Závěrečná konference projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Zobrazit: Závěrečná konference projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 se blíží ke svému konci. 

Projekt RRP OV je jedinečný pro školy města Ostravy svým obsahem, rozsahem pomoci a zaměřením. V době nesystémových opatření při zavádění inkluzivních nástrojů do praxe škol nabídlo město prostřednictvím projektu kontinuální řešení inkluze dlouhodobějšího charakteru a umožnilo tak školám realizovat inkluzi a podporovat rovné příležitosti ve vzdělávání. Do projektu je zapojeno celkem 25 ostravských škol z obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Slezská Ostrava, Michálkovice, Jih, Proskovice, Vítkovice a Poruba. Za tři roky fungování projektu se podařilo zrealizovat 23 odborných seminářů, 2 týdenní odborné zahraniční stáže do Košic a Berlína, 5 tuzemských exkurzí pro úředníky, 30 workshopů pro rodiče dětí a žáků, metodická setkání, semináře a poradenství odborným pozicím na ZŠ.

Ve dnech 16. a 17. června 2022 se v hotelu Bauer ve Starých Hamrech uskutečnila závěrečná konference projektu RRPOV III. Konference se zúčastnili jak garanti projektu, tak i realizační tým a vedení odboru školství a sportu magistrátu města Ostravy v čele s paní náměstkyní Andreou Hoffmannovou.

V rámci odborného programu vystoupila ředitelka ZŠ V. Košaře Radka Palátová s prezentací Spolupráce školy v projektu RRPOV III, ředitelka ZŠ. I. Sekaniny Miroslava Bukovská, která se rozpovídala o zkušenostech při rozšiřování ŠPP o další odborníky, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny Marie Schindlerová s tématem Úloha PPP v projektech OP JAK, dále paní zástupkyně ředitele Karolina Joannidu ze ZŠ Chrjukinova na téma Inkluze a zkušenosti z práce na ZŠ. Metodička školních asistentů a asistentů pedagoga Dana Zemánková oficiálně představila novou příručku s názvem „Průvodce ředitele školy při práci se školním poradenským pracovištěm“. Obsahem příručky je souhrn nejčastějších otázek a odpovědí na možnosti vedení týmu ŠPP, doporučení pro stanovení konkrétní náplně práce členům týmu, nastavení pravidel fungování týmu, zdůrazněna je také úloha školního psychologa při formování osobnosti žáka v jeho rozvoji emočních a sociálních dovedností.

Garanti během diskuze děkovali městu Ostrava za fungování projektu, ve kterém vidí velký přínos pro základní školy. Díky projektu měly základní školy finanční prostředky na podpůrné personální pozice, měly možnost kvalitně podporovat žáky ohrožené školním neúspěchem a minimalizovat tak dopad sociálního znevýhodnění v oblasti školního neúspěchu.