Kariérové poradenství

Statutární město Ostrava v roce 2019 pilotně realizovalo Projekt na podporu kariérového poradenství na základních školách. Smyslem a cílem projektu bylo zavedení pozice kariérového poradce(KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí. V rámci tohoto pilotního projektu bylo metodicky a dle možností i finančně podpořeno v roce 2019 celkem 20 základních škol v rámci ORP Ostrava.  V roce 2020 město Ostrava v podpoře KP na ZŠ pokračuje. V současné době je do projektu zapojeno 33 základních škol.

Průběh kariérového poradenství v Ostravě

V současné době řeší město Ostrava problematiku kariérového poradenství v ZŠ ve 3 rovinách:

Podpora kariérového poradenství je realizována ve spolupráci statutárního města Ostravy s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s., (dále MSK PZ), který je díky zkušenostem v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti užitečný v propojení zaměstnavatelského sektoru s oblastí školství. MSK PZ zastřešuje především oblast vzdělávání pedagogů, správu webového portálu a realizací exkursí škol do firem. K založení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z. s,. došlo s účinností od 1.2.2019, kdy mezi zakládající členy spolku patří i Statutární město Ostrava

Druhou rovinu podpory kariérového poradenství řeší Pracovní skupina Kariérové poradenství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava II (dále jen MAP II). Členem této pracovní skupiny je rovněž MSK PZ, čímž dochází k propojení pilotního programu a projektu MAP II v oblasti předávání informací, dobré praxe a podpoře KP ve školách. V rámci této podpory byla podpořena realizace webového portálu na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava – www.infoprokarieru.cz

Třetí rovinou podpory kariérového poradenství je program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství od roku 2020, kde v rámci tématu podpory D je podporováno Kariérové poradenství v základních školách.

Co program podporuje:

 • Vzdělávání pedagogů a výchovných poradců v ostravských školách

Vstupní vzdělání pro kariérové poradenství (nově zařazené školy – 50 hodin vzdělávání v 5 klíčových tématech):
*Úvod do kariérového poradenství
*Výcvik kariérového poradce v individuální práci s klientem
*Výcvik kariérového poradce ve skupinové práci s klientem
*Diagnostika a spolupráce se školním psychologem
* Uvedení do problematiky trhu práce a trh práce v MSK
* Karty povolání a aplikace „Můj život po škole“

 • Podporu zavádění kariérového poradenství

Průběžné zavádění praxe kariérového poradenství.  Projekt navazuje na vzdělávání pedagogů a garantuje konzultace ve školách, další vzdělávací aktivity a řízenou spolupráci mezi školami.

 • Organizaci exkurzí pro ostravské základní školy
  Příprava a organizace exkurzí ve firmách.
 • Správu a organizaci portálu na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava
 • Pořádání kulatých stolů mezi KP škol a subjekty spolupráce v rámci MS Paktu

(propojení partnerů v rámci města Ostravy, výměna zkušeností mezi KP)
– propojení s praktickou částí
– start up profesního portfolia
– řešení systémových záležitostí v oblasti KP
– další aktivity na základě potřeb města Ostravy

Škola zapojená do projektu získá bezplatně:

 • odbornou metodickou přípravu a vedení kariérových poradců na školách (tj. úvodní vzdělávání v rozsahu 50 hodin a návazná metodická setkání)
 • zprostředkování odborných exkurzí ve firmách pro žáky ZŠ (aktuálně spolupracujeme se zhruba 30 firmami a jejich počet v roce 2020 poroste)
 • přístup k dalším metodickým podkladům a aktuálním informacím z trhu práce prostřednictvím nově vytvořeného portálu https://infoprokarieru.cz/ (plná verze je dostupná po přihlášení kariérního poradce)

Podmínky a další podpora

Zapojení kariérního poradce do systému škol je podmíněno dostatkem prostoru pro realizaci aktivit s žáky a vlastní rozvoj v oblasti metod poradenství a trhu práce. Jedná se o činnosti nad rámec běžných povinností pedagoga. V tomto ohledu se osvědčila finanční podpora vzniku těchto pozic na školách, a to prostřednictvím dohod o provedení práce mezi školou a vybraným pedagogem (kariérovým poradcem). Jako zdroj financování je možné využít zejména:

 • dotační titul SMO (školy byly informovány, pro rok 2020 využilo tuto možnost 27 základních škol, dotační titul je již nyní uzavřen a bude znovu otevřen znovu pro rok 2021)
 • zdroje MŠMT – tzv. šablony
 • zdroje zřizovatele, tj. např. městského obvodu

Jak se do programu přihlásit? Jak probíhá výběrové řízení?

Program bývá vyhlašován na podzim. S obsahem programu včetně termínu pro podání žádostí je možno se seznámit na webových stránkách města odkaz zde . Projekty, které jsou podány v souladu s vyhlášeným programem jsou zařazeny do výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO. Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města a jsou zveřejněny na dotačním portálu města odkaz zde .

Webový portál infoprokarieru.cz
Portál s reservačním systémem pro exkurze, informacemi o kariérovém poradenství a trhu práce, dále s prostorem pro online sdílení informací a výměnu zkušeností

Aktuality:

-Kariéroví poradci pracují i v době nouzového stavu on-line
-Na  web infoprokarieru.cz byl zavěšen 1. a 2. díl s náměty na on-line aktivity kariérového poradce https://infoprokarieru.cz/; videa se týkají vhodných on-line testů osobnostních předpokladů a možností využití on-line komunikačních nástrojů pro interpretaci/konzultaci výsledků testů. Videa po spuštění lze stáhnout a poslat přímo žákům.
-Na webu infoprokarieru.cz naleznou v tuto chvíli školy poslední 3.díl tipů, jak je možné pracovat s žáky na dálku, tentokrát věnovaný možnostem tvorby on-line kariérového portfolia žáka.

Kompletní videoseriál po přihlášení naleznete zde: https://infoprokarieru.cz/karierove-poradenstvi/online-nastroje/ .

Vše po přihlášení naleznou přihlášení kariéroví poradci na  https://infoprokarieru.cz/karierove-poradenstvi/online-nastroje/.

Předpokládáme, že 2.6. 2020 by se mohlo konat setkání s KP již v prezenční formě.

Možná vás potěší, ze sami žáci (žákyně) 8. ročníku projevili zájem o možnost informací v této oblasti, takže už jedeme online, snažíme se a uvidíme….info ze školy

KP2obrázek

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418