Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů III.

Zobrazit: Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů III.

Dne 18.10.2023 se v prostorech Základní školy a Mateřské školy, Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba uskutečnil třetí z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů ostravských mateřských a základních škol.

Zástupce ředitele, pan Mgr. Petr Musálek, představil všem účastníkům Sdílení Základní i mateřskou školu, jejich aktivity a projekty, informoval všechny o nastavení systému práce s jejich žáky – individuální konzultace k dětem, porady v malých týmech, obrovský přínos psychologa pro školu. Provedl kolegy třídami i učebnami, zahradou a dalšími prostorami školy. V současnosti má škola 7 tříd základní školy při zdravotnických zařízeních, 7 tříd mateřské školy při zdravotnických zařízeních, 10 tříd základní školy pro žáky se zdravotním postižením a 4 oddělení školní družiny pro žáky se zdravotním postižením. Výchovu a vzdělávání zajišťují učitelé základní školy, učitelky mateřské školy, vychovatelky školní družiny a asistenti pedagoga.

Paní Vlasta Chmelová, speciální pedagožka v MŠ v Dětském rehabilitačním stacionáři Ostrava pro děti od 2 do 7 let, seznámila účastníky s fungováním stacionáře, hovořila o specificích dětí ve stacionáři a inspirovala kolegy sdílením anonymizovaných kazuistik dětí. Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava je detašované pracoviště MNO a zároveň ojedinělým zařízením svého typu na území města a jeho širokého okolí. Hlavním cílem stacionáře je zabezpečení včasné diagnostiky a zároveň včasné léčby u zdravotně postižených dětí. Zařízení poskytuje vzdělání dětem se speciálními potřebami, především dětem se zdravotním postižením či znevýhodněním. Těmto pacientům je zajištěna komplexní péče, kterou zabezpečuje tým odborných lékařů – pediatr, rehabilitační lékař, dět. neurolog a ortoped, logoped, psycholog, ergoterapeuté a fyzioterapeuté. Pedagogickou péči zajišťují speciální pedagogové a zázemí pro děti představuje skupina dětských sester a ošetřovatelek. 

Účastníci Sdílení hovořili o práci s handicapovanými dětmi, o režimových nastaveních, o přístupech k této práci, o spolupráci zástupců školních poradenských pracovišť, o nutnosti individuální práce s těmito dětmi, o obrovském přínosu psychologů a dalších pozic v rámci ŠPP organizací. Dále rozebírali vhodné a možné sportovní a další aktivity dětí a také jejich zapojení do běžných kolektivů mateřských a základních škol.

Děkujeme zařízení za možnost seznámit se se školou, stacionářem a také za velmi vřelé uvítání a poskytnutí zázemí v jejich škole.