Kariérové poradenství

Zobrazit: Kariérové poradenství

Informace o projektu

Cílem projektu je zavedení pozice kariérového poradce (KP) na základních školách, ideálně odděleně od pozice výchovného poradce, a to včetně jeho metodické podpory a odborného zázemí. V současné době je do projektu zapojeno 40 základních škol různých typů zřizovatelů v rámci ORP Ostrava (36 ZŠ zřizovaných ze strany městských obvodů). Garantem a metodikem odborných aktivit je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

Projekt je průběžně evaluován a snahou partnerů  je postupně navyšovat počet zapojených základních škol.

Národní cena karierového poradenství 2021


V rámci projektu vznikl webový portál na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava www.infoprokarieru.cz; kariéroví poradci tak mají všechny informace na jednom místě.

Aktuality:
Ukončen příjem žádostí do Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023
Výzva je zaměřena na finanční podporu kariérového poradenství (pozic kariérových poradců) na základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy. Pro rok 2023 bylo podpořeno v rámci této výzvy 29 základních škol.

Bližší informace k vyhlášené výzvě

Dílčí cíle projektu:
-vzbudit ZÁJEM žáků o aktivity související s volbou povolání
-postupně získávat DŮVĚRU žáků i rodičů
-DOSTAT DO POVĚDOMÍ nabídku poradenství
-zapojit do aktivit všechny žáky druhého stupně
-KP posunout do nižších ročníků (+ 1. st) ; význam vzdělání pro lepší uplatnění na trhu práce
-získat/udržet PODPORU vedení školy
-aktivněji SPOLUPRACOVAT s ostatními vyučujícími, jejich zapojení do aktivit souvisejících s volbou povolání
-zajímavě a přínosně spolupracovat s některými vyučujícími z 1. stupně
-NAVÁZAT KONTAKTY s dalšími KP jiných škol
-OSOBNÍ ROZVOJ
-Spolupráce a komunikace KP s pedagogickým sborem školy

KP2obrázek

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

Zobrazit: Výuka kariérového poradenství na Ostravské univerzitě
Od března učí Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti, z.s. na Ostravské univerzitě. Předmět Kariérové poradenství prakticky pro budoucí pedagogy a nově také program dalšího vzdělávání pro stávající pedagogy základních i středních škol, aby uměli děti ...