Kariérové poradenství

Zobrazit: Kariérové poradenství

Statutární město Ostrava bylo v roce  2019 iniciátorem  projektu na podporu kariérového poradenství v základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí.

V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a finančně podpořeno celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava. Od roku 2020 pak přešel projekt do běžného režimu a v současné době je do projektu podpory KP zapojeno 33 základních škol

Projekt je úspěšný zejména  z  toho titulu, že byl jednoduše nastaven  systém spolupráce jednotlivých partnerů a jejich rolí.  Je nastaven na jednoduchém modelu spolupráce, a to  města  – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s. (MSK PZ)  – konkrétních základních škol  – kariérových poradců, kdy každý z těchto subjektů má jasně vymezenou svoji roli a úlohu v projektu.  

Díky tomuto jednoduchému systému a profesionální spolupráci všech partnerů je projekt nastaven jako nízkonákladový a udržitelný, což je rovněž  důvodem jeho úspěšnosti.

Projekt je průběžně evaluován a snahou partnerů  je postupně navyšovat počet zapojených základních škol.

K založení MSK PZ došlo s účinností od 1.2.2019, kdy mezi zakládající členy spolku patří i Statutární město Ostrava

Cíl projektu:

Cílem projektu  je, aby se KP stali nedílnou součástí školního poradenského pracoviště a systému péče o žáka. Na základních školách jsou pedagogové vedeni  k tomu, aby vytvářeli vstřícné prostředí pro kariérní rozvoj žáků. Je jim nabízena metodická podpora při individuálních i skupinových poradenských aktivitách, nástroje a zdroje informací k využití v práci s žáky i jejich rodiči, organizace exkurzí, kariérních akcí a další podporu.

Byl vytvořen Webový portál na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava – www.infoprokarieru.cz a kariéroví poradci tak mají všechny informace na jednom místě: https://infoprokarieru.cz/karierove-poradenstvi/online-nastroje/.

Vyhodnocení pilotního programu KP

Počet zapojených škol do pilotního projektu: 20
Počet sjednaných exkurzí: 20
Počet zapojených expertů z praxe: 25
Počet hodin metodické podpory KP: 56
Počet žáků, kteří se účastnili exkurze: 219

Exkurze očima žáků:

Exkurze byla skvělá. Dozvěděl jsem se nové poznatky v oblasti IT přímo od odborníka. Určitě bych uvítal více takových akcí.”
Daniel, 15 let

Přednáška se líbila, byla poučná a pan přednášející byl frajer. Bylo zajímavé, jak nám říkal, jak začal podnikat na začátku. Taky se mi líbilo, jak nám vyprávěl o podnikání jako takovém, od té doby se o to zajímám. Chtěl bych více takových exkurzí.”
Marek, 14 let

Exkurze byla výborná, průvodce pohotový a velice ochotně odpovídal na naše otázky, které mu byly postupně pokládány i opakovaně. Seznámili jsme se s různými pracovními pozicemi, některé z nich byly pro mě velice lákavé. Hodně, ale hodně se mi tato exkurze líbila.”
Filip, 9.ročník

Příjemný přístup lidí, kteří nás provázeli. Dostali jsme se na místa, kam se ne všichni dostanou. Na závěr jsme měli živou diskuzi s některými zaměstnanci. Byla jsem spokojena, viděli jsme toho hodně.”
Tina, 15 let

Na exkurzi se mi líbilo pracovní zázemí a pracovní doba, i když práce je někdy hodně těžká a ne úplně dobře zaplacená.”
Jakub, 14 let

Bylo to velmi zajímavé. Myslím, že jejich práce má smysl. Hezké pracovní prostředí a dobře se o nás postarali.”
Daniel, 15 let

Exkurzi bych doporučil a myslím, že mi pomohla s výběrem studijního
oboru.”
Vojta, 15 let

Jak se daří realizovat kariérové poradenství v prostředí školy?

Co se povedlo?

 • vzbudit ZÁJEM žáků o aktivity související s volbou povolání
 • postupně získávat DŮVĚRU žáků i rodičů
 • DOSTAT DO POVĚDOMÍ nabídku poradenství
 • zapojit do aktivit všechny žáky druhého stupně
 • KP posunout do nižších ročníků (+ 1. st) přesvědčit o významu vzdělání pro lepší uplatnění na trhu práce
 • získat/udržet PODPORU vedení školy
 • aktivněji SPOLUPRACOVAT s ostatními vyučujícími, jejich zapojení do aktivit souvisejících s volbou povolání
 • zajímavě a přínosně spolupracovat s některými vyučujícími z 1. stupně  
 • NAVÁZAT KONTAKTY s dalšími KP jiných škol
 • OSOBNÍ ROZVOJ
 • EXKURZE

Co se nepovedlo?

 • stihnout více aktivit, více exkurzí, především s osmáky
 • realizovat vstupy KP do jednotlivých tříd
 • realizovat více skupinových aktivit

S jakými překážkami se potýkáte?

 • nedostatek času na skupinovou práci ve třídách
 • nedostatek času na individuální interpretaci výsledků  diagnostik a aplikací
 • omezený přístup k IT ve škole (učebny)/doma
 • v 2. pololetí zaměření se na profilové předměty, KP šlo někdy stranou

Co by pomohlo kariérovým poradcům?

 • menší počty žáků v hodinách pracovních činností, které jsou zaměřeny na KP, dělení tříd
 • rozvrh aktivit KP pro jednotlivé ročníky (vč. časové dotace)
 • snaha o pravidelné zařazení KP do systému třídnických hodin, tzn. pomohlo by zařazení aktivit KP do práce se třídou nebo samostatná hodina
 • v každé třídě alespoň hodina měsíčně v rozvrhu věnovaná KP

Další výstupy ze škol:

Pracuje se převážně s žáky 9. a 8. ročníků (80% u skupinových aktivit, 90% u individuálních) .Cílem projektu však je pracovat s žáky již od 6. ročníků základní školy.

KP se daří začlenit do více předmětů a tříd i prostřednictvím kolegů (informatika, chemie, prvouka, pracovní činnosti,mediální výchova, finanční gramotnost, výchova k podnikavosti, projektové dny v rámci dalších školních/mimoškolních aktivit )

Počet prezenčních aktivit s žáky – září 2019/2020
-průměrně 14 skupinových aktivit v 5 různých třídách
-průměrně 21 individuálních konzultací (8 se účastnili i rodiče)

KP v době nouzového stavu

-kariéroví poradci pracovali i v době nouzového stavu – on-line
-na  web infoprokarieru.cz byly zavěšovány náměty na on-line aktivity kariérového poradce https://infoprokarieru.cz/; videa se týkají vhodných on-line testů osobnostních předpokladů a možností využití on-line komunikačních nástrojů pro interpretaci/konzultaci výsledků testů. Videa po spuštění šla stáhnout a poslat přímo žákům.
-Na webu infoprokarieru.cz nalezly školy rovněž tipy, jak je možné pracovat s žáky na dálku, včetně možností tvorby on-line kariérového portfolia žáka.

KP2obrázek

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

Zobrazit: Nabídka pro kariérové poradce ZŠ – Salmondo #NaDálku
Stejně jako celá řada dalších organizací ve vzdělávání, i společnost Salmondo CZ, s.r.o. by ráda podpořila učitele a rozšířila možnosti distanční výuky o podporu kariérového poradenství a osobního rozvoje žáků. ...