roce  2019 iniciátorem projektu na podporu rozvoje kariérového poradenství v základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí. V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a finančně podpořeno celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava.

Od roku 2020 přešel projekt do běžného režimu a v současné době (rok 2022) je do projektu podpory KP zapojeno celkem 40 základních škol různých typů zřizovatelů v rámci ORP Ostrava (z toho 36 ZŠ zřizovaných ze strany městských obvodů města Ostravy).

Systémová podpora kariérových poradců na základních školách:
– ze strany města se v praxi osvědčila jako důležitá finanční podpora pozic KP, a to formou poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy
– podpora a spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s. – garant a metodik odborných aktivit KP
– pracovní skupina Kariérové poradenství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava III, ve které jsou zastoupeny ZŠ, stakeholdeři a další odborníci

Díky tomuto jednoduchému systému a profesionální spolupráci všech partnerů je projekt nastaven jako nízkonákladový a udržitelný, což je rovněž  důvodem jeho úspěšnosti.

Projekt je průběžně evaluován a snahou partnerů  je postupně navyšovat počet zapojených základních škol.

Cílem projektu je, aby se KP stali nedílnou součástí školního poradenského pracoviště a systému péče o žáka. Na základních školách jsou pedagogové vedeni  k tomu, aby vytvářeli vstřícné prostředí pro kariérní rozvoj žáků. Je jim nabízena metodická podpora při individuálních i skupinových poradenských aktivitách, nástroje a zdroje informací k využití v práci s žáky i jejich rodiči, organizace exkurzí, kariérních akcí a další podporu.

Byl vytvořen Webový portál na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava – www.infoprokarieru.cz a kariéroví poradci tak mají všechny informace na jednom místě: https://infoprokarieru.cz/karierove-poradenstvi/online-nastroje/.

Co se podařilo?

 • aktuálně je do projektu na podporu KP celkem zapojeno 40 ZŠ všech typů zřizovatelů, 41 pedagogů-KP (z toho 36 ZŠ zřizovaných MO)
 • podpora všech zapojených ZŠ a jejich KP je začleněna do systematické metodické podpory ze strany Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s. (dále MS PAKT), jehož je město Ostrava členem
 • je vytvořen systém exkurzí pro žáky a pedagogy škol (700 účastníků – žáků ZŠ, realizace skupinových i individuálních setkání a exkurzí u zaměstnavatelů)
 • funkční webový portál www.infoprokarieru.cz.; metodické podklady jsou k dispozici zapojeným školám na  www.infoprokarieru.cz
 • modelové aktivity pro přímou práci s žáky (“ostravský INSPIROMAT”)
 • prohloubena oblast zhodnocení rozvoje kompetencí v oblasti KP přímo u žáků ZŠ díky realizaci aktivit KP na dané škole
 • vice než 2 tis. zapojených žáků se kterými poradci pracují individuálně
 • více než 4 tis. žáků zapojených ve skupinových aktivitách
 • cca 1500 kariérových portfolií

Cíle:

 • vzbudit ZÁJEM žáků o aktivity související s volbou povolání
 • postupně získávat DŮVĚRU žáků i rodičů
 • DOSTAT DO POVĚDOMÍ nabídku poradenství
 • zapojit do aktivit všechny žáky druhého stupně
 • KP posunout do nižších ročníků (+ 1. st) přesvědčit o významu vzdělání pro lepší uplatnění na trhu práce
 • získat/udržet PODPORU vedení školy
 • aktivněji SPOLUPRACOVAT s ostatními vyučujícími, jejich zapojení do aktivit souvisejících s volbou povolání
 • zajímavě a přínosně spolupracovat s některými vyučujícími z 1. stupně  
 • NAVÁZAT KONTAKTY s dalšími KP jiných škol
 • OSOBNÍ ROZVOJ
 • Spolupráce a komunikace KP s pedagogickým sborem školy

KP2obrázek

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

Zobrazit: KARIÉROVÍ PORADCI V TOM NEZŮSTÁVAJÍ SAMI 
V květnu 2022 bylo dokončeno vstupní vzdělávání již třetí skupiny kariérových poradců, kteří působí na ostravských školách. Celkový počet škol nabízejících dětem službu kariérového poradce podporovanou statutárním městem Ostrava tak ...