Kulatý stůl – Desegregace ve vzdělávání

Zobrazit: Kulatý stůl – Desegregace ve vzdělávání

Dne 03.06.2024 se v prostorách Magistrátu města Ostravy uskutečnil kulatý stůl na téma Desegregace ve vzdělávání. 

Kulatého stolu se účastnila náměstkyně primátora pro oblast vzdělávání, inovací a digitalizaci  – Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., zástupci městských obvodů města Ostravy z řad místostarostů, oddělení školství, odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO. Přítomni byli ředitelé základních škol, zástupce národního pedagogického institutu, pedagogicko-psychologické poradny Ostrava, Agentury pro sociální začleňování Brno a účastníci z řad neziskových organizací.  Pování ke kulatému stolu přijal také ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí 17 z Krnova Mgr. Karel Handlíř.

Pozvaní zástupci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se z účasti na kulatém stolu omluvili, a tak zástupkyně Agentury pro sociální začleňování, Mgr. Veronika Šimková, všem přítomným přednesla plány Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v oblasti vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, představila vytvářené metodiky Ministerstva pro zřizovatele v oblasti desegregace ve vzdělávání, aktualizaci metodického doporučení k diagnostice MPVI pro školská poradenská zařízení. Hovořila o plánovaných legislativních změnách – úpravě systému financování regionálního školství a o dlouhodobém systému jeho metodické podpory, legislativním ukotvení pozice sociálního pedagoga jako pedagogického pracovníka a o omezeních odkladů povinné školní docházky. Zmínila také finanční podporu – plánované výzvy pro neziskové organizace, ale také o dotačním titulu MŠMT pro zřizovatele škol. Dále uvedla příklad dobré praxe ve městě Brno, kdy popisovala vznik Platformy aktérů a Pracovní skupiny, které se věnují otázkám desegregace ve vzdělávání ve městě Brno.

Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí 17 z Krnova, přítomné seznámil s jejich „cestou“ v desegregaci ve vzdělávání, kdy v r. 2008 ve městě Krnov zrušili segregovanou školu a její žáky začlenili do ostatních škol ve městě.  Hovořil o tehdejší analýze situace a nalézání vhodného řešení, o vytváření systému podpory, nastavení vzdělávání pro pedagogy a jejich získání na stranu proinkluzivního smýšlení, o zajištění financí. Seznámil účastníky s podporou žáků, s podporou a motivací pedagogů. Uvedl, že velmi důležitá byla v celém procesu jednotnost (politické vedení + zřizovatel + ředitel + pedagogičtí pracovníci škol), zmínil důležitost jednání s rodiči všech žáků, neustálé snahy zvyšovat úroveň vzdělávání žáků, důležitost motivace a invence pedagogů, ředitelů i všech aktérů ve vzdělávání ve městě Krnov.

Účastníci kulatého stolu měli možnost diskutovat probíraná témata v menších skupinách, i všichni společně. Zamýšleli se například nad otázkami, co by mohli jako místní aktéři ve vzdělávání realizovat a co k tomu potřebují. Dále diskutovali o potřebě kontinuálního financování školství, rozdílných potřebách jednotlivých městských obvodů, propojenosti tématu s otázkou sociální, potřebě multidisciplinárního přístupu aktérů ve vzdělávání a dalším.     

Foto: Marek Skřipský