Informace k šablonám, DVPP

Zobrazit: Informace k šablonám, DVPP
  1. Na základě opatření MŠMT ze dne 3. 11. 2021 byl u vzdělávacích kurzů DVPP opět umožněn přechod z prezenční formy na distanční  https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/aktualizovano-opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy.
  1. Dne 4. 11. 2021 bylo aktualizováno Sdělení k realizaci šablon o správný odkaz na distanční formu kurzů – vše ostatní zůstává stejné, včetně data účinnosti od 1. 2. 2021 https://opvvv.msmt.cz/download/file5657.pdf. Dne 4. 11. byla k uvedenému vydána aktualita na webu OP VVV https://opvvv.msmt.cz/aktuality.
  1. V úterý 16. listopadu 2021 proběhne online seminář MŠMT k aktuálním otázkám ve výzvě Šablony III https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-vyzva-c-02-20-080-a-02-20-081-sablony-iii-3.htm.
  1. Sdělení k realizaci šablon z 8. března 2021 je stále platné https://opvvv.msmt.cz/download/file5657.pdf a je možné ho využít v případě, kdy je ve školách/školských zařízeních omezena osobní přítomnost dětí/žáků/studentů:  

„Mimořádným opatřením je pro účely tohoto Sdělení míněno takové opatření, kdy je zákonem, vyhláškou ministerstva, nařízením či usnesením vlády nebo mimořádným opatřením krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví či jiného orgánu, zejména orgánu ochrany veřejného zdraví, zakázána nebo omezena osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách/školských zařízeních (dále jen „škola“). Škola je tak povinna postupovat dle pro ni závazných pokynů a dodržovat všechna aktuálně platná opatření vyhlášená pro dané území, školu nebo její část. Veškerá mimořádná opatření vztahující se k danému území, škole nebo její části je škola povinna řádně doložit pro kontrolu na místě tak, aby bylo zřejmé, že se skutečně vztahují k danému území a/nebo škole, a po jakou dobu. ŘO si případně může vyžádat dokument potvrzující mimořádná opatření pro kontrolu ZoR.“

Zajímavý odkaz: Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény