Fandíme kariérovému poradenství – výstupy z kulatého stolu s KP

Zobrazit: Fandíme kariérovému poradenství – výstupy z kulatého stolu s KP

Ve středu 5. 5. 2021 se potkali zástupci ostravských základních škol, Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., u virtuálního kulatého stolu, aby diskutovali nad možnostmi rozšíření spolupráce v rámci projektu Kariérové poradenství Ostrava a další podpory rozvoje tématu kariérového poradenství na ZŠ.

Setkání s názvem “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě” se zúčastnila téměř dvacítka zástupců z řad ředitelů škol a stávajících či budoucích kariérových poradců, kteří zvažují zapojení do unikátního projektu města Ostravy.  

V programu organizátoři reagovali na potřeby a zájmy škol zjištěné prostřednictvím registračního dotazníku. Pedagogové uvedli, že by ocenili informace a odpovědi např. na tyto otázky:

„Jaké možnosti lze na základní škole využít při procesu kariérového poradenství (kromě stávajících). Jak může tento proces (volbu školy, povolání) podpořit město Ostrava. Které subjekty můžeme oslovit (kromě stávajících)…“

„Bližší informace o projektu Kariérové poradenství Ostrava a možnosti, jak se do něj dá zapojit a co by to všechno obnášelo. Ráda se dozvím aktuality v oblasti profesního poradenství žákům ZŠ, novinky na trhu práce a s tím spojený výhled budoucího vývoje co se týče žádoucnosti určitých povolání v následujících letech.“

Dále se účastnící zajímali o nové metody práce v oblasti KP, především u žáků se SVP, o tipy na nástroje pro práci s žáky, testování jejich slabých/silných stránek. Objevila se také témata, která jsou na základě zkušenosti největšími výzvami kariérových poradců, tj. jak zlepšit komunikaci s rodiči a zvýšit jejich informovanost o nabízených možnostech studia pro jejich děti a také jak prakticky zařadit téma kariérového poradenství pro běžné výuky a chodu školy (také mimo vyučovací hodiny tomu určené). 

V úvodu setkání vedoucí odboru školství a sportu Sylva Sládečková představila celkový kontext rozvoje kariérového poradenství v Ostravě, včetně vazeb na další projekty a aktivity města, stejně jako na aktuální strategický plán rozvoje (FajnOVA).

Následně svou autentickou zkušenost kariérových poradců zapojených v projektu od jeho počátku prezentovaly Eva Nyklová ze ZŠ Šalounova v Ostravě-Vítkovicích a Ivana Štruncová ze ZŠ Ivana Sekaniny v Ostravě-Porubě. Poradkyně mluvily o aktivitách, které realizují, o úspěších i překážkách ve své práci. Věříme, že poslechnout si v detailu praktický pohled samotných pedagogů bylo pro zájemce o projekt přínosné a inspirativní.

Také díky složení účastníků byla během setkání několikrát zmíněna specifika kariérového poradenství pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde se ukazuje jako důležité na jednu stranu znát principy a metody práce kariérového poradce, na druhou pak umět přizpůsobit nástroje tak, aby byly využitelné a výstupy aktivit pro žáky srozumitelné.

Informační část byla zakončena přehledem možné podpory škol, jak v oblasti metodické (MS PAKT), tak pokud jde o možnosti financování kapacit poradců nad rámec běžných úvazků. Mimo výzvu na podporu KP z rozpočtu SMO, lze činnost KP financovat např. prostřednictvím ŠABLON III. Metodickou podporu pak lze získat také v rámci krajského projektu Integrovaný krajský akční plán, který by měl startovat v létě 2021.          

Pouze čtvrtina účastníků před akcí uvedla, že o projektu Kariérové poradenství Ostrava již dříve slyšela (např. prostřednictvím webu TALENTOVA, MAP, dalších aktivit MS PAKTu). Bližší seznámení se s projektem a následná diskuse tak splnila i tento cíl setkání.

Těší nás, že si společně s pedagogy ZŠ uvědomujeme význam kariérového poradenství pro budoucí kvalitu života obyvatel města, jak dokládají odpovědi některých účastníků kulatého stolu.

Proč se zajímáte o možnosti rozvoje kariérového poradenství na Vaší škole?

„Pracuji v naší škole jako školní psycholožka a společně s kolegyní výchovnou poradkyní se věnujeme profesnímu poradenství našim žákům a volbě vhodného studijního a profesního směřování. Ráda bych se proto dozvěděla další a nové informace ohledně tohoto tématu a dále se v něm kontinuálně a metodicky rozvíjela a zlepšovala tak své odborné dovednosti.“

„Protože vím, že např. v zahraničí se tomu ve školství věnuje dost velký prostor a zdá se mi, že v tomto ohledu by měli žáci dostávat větší podporu. Jako třídní 9. třídy jsem u mnoha žáků pozorovala, že potřebovali pomoc v rozhodování, kam po ZŠ a také jsem na toto téma mluvila s jejich rodiči. Myslím, že péče školy by měla být komplexnější.“

V případě zájmu o informace či spolupráci kontaktujte:

Radku Karabínovou (SMO), rkarabinova@ostrava.cz; +420 599 443 418

Evu Štefkovou (MS PAKT), estefkova@mspakt.cz; +420 725 404 662