Drama dílny podporují jak čtenářskou gramotnost, tak kreativní myšlení

Zobrazit: Drama dílny podporují jak čtenářskou gramotnost, tak kreativní myšlení

Město Ostrava získalo dotaci z Ministerstva kultury České republiky na kreativní projekt s názvem Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti, jenž je realizován s partnerem THeatr Ludem, zs. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie. Pět ostravských škol dostalo možnost zapojit se ve školním roce 2022/2023 do projektu a obohatit tak výuku. Žáci díky projektu posílí své klíčové kompetence, rozvoj tvořivosti, sebedůvěry i empatie a naučí se pracovat v týmu.

Drama dílny využívají zážitkových metod dramatické výchovy a formou aktivního zapojení, vzdělají žáky ve vybraných vzdělávacích oblastech. Žáci si osvojí veškeré předávané informace přímým prožitkem ze hry, čímž se učí aktivně pracovat s předávanými informacemi a vytvořit si na ně vlastní názor. Drama dílny pomáhají pedagogům a školním institucím naplňovat rámcové vzdělávací programy, vytyčené strategické linie vzdělávání v České republice, průřezová témata a u žáků rozvíjet klíčové kompetence.

Drama dílny tak jsou nabídkou pro obohacení výuky ve školách, například v předmětech český jazyk a literatura, dějepis a občanská výchova, enviromentální výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova. Podpoří a budou rozvíjet u žáků aktivní přístup k předávaným informacím, invenci, kreativní myšlení, spolupráci v kolektivu, vzájemné respektování se, sociální cítění a vyjádření názoru. Drama dílny navazují v RVP v oblastech: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho svět, Dítě a jeho tělo, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Osobnostní asociální výchova, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, jazyk a jazyková komunikace, Enviromentální výchova, Multikulturní výchova. Účastníci drama dílen se zážitkovou formou seznamují s literární předlohou významných knižních titulů. Žáci zjistí, že čtení může být zábavné, hravé a snadné.

První Drama dílny s názvem Poetomat se uskutečnily dne 16. 11. 2022 na ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského 668. Do interaktivní dílny se zapojily žáci ze 4. a 5. tříd. V kolektivu měli žáci za úkol vytvořit živý obraz dané básně, kterou obdržely od lektorek. Báseň si poté postupně rozebírali verš po verši, až se ji nakonec snažili porozumět a naučit se tak něco nového.

Projekt směřuje k pozitivním změnám jako je zkvalitnění základního vzdělávání nastavením rovných příležitostí pro rozvoj kreativity a fantazie pro všechny žáky včetně těch se SVP. Tento proces bude probíhat prostřednictvím výuky kreativními metodami a spoluprací třídních kolektivů s umělci a zástupci kreativního průmyslu v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Očekává se také zvýšení míry motivace k učení, zkvalitnění metod k rozvoji klíčových kompetencí, funkční gramotnosti a kreativity žáků a zájem o aktivní trávení volného času u žáků základních škol. Projekt dále směřuje k odbourávání předsudků u žáků ze sociálně vyloučených lokalit a začlenění do kolektivu.