Dne 10.9.2021 proběhlo SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ 33 ŠKOL zapojených do projektu KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA.

Zobrazit: Dne 10.9.2021 proběhlo SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ 33 ŠKOL zapojených do projektu KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA.

Cílem tohoto společného setkání bylo jednak informovat ředitele zapojených škol o průběhu projektu, dále společné zhodnocení a vyhodnocení aktivit kariérových poradců za uplynulý školní rok 2020/2021 a diskuse o dalších novinkách v této oblasti, plánu aktivit, roli garantů, metodické podpoře i směrech pokračující spolupráce.
Město Ostrava na tomto projektu úzce spolupracuje Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s., který je zároveň i odborným garantem projektu.
V současné době probíhají a dále se nově plánují metodická setkání, individuální podpora, konzultace, tandemtematické jednodenní vzdělávací akce (MBTI, deskovka…?), exkurze atd…..

VIZE 2022:
-v roce 2023 bude kariérové poradenství systémově realizováno na > 75% ZŠ v Ostravě.
-zdroje SMO – udržení a další rozvoj stávajícího systému
-další zdroje v území – rozšíření spolupráce na více škol a zaměstnavatelů (projekt OKAP II MSK)


Co se podařilo:
-33 zapojených základních škol
-172 hodin přímé metodické podpory poradců
-60 hodin přímé práce s žáky
-vice než 2 tis. zapojených žáků se kterými poradci pracují individuálně
-více než 4 tis. žáků zapojených ve skupinových aktivitách
-1476 kariérových portfolii

Reference pedagogů:
“Vím, co mám dělat a kde to hledat.”
“Na dětech samotných je vidět pokrok –samy cítí, že se naučily mluvit, že se nebojí, přemýšlí o sobě, jsou z nich sebevědomí deváťáci.”
„Ocenila jsem flexibilitu MS Paktu v reakci na současnou situaci. Videa se mi líbí, obsahují zajímavé podněty pro práci s žáky a jsou dobře využitelná jako pomůcky v práci s žáky na dálku .“
„Možná vás potěší, že sami žáci 8. ročníku projevili zájem o možnost informací v této oblasti, takže už jedeme online, snažíme se a uvidíme…“

Exkurze:
-150 oslovených firem
-31 sjednaných exkurzí
-759 účastníků exkurzí
-46 zapojených expertů z praxe

Reference – žáci
„Exkurze byla skvělá. Dozvěděl jsem se nové poznatky přímo od odborníka. Určitě bych uvítal více takových akcí.“
„Přednáška se mi líbila, byla poučná a pan přednášející byl frajer. Bylo zajímavé, jak nám říkal, jak začal podnikat na začátku. Taky se mi líbilo, jak nám vyprávěl o podnikání jako takovém, od té doby se o to zajímám.“

Reference – zaměstnavatelé
„Děti ze ZŠ HR jsou pokornější posluchači a baví je to víc než středoškolské učně“.
„Díky vám se nám konečně podařilo dostat k nejmladší cílové skupině, se kterou jsme doteď neuměli pracovat.“

Co se Vám povedlo? Co byste na projektu ocenili?
-mám plán, co dělat
-spolupráce s učiteli 1. st.
-díky on-linu se podařilo dostat do tříd, kde KP neučí (na bázi dobrovolnosti žáků)
-začlenění tématu do jiných hodin (ČJ, Ma, Přírodověda)
-individuální schůzky s žáky a rodiči -zvýšení zájmu
-založena portfolia žáků i v 6. ročnících
-podpora, materiály, akce super, bez toho by mě to nebavilo
-exkurze děti zaujaly
-individuální tandemy/konzultace (např. MBTI, tandemy)
-sdílení zkušeností s kolegy
-další možnosti rozvíjet téma KP (MAP, OKAP a jejich komunikace) (hra, školení -vlastní aplikace)
-INSPIROMAT (i on-line využití)

Co se Vám nepovedlo? Co se Vám na projektu nelíbí?
-navázat spolupráci s rodiči
-navázat spolupráci s bývalými žáky
-navázat spolupráci s některými žáky (naprosto demotivováni, otrávení,…)
-nechuť žáků i kolegů k jakýmkoliv on-line aktivitám či exkurzím -on-line výuky už měli “dost”
-vykazování činností

Jaké příležitosti vnímáte? Co byste zlepšili? Čeho byste využili?
prohloubení spolupráce s rodiči (tematické třídní schůzky
-hodnocení rozvoje kariérových dovedností u samotných žáků
-KP podpořit i v nižších ročnících
-získat ke spolupráci další pedagogy
-možnosti aktivit online, besedy s rodiči
-KP má své místo v třídnických hodinách