Informace k vyhlášeným programům na poskytnutí dotací a příspěvků

Zobrazit: Informace k vyhlášeným programům na poskytnutí dotací a příspěvků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a Usnesením Vlády ČR, Vám sdělujeme následující informace týkající se vyhlášených programů v oblasti školství, vzdělávání a talentmanagementu, bilingvní a cizojazyčné výuky:

I. Konkrétní informace k jednotlivým programům:

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Příjemcům příspěvků a dotací, kterým byly rozhodnutím orgánu města přiděleny finanční prostředky na období kalendářního roku  2020 a
1. čtvrtletí roku 2021 budou vzhledem k této mimořádné situaci poskytnuty peněžní prostředky v nejbližším možném termínu. 

Příjemcům příspěvků budou Sdělení o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava zaslána prostřednictvím datové schránky.

Příjemcům dotací budou Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy připraveny k podpisu až po ukončení karantény, kterou nařídila Vláda České republiky, tedy po ukončení omezeného provozu Magistrátu města Ostravy. V případě, že by se jednalo o dlouhodobější stav, bude toto řešeno elektronickou formou.

Administrátor: 
Mgr. Izabela Riessová, T: 599 443 340, E: iriessova@ostrava.cz

Program na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti školství

Příjemcům příspěvků, kterým byly rozhodnutím orgánu města přiděleny finanční prostředky na realizaci projektů v kalendářním roce 2020, jsou postupně datovou schránkou zasílána Sdělení o poskytnutí peněžních prostředkůz rozpočtu statutárního města Ostravy.

Příjemci, kteří obdrželi sdělení před vyhlášením karantény, a to s termínem použití peněžních prostředků ve kterém nebudou schopni projekt zrealizovat, mohou na odbor školství a sportu zaslat žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 30.11.2020, a to emailem na adresu mkuchynkova@ostrava.cz. Následně bude příjemcům příspěvku zaslán dodatek s posunutým termínem realizace projektu a finančního vypořádání projektu.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy budou příjemcům dotací připraveny k podpisu až po ukončení karantény, kterou nařídila Vláda České republiky, tedy po ukončení omezeného provozu Magistrátu města Ostravy. V případě, že by se jednalo o dlouhodobější stav, bude toto řešeno elektronickou formou.

Administrátor: 
Ing. Martina Kuchyňková, T: 599 444 264, E: mkuchynkova@ostrava.cz

Program na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky

Program na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
(čerpání poskytnutých příspěvků/dotací od 01.07.2019 do 30.06.2020, uhrazení nákladů nejpozději do 31.07.2020) – termín pro podání finančního vypořádání zůstává v platnosti, jak je uvedeno ve smlouvách/sděleních, a to nejpozději do 17.8.2020. V rámci programu pro školní rok 2019/2020 nelze žádat o prodloužení termínu použití finančních prostředků z důvodu, že na tento program plynule navazuje program pro školní rok 2020/2021.

DŮLEŽITÉ – v období nařízené karantény, kdy jsou školy uzavřeny a je zrušena běžná výuka, lze bilingvní, cizojazyčnou výuku a výuku CLIL realizovat online. Takto realizovaná výuka musí být v rámci závěrečného finančního vypořádání dotace/příspěvku doložena a odsouhlasena příslušnou odpovědnou osobou ve výkazu odučených hodin z důvodu uznatelnosti vynaložených nákladů.

Nový program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021 již zveřejněn na webových stránkách viz odkaz zde.

Na uvedeném odkazu je zveřejněn Program (oproti loňskému školnímu roku došlo k několika zásadním změnám v oblasti uznatelných nákladů – prosím věnujte tomuto pozornost), podrobný postup pro podání žádosti do výběrového řízení (prezentace), vzor žádosti, formuláře některých povinných příloh a další informace včetně uvedení kontaktní osoby.

Termín podání žádosti je od 15.04.2020 do 30.04.2020 prostřednictvím aplikace Ev Agend a zároveň je nutné zaslat žádost včetně všech příloh prostřednictvím datové schránky: 5zubv7w.

Administrátor: 
Ing. Marta Chylová, T: 599 443 203, E: mchylova@ostrava.cz

II. Všeobecné informace k programům:

  1. V případě, že bude projekt zrušen nebo nebude realizován – příjemce dotace/příspěvku nevyčerpal žádné finanční prostředky. Příjemce dotace/příspěvku je povinen dle znění smlouvy/sdělení odeslat nevyčerpané finanční prostředky zpět převodem na účet poskytovatele vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 27-1649297309/0800, a to v den oznámení vzniku změny, včetně písemného odůvodnění vrácení dotace/příspěvku.
  2. V případě, že projekt bude realizován částečně – příjemce dotace/příspěvku vyčerpá pouze část finančních prostředků. Příjemce dotace/příspěvku je povinen vrátit nevyčerpané peněžní prostředky dotace, jsou-li vyšší než 10 Kč, zpět na účet poskytovatele, vedený u České spořitelny, a. s., (viz uvedené číslo účtu v odst. 1), a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro předložení závěrečného finančního vypořádání dotace/příspěvku, včetně písemného odůvodnění vrácení finančních prostředků. V závěrečném finančním vypořádání projektu musí příjemce uplatnit pouze uznatelné náklady v souladu s uzavřenou smlouvou/sdělením.

V případě této varianty Vás chceme požádat, abyste ještě před navrácením finančních prostředků, informovali o výši vrácené finanční částky jednotlivé administrátory programů emailem.

Závěrem Vás žádáme, abyste důkladně zvážili případnou žádost o posunutí termínu realizace projektu, který je možný pouze v souladu s vyhlášenými programy (školství – konec kalendářního roku 2020, vzdělávání a talentmanagement – do března 2021, bilingvní a cizojazyčná výuka – pevně stanovený termín do 30.6.2020 z důvodu nově navazujícího programu od 1.7.2020).