Kariérové poradenství se posune do nižších ročníků ostravských základních škol…

Zobrazit: Kariérové poradenství se posune do nižších ročníků ostravských základních škol…

Ostrava má za sebou první školní rok realizace projektu Kariérové poradenství Ostrava!!!. Do realizace se postupně zapojilo již celkem 33 škol (do pilotního projektu bylo původně zapojeno 20 ZŠ) . Dosavadní výsledky jsme hodnotili společně s řediteli dvacítky pilotních škol 24.6. na pracovním setkání, jehož cílem bylo také navrhnout konkrétní opatření, jak posunout kariérové poradenství do nižších ročníků a celkově usnadnit práci kariérových poradců v prostředí školy.

Z hodnocení vyplynulo, že se podařilo vzbudit ZÁJEM žáků o aktivity související s volbou povolání, postupně získávat DUVĚRU žáků i rodičů a DOSTAT DO jejich POVĚDOMÍ nabídku služeb kariérového poradce na školách. Kariérovým poradcům se daří naplňovat plán činností, který si na počátku školního roku vytvořili, a úspěšně začleňují témata související s volbou kariéry do většího počtu tříd a předmětů (český jazyk, matematika, výtvarná výchova, informatika, chemie, prvouka a další), také prostřednictvím spolupráce s kolegy. Dvě třetiny kariérových poradců s žáky zakládají osobní kariérové portfolio pro zmapování osobnostních předpokladů a možností kariérového rozvoje.

Zároveň se však převážná část kariérových aktivit zaměřuje na žáky v posledních ročnících a s tím souvisí jejich informační spíše než poradenský charakter. Na to MS Pakt, který je odborným garantem projektu, bude v dalším školním roce reagovat přípravou modelových aktivit pro jednotlivé ročníky, třídnické hodiny, či setkání s rodiči, a nabídkou jejich realizace společně s pedagogy přímo v prostředí školy. Pravidelná skupinová setkání tak budou doplněna o individualizovanou formu podpory. Pokračovat budou také exkurze žáků přímo u zaměstnavatelů, nově vzhledem k situaci zkoušíme také on-line formu.

Podněty pro další rozvoj spolupráce vycházejí přímo z potřeb kariérových poradců. Dosavadní podporu MS Paktu, včetně flexibilní reakce na omezení v souvislosti s epidemiologickou situací, hodnotí kariéroví poradci velmi pozitivně.

Zpětná vazba od kariérových poradců ke spolupráci s MS Paktem:

„Všechny materiály jsem předala především TU 7. a 8. ročníku i se všemi odkazy. Tento materiál použijí ve Světě práce. Je pro toto období ideální. Děkuji za náměty, usnadňuje to práci a jsou velmi dobře připravené.“

„Děkuji za skvěle připravené podklady, postupně je využíváme pro online výuku. Prosím předejte díky i Soně.“

„Možná vás potěší, že sami žáci 8. ročníku projevili zájem o možnost informací v této oblasti, takže už jedeme online, snažíme se a uvidíme…“

„Děkuji za podporu a spolupráci. Je pro mě důležité společné sdílení informací a výměna zkušeností s kolegy.“

„Náplň, průběh, metodická podpora, organizace schůzek, exkurzí je velmi dobrá.“

„Děláte to moc dobře!!!”