KARIÉROVÍ PORADCI V TOM NEZŮSTÁVAJÍ SAMI 

Zobrazit: KARIÉROVÍ PORADCI V TOM NEZŮSTÁVAJÍ SAMI 

V květnu 2022 bylo dokončeno vstupní vzdělávání již třetí skupiny kariérových poradců, kteří působí na ostravských školách. Celkový počet škol nabízejících dětem službu kariérového poradce podporovanou statutárním městem Ostrava tak stoupl na 38 ZŠ a
41 kariérových poradců.  

Kromě financování pozic kariérových poradců přímo ze strany města, je unikátní také forma metodické podpory poradců, kterou zajišťuje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. Po absolvování úvodního vzdělávacího bloku pomáhá tým MS PAKT-u poradcům realizovat své plány aktivit na školách a přináší jim k tomu množství užitečných nástrojů.

Zástupci nejdříve zapojených škol z roku 2019 se za tímto účelem na metodických setkáních potkávají pravidelně již čtvrtým rokem. 

Zatím poslední sedmidenní kurz 3. skupiny kariérových poradců byl zahájen na podzim 2021 tak, aby bylo vzdělávání rozloženo v čase a organizační nároky na stranách škol byly co nejmenší. Postupně se poradci seznámili s problematikou rozvoje kariéry, s přístupy v kariérovém poradenství a etapami jeho vývoje. Měli možnost si uvědomit a rozvinout potřebné kompetence kariérového poradce formou zážitkového učení. Naučili se orientovat v diagnostických metodách používaných v kariérovém poradenství a osvojili si potřebné znalosti o trhu práce pro kariérní informování. 

Díky prakticky orientovanému vzdělávání získali poradci nezbytné dovednosti pro přímou práci s žáky, získali základní vodítka a množství nástrojů. Nacvičili si, jak aplikovat skupinové i individuální metody práce s žáky, vhodně volit metody práce s ohledem na cíle, možnosti, i specifické potřeby žáků, jak vést poradenský rozhovor se zohledněním individuálních potřeb žáka, jak poradenskou činnost vhodně podpořit využitím různých diagnostických nástrojů.  

Díky prostoru pro sdílení zkušeností poradci mohli lépe pochopit svou roli v kontextu školského poradenského systému a význam pojetí kariérového poradenství jako procesu za účelem rozvoje dovedností žáků plánovat a řídit své vlastní profesní směřování. Dokáží podpořit žáky v uvědomění si osobnostních charakteristik, vlastních kompetencí, silných a slabých stránek, a v jejich prezentaci, v samostatném rozhodování a plánování vlastní vzdělávací či profesní dráhy. 

Pedagogové i letos dle svých vyjádření ocenili náměty do praxe, vynikající tým lektorů, rozsah a pestrost prezentovaných aktivit, výborné zázemí, možnost sdílet své problémy a zkušenosti s ostatními kolegy z jiných škol. Například také s tím, jak zápasí s chybějícím prostorem se tématy volby kariéry systematicky zabývat ve výuce a těžce hledají skuliny v různých předmětech.  

Na základě zkušeností ze všech ročníků vzdělávání kariérových poradců v Ostravě, připravuje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. pro studenty Ostravské univerzity na letní semestr příštího akademického roku předmět Kariérové poradenství prakticky.