Kariéroví poradci na základních školách – proč podporovat tuto pozici…

Zobrazit: Kariéroví poradci na základních školách – proč podporovat tuto pozici…

Situace na národním i regionálním trhu práce a problémy s uplatněním absolventů, dokládají význam kariérového poradenství již na úrovni základního školství.

Tématem podpory pozice KP na základních školách se zabývala pracovní skupina kariérové poradenství v rámci projektu MAP ORP Ostrava II

Role základní školy je důležitá. Kariérové poradenství by mělo patřit mezi prvořadé úkoly základních škol. Bohužel pro kvalitní kariérové poradenství nejsou vytvořeny na základních školách podmínky. Kariérové poradenství na základních školách má nedostatečnou kvantitu i kvalitu. Rozvojové aktivity v této oblasti jsou nesystémové, a to pouze na části škol na základě časově omezených projektů či grantových schémat. Ve většině škol je kariérové poradenství podceňováno. Agenda je převážně záležitosti výchovných poradců, kteří jsou přetížení řešením výchovných problémů, zvláště v kontextu s požadavky inkluze. Navíc na kariérové poradenství nejsou často dostatečně odborně připraveni. Jejich „kariérové poradenství“ se omezilo na pomoc s přechodem žáků na střední školy.

Zkušenosti z „ostravského“ pilotního projektu na podporu rozvoje kariérového poradenství na základních školách, ukazují oprávněnost požadavků na vytvoření systematického specializovaného kariérového poradenství. V části ostravských škol působí kvalifikovaní a motivovaní kariéroví poradci, kteří pracují se žáky po celou dobu školní docházky, mají k dispozici metodickou podporu a mentoring, pravidelně se vzdělávají, vyměňují si zkušenosti a jsou v kontaktu s poradenskou komunitou v ČR i v zahraničí. 
Výsledkem by mělo být obdobné systémové zapracování kariérového poradenství do edukačního procesu na všech základních školách.
Více informací naleznete: Kariérové poradenství na Talentova; Info pro kariéru 

Kariérový poradce by proto měl mít vytvořený potřebný pracovní i časový prostor a prostředí tak, aby mohl tuto činnost vykonávat plnohodnotně, nikoliv okrajově. Měl by zároveň  pracovat nejen s žáky školy a jejich zákonnými zástupci, a to již od 1. stupně vzdělávání, ale měl by  také odborně vést pedagogický sbor školy, informovat jej a dávat podklady pro práci se žáky v oblasti kariérového poradenství a rovněž dostávat zpětnou vazbu od pedagogů z první linie, tedy těch, kteří jsou s dětmi v každodenním přímém kontaktu. Jen cílevědomou a systematickou prací pod odborným vedením lze vzdělávat tak, aby absolvent základní školy byl vybaven kompetencemi pro budoucí kariéru s plnohodnotným společenským uplatněním.