Fondy EHP: Program vzdělávání

Zobrazit: Fondy EHP: Program vzdělávání

6. listopadu 2020 vyhlásil DZS (Dům zahraniční spolupráce) třetí kolo výzev pro Projekty institucionální spolupráce, Projekty mobilit, Projekty odborného vzdělávání a přípravy a pro Projekty inkluzivního vzdělávání.

Podrobné informace k jednotlivým typům projektů a k postupu podávání žádostí naleznete:
https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#vyzvy

Projekty mobilit

Projekty mobilit umožňují studijní pobyty, stáže a studijní návštěvy mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. 

Cíle projektů 

Žáci, studenti i pracovníci ve vzdělávání si díky účasti v  projektech zlepší své dovednosti a kompetence a osvojí si nové znalosti.  

V rámci projektu lze realizovat: 

 • Mobility žáků středních škol (studijní a výměnné pobyty, praktické stáže)
 • Mobility studentů vysokých škol (studijní pobyty a praktické stáže)
 • Mobility zaměstnanců škol a odborníků na vzdělávání (výukové pobyty, stínování, školení)

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 
 • České veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání na národní úrovni (NPI ČR), Česká školní inspekce) 
 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí v ČR, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol) 

Termín podání žádosti: Od 6. 11. 2020 do 10.2. 2021.

Projekty institucionální spolupráce

Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. 

Cíle projektů 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.  

V rámci projektu je možné: 

 • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
 • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. 

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.  

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

  Termín podání žádosti: Od 6. 11. 2020 do 17.2. 2021.

Projekty inkluzivního vzdělávání

Projekty inkluzivního vzdělávání rozvíjejí kompetence a dovednosti učitelů a školitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání ve třídách. 

Cíle projektů 

Cílem projektů inkluzivního vzdělávání je proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby byli schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách. Projekty tak mají posílit zapojení znevýhodněných skupin (včetně Romů) do vzdělávání. 

V  rámci projektů lze: 

 • Vytvářet, testovat a realizovat školicí aktivity pro učitele a školitele učitelů 
 • Dlouhodobě spolupracovat s  proškolenými učiteli (mentoring, monitoring, průběžná evaluace)
 • Vytvářet a aktualizovat vzdělávací materiály pro učitele
 • Pořádat mezinárodní výukové a školicí aktivity (např. přednášky vedené zahraničním odborníkem, výjezd projektového týmu na stáž do zahraničí)

Projekty zaměřené na přípravu učitelů na inkluzi romských žáků budou upřednostněny ve výběrovém procesu. 

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 
 • České neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání 
 • České veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání (např. NIDV) 

  Termín podání žádosti: Od 6. 11. 2020 do 3. 3. 2021.
Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete zde:
projekty mobilit
projekty institucionální spolupráce
projekty inkluzivního vzdělávání