Konference žákovských parlamentů

Zobrazit: Konference žákovských parlamentů

Žáci a studenti ostravských škol mají možnost vyzkoušet si fungování demokracie v praxi, a to prostřednictvím svých žákovských parlamentů. Zástupci mládeže se pak sdružují v Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (dále PDMMO), který je tvořen mladými lidmi, kteří žijí, nebo studují v Ostravě. PDMMO hájí zájmy mládeže v Ostravě a okolí a tvoří nejrůznější obohacující akce, konference a další projekty.

Dne 26. 9. 2023 se uskutečnila v prostorách Střediska volného času Korunka (SVČ) první Konference žákovských parlamentů. Konferenci zorganizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci se SVČ Korunka. Záštitu nad konferencí udělila paní náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Konference se zúčastnilo 26 základních škol z Ostravy a byla zcela naplněna kapacita sálu ve výši 150 osob.

V úvodu byli účastníci seznámeni s projektem Bo nám to není jedno!, který slouží k podpoře vzniku a rozvoje žákovských parlamentů. Do aktivit tohoto projektu se zapojilo již 41 ostravských ZŠ. V první části konference byly představeny úspěšně realizované žákovské projekty z loňského školního roku. Žáci, kteří se na realizaci podíleli a jejich koordinátoři, byli oceněni za aktivitu ve prospěch školy a komunity. V průběhu této části konference přivítala účastníky náměstkyně primátora města Ostravy pro oblast školství a vzdělávání Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

V rámci konference byl rovněž otevřen a představen nový ročník participativního rozpočtu pro žákovské parlamenty ostravských škol, do kterého se budou moci zapojit v průběhu šk. roku 2023/24. Žáci budou mít možnost si sami připravit projekt, který posune nejen je, ale i jejich okolí. Výzva je určena pro žákovské parlamenty základních škol z Ostravy. Žákovské parlamenty budou moci podávat žádosti na projekty ve výši 8 000 – 15 000 Kč.

Novinkou je i vznik mládežnických parlamentů v některých městských obvodech. V rámci pilotním ročníku budou spuštěny mládežnické parlamenty v městských částech Poruba, Jih, Mariánské Hory a Hulváky a Slezská Ostrava. Obvodové parlamenty představili žákům škol i zástupci samosprávy, a to místostarostka Městského obvodu Ostrava – Poruba pro oblast školství, mládež a vzdělávání Mgr. Martina Dušková a místostarosta pro oblast školství a tělovýchovy z Městského obvodu Ostrava – Jih Mgr. Radim Ivan.

V minulém školním roce byly žákovskými parlamenty z participativního rozpočtu realizované
tyto projekty:
Projekt ‚,Buď oukej na netu‘‘
Projekt žákovského parlamentu ZŠ A. Hrdličky, kde samotní žáci řešili v rámci svého projektu
důležité téma kyberšikany. Žáci vyšších ročníků připravovali program pro žáky nižších tříd,
projekt měl velký vzdělávací potenciál, který je reálný.
Projekt ‚,Den PRVNÍ POMOCI ‘‘
Projekt žákovského parlamentu ZŠ Ostrčilova. Projekt zaměřený na osvětu týkající se první
pomoci – vysoká intenzita zapojení žáků, kdy žáci školního parlamentu zajišťovali organizačně
celou akci a směřovali ji i k mladším spolužákům.
Projekt ‚,Učíme se etiketě aneb co se v mládí naučíš… ‘‘
Projekt žákovského parlamentu ZŠ Sekaniny, který navazuje na dřívější tradici školy s cílem
rozvíjet kulturní a měkké kompetence členů Žákovské rady (komunikace, umění řešit
problémy, plánování a organizace akce nebo také zlepšování prezenčních dovedností), vzdělat
žáky školy v oblasti etikety a podpořit talentovaná žáky. Projekt měl velký potenciál ke
zlepšení klimatu školy a stmelení kolektivů.
Projekt ‚,Školní legál ‘‘
Projekt Základní školy K. Pokorného, technicky, kreativně a netradičně zaměřený. Žáci
vybudovali vlastní prvek (zeď), který nadále využívají pro legální graffiti.
Projekt ‚,Školní žwásty – časopis žáků pro žáky ‘‘
Projekt Základní školy Waldorfská, který reagoval na potřeby žáků a přispěl k lepšímu klimatu
školy, informoval o dění ve škole a doplnil vhodně ‚,vnitřní život‘‘ školy. Žáci se podíleli na
tvorbě časopisu a zlepšovali si své komunikační, digitální i organizační kompetence.
Projekt „Vymalování tříd 2. stupně“
Projekt ZŠ Chrustova zaměřen na výmalbu tříd s cílem zpříjemnit a zkulturnit prostory a
přispět tak k lepšímu pocitu v trávení času ve škole. Žáci se podíleli v přípravných fázích, kde
jsou zapojeni ve velké míře, navázali spolupráci s OU, která se umělecky podílela na
vymalování tříd.
Projekt „S Komenským spolu a fajně“
Projekt Základní školy Komenského. Projekt, který zaujal cílem propojit školu s komunitou
obyvatel v sousedství školy a rovněž zaměřením na mezigenerační propojení. Prostřednictvím
sbírky na této akci bude podpořena i Nadace na pomoc zvířatům sídlící v Ostravě – Porubě.
Projekt „Den Země na Horymírce“
Projekt ZŠ Horymírova reflektuje aktuální společenské potřeby a interpretuje významné
téma. Cílem je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti
ochrany životního prostředí a motivovat žáky k většímu zájmu o ekologii a ochranu životního
prostředí.
Projekt „Společná historie – krůček po krůčku Ostravou“  – žáci žákovského parlamentu ze ZŠ Provaznické samostatně připravili program pro celou školu. Projekt měl velký dosah, byl srozumitelně popsán a měl pro žáky, především v roli organizátorů, velký vzdělávací potenciál.

Tisková zpráva zde