Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID – 19

Zobrazit: Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID – 19

S účinnosti od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

Mateřské školy

 • pro mateřské školy se stávající režim nemění

1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol

 • pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění
 • v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu
 • režim pro sportovní činnosti se nemění

2. stupeň základních škol

 • zavádí se střídavá výuka
 • do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd (třídy se nedělí), zbytek je vyučován distančně
 • střídavá výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (zde pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání)
 • příklady rozdělení docházky jednotlivých tříd ke stažení ZDE

Střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy

 • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů ve školách

Tento zákaz se nevztahuje na:

 • žáky plnící povinnou školní docházku (nižší stupeň víceletých gymnázií, 1. až 4. ročník konzervatoře oboru vzdělání Tanec );
 • praktické vyučování a praktickou přípravu;
 • školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
 • praktické školy jednoleté a dvouleté.

Základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

 • zakazuje se osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák)
 • školy povinně přešly na distanční vzdělávání
 • pro žáky je účast dobrovolná
 • státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat

Ubytovací školská zařízení

 • provoz není opatřením dotčen

Střediska volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školní kluby

 • zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání
 • školní družiny fungují i nadále za podmínek stanovených MANUÁLEM (ke stažení ZDE)

Stále (s výjimkou mateřských škol) obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).

Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol a 1. stupně základních škol (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jiným relevantním obsahem).

Na všech druzích škol se zakazuje již od 9.10.2020 výuka plavání.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základní škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Tyto dny se stanovují jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

Zařízení školního stravování musí s účinnosti od 9. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 a 3 pro provozovny stravovacích služeb:

 • Jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
 • Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID – 19 jsou školy a školská zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.  

Kompletní informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID – 19 ke stažení ZDE