Kariérové poradenství

Zobrazit: Kariérové poradenství

Informace o projektu

Cílem projektu je zavedení pozice kariérového poradce (KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí. V současné době je do projektu zapojeno 40 základních škol různých typů zřizovatelů v rámci ORP Ostrava (37 ZŠ zřizovaných ze strany městských obvodů). Garantem a metodikem odborných aktivit je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

Projekt je průběžně evaluován a snahou partnerů  je postupně navyšovat počet zapojených základních škol.

Národní cena karierového poradenství 2021


V rámci projektu vznikl webový portál na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava www.infoprokarieru.cz; kariéroví poradci tak mají všechny informace na jednom místě.

Aktuality:
Výzva na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 byla uzavřena.
Výzva je zaměřena na finanční podporu kariérového poradenství (pozic a vzdělávání kariérových poradců) na základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy.
Bližší informace k vyhlášené výzvě

Dílčí cíle projektu:
-vzbudit ZÁJEM žáků o aktivity související s volbou povolání
-postupně získávat DŮVĚRU žáků i rodičů
-DOSTAT DO POVĚDOMÍ nabídku poradenství
-zapojit do aktivit všechny žáky druhého stupně
-KP posunout do nižších ročníků (+ 1. st) ; význam vzdělání pro lepší uplatnění na trhu práce
-získat/udržet PODPORU vedení školy
-aktivněji SPOLUPRACOVAT s ostatními vyučujícími, jejich zapojení do aktivit souvisejících s volbou povolání
-zajímavě a přínosně spolupracovat s některými vyučujícími z 1. stupně
-NAVÁZAT KONTAKTY s dalšími KP jiných škol
-OSOBNÍ ROZVOJ
-Spolupráce a komunikace KP s pedagogickým sborem školy

KP2obrázek

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: radmila.karabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

Zobrazit: Výuka kariérového poradenství na Ostravské univerzitě
Od března učí Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti, z.s. na Ostravské univerzitě. Předmět Kariérové poradenství prakticky pro budoucí pedagogy a nově také program dalšího vzdělávání pro stávající pedagogy základních i středních škol, aby uměli děti ...