Kariérové poradenství

Zobrazit: Kariérové poradenství

Informace o projektu

Statutární město Ostrava bylo v roce  2019 iniciátorem projektu na podporu kariérového poradenství v základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí.

V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a finančně podpořeno celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava. Od roku 2020 pak přešel projekt do běžného režimu a v současné době je do projektu podpory KP zapojeno 33 základních škol.

V roce 2021 podpora kariérových poradců na základních školách nadále pokračuje, a to jednak na základě rozhodnutí rady města (č. usnesení 05708/RM1822/85 ze dne 19.1.2021 – schváleno poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu kariérového poradenství na rok 2021), dále podporou a spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s. a jednak podporou kariérového poradenství v rámci projektu MAP ORP Ostrava II (pracovní skupina Kariérové poradenství navrhuje aplikaci zajímavých a přínosných aktivit do škol; členem této PS je i zástupce Moravskoslezského patku zaměstnanosti).

Projekt je nastaven na jednoduchém modelu spolupráce, a to  města  – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s. (MSK PZ)  – konkrétních základních škol  – kariérových poradců, kdy každý z těchto subjektů má jasně vymezenou svoji roli a úlohu v projektu.

Díky tomuto jednoduchému systému a profesionální spolupráci všech partnerů je projekt nastaven jako nízkonákladový a udržitelný, což je rovněž  důvodem jeho úspěšnosti.

Projekt je průběžně evaluován a snahou partnerů  je postupně navyšovat počet zapojených základních škol.

K založení MSK PZ došlo s účinností od 1.2.2019, kdy mezi zakládající členy spolku patří i Statutární město Ostrava

Cíl projektu:

Cílem projektu  je, aby se KP stali nedílnou součástí školního poradenského pracoviště a systému péče o žáka. Na základních školách jsou pedagogové vedeni  k tomu, aby vytvářeli vstřícné prostředí pro kariérní rozvoj žáků. Je jim nabízena metodická podpora při individuálních i skupinových poradenských aktivitách, nástroje a zdroje informací k využití v práci s žáky i jejich rodiči, organizace exkurzí, kariérních akcí a další podporu.

Byl vytvořen Webový portál na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava – www.infoprokarieru.cz a kariéroví poradci tak mají všechny informace na jednom místě: https://infoprokarieru.cz/karierove-poradenstvi/online-nastroje/.

Co se povedlo?

 • vzbudit ZÁJEM žáků o aktivity související s volbou povolání
 • postupně získávat DŮVĚRU žáků i rodičů
 • DOSTAT DO POVĚDOMÍ nabídku poradenství
 • zapojit do aktivit všechny žáky druhého stupně
 • KP posunout do nižších ročníků (+ 1. st) přesvědčit o významu vzdělání pro lepší uplatnění na trhu práce
 • získat/udržet PODPORU vedení školy
 • aktivněji SPOLUPRACOVAT s ostatními vyučujícími, jejich zapojení do aktivit souvisejících s volbou povolání
 • zajímavě a přínosně spolupracovat s některými vyučujícími z 1. stupně  
 • NAVÁZAT KONTAKTY s dalšími KP jiných škol
 • OSOBNÍ ROZVOJ
 • EXKURZE

Kariérové poradenství na školách v době nouzového stavu

-kariéroví poradci pracují i v době nouzového stavu – on-line
-na  web infoprokarieru.cz jsou zavěšovány náměty na on-line aktivity kariérového poradce https://infoprokarieru.cz/; videa vhodných on-line testů osobnostních předpokladů a možností využití on-line komunikačních nástrojů pro interpretaci/konzultaci výsledků testů.
-na webu infoprokarieru.cz jsou rovněž tipy, jak je možné pracovat s žáky na dálku, včetně možností tvorby on-line kariérového portfolia žáka.

Aktuální informace

-online exkurze dostupné na webu www.infoprokarieru.cz, rezervace pro KP je stejná jako u fyzických exkurzí. Nově jsou umožněny exkurze žáků např. do:
PTS Josef Solnař – „Strojírenská firma se zabývá prodejem technologií, výrobou přístrojů, akreditovanými kalibracemi a kvalifikací personálu pro nedestruktivní zkoušení.“
Stora Enso Ostrava – „IT řešení pro zelenou budoucnost.“
Protolab – „Průmyslová 3D tiskárna pri VŠB-TUO.“
Moravskoslezské inovační centrum – „Podporujeme podnikání v regionu“ atd.
rada města svým usnesením č. 05708/RM1822/85 ze dne 19.1.2021 schválila poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu kariérového poradenství na rok 2021
probíhají pravidelná metodická setkání KP

KP2obrázek

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418