Bilingvní výuka na Hello

Zobrazit: Bilingvní výuka na Hello

Ve školním roce 2019/2020 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello zkvalitnila výuku z programu na podporu cizojazyčné výuky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava zajistila škola výuku prostřednictvím jazykově kompetentních učitelů a rodilých mluvčích, nákup učebních pomůcek, školení pedagogů. Škola rovněž zorganizovala jazykový výjezd do Velké Británie, mnoho projektových dnů anebo setkání studentů ze zahraničí.

Výuka v mateřské škole

V mateřské škole se děti učí přirozeným způsobem ve výukových celcích a zejména při hrách a běžných každodenních činnostech pod vedením rodilých mluvčích specializovaných pro výuku v mateřské škole.

Výuka na základní škole

Na prvním stupni základní školy probíhá výuka angličtiny např. pomocí metody Jolly Phonics. Od 1. ročníku začíná pravidelná příprava na zkoušky K-YLE a již od 2. ročníku se koná příprava na mezinárodní cambridgeské zkoušky. Výuka na 1. a 2. stupni se řídí podle školního programu schváleného MŠMT ČR pro výuku některých předmětů v anglickém jazyce (matematika na obou stupních ZŠ, výtvarná, tělesná, hudební a pracovní výchova na I. stupni, zeměpis, dějepis, přírodopis, výchova k občanství na II. stupni), včetně speciálně koncipovaného předmětu v angličtině, který propojuje přírodovědné učivo – předmětu Science. Vyučujícími jsou rodilí mluvčí.   

Výuka na gymnáziu

Na gymnáziu se odehrává  bilingvní výuka v předmětech matematika, geografie, dějepis, biologie, občansko-vědní základ, ICT a ve speciálně koncipovaném předmětu Science, který propojuje přírodovědné předměty 3. ročníku a další komplexní předmět Svět v souvislostech 4. ročníku.  Oba tyto předměty jsou vyučovány bilingvně s rodilými mluvčími. I zde se žáci připravují na Cambridge zkoušky.

Cambridgeské zkoušky

Příprava na Cambridgeské zkoušky v letošním školním roce byla ovlivněna koronavirovou situací, ale přesto tyto zkoušky na různých úrovních úspěšně složilo:

  • Starters  – 5 žáků
  • Movers  – 7 žáků
  • KET      – 7 žáků
  • PET       – 2 žáci
  • FCE       – 1 student gymnázia

Ostatní aktivity na Hello

V tomto školním roce byl zorganizován jazykový pobyt pro děti základní školy a 1. ročníku gymnázia ve Velké Británii v Brightonu. Žáci navštěvovali výuku v místní mezinárodní jazykové škole a zúčastnili se i doprovodného programu.

Škola Hello pravidelně pořádá Dny jazyků, soutěž Hello games mezi ostravskými školami, jejíž jedna součást je v anglickém jazyce, probíhají zde workshopy v angličtině, semináře, besedy a tematická setkání s odborníky a studenty ze zahraničí.