Město Ostrava díky projektu podporuje na 25 základních školách financování podpůrných pozic

Zobrazit: Město Ostrava díky projektu podporuje na 25 základních školách financování podpůrných pozic

Přinášíme vám článek, který vyšel v Učitelských novinách č. 43-44/2021, ročník 124.

Město Ostrava realizuje již třetí inkluzivní projekt s názvem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/19_075/0013577, který je hrazen z prostředků Evropské unie. Účelem projektu je zajistit a udržet odborné personální pozice ve školách, které pomohou pedagogům zabezpečit rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků a umožní podporovat rodiny ze sociokulturně znevýhodněných lokalit.

Mezi hlavní přínosy projektu patří vytvoření a financování 65 odborných pedagogických pozic na školách (školní psycholog, sociální pedagog, školní speciální pedagog, školní asistent), realizace 20 vzdělávacích seminářů pro pedagogy s osvětovou a vzdělávací tématikou a 30 workshopů pro rodiče budoucích prvňáčků na jednotlivých základních školách. Administrátorem a integrujícím činitelem projektu je Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy, který projekt financuje a metodicky vede uvedené specializované pozice na školách prostřednictvím pozic koordinátor inkluze, metodik školních asistentů a asistentů pedagoga a metodik školního poradenského pracoviště.

Výstupy projektu:

Projekty RRP OV jsou jedinečné pro školy města Ostravy svým obsahem, rozsahem pomoci a zaměřením.  V době nesystémových opatření  při zavádění inkluzivních nástrojů  (jako jsou např. pozice školní psycholog, školní speciální pedagog, školní asistent, sociální pedagog) do praxe škol nabídl MMO školám prostřednictvím projektů kontinuální řešení inkluze dlouhodobějšího charakteru (první projekt od r. 2016) a umožnil tak školám realizovat inkluzi ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a nebo dětí z nerovného sociálně ekonomického prostředí  v hlavním proudu, a navíc prostřednictvím financovaných uvedených odborných pozic školního poradenského pracoviště napomohly projekty nastavit ředitelům škol principy pro diferencované a efektivnější řízení škol.

Aktuální dění projektu:

Zahraniční stáž

V průběhu projektu proběhla v týdnu od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021 zahraniční stáž ve slovenských Košicích. Výběr místa byl dán zejména dlouhodobě navázanou spoluprací, potvrzenou společnými aktivitami v minulých letech. Košice jsou svou skladbou obyvatel, městskými specifiky, velikostí i sociální problematikou velmi podobné Ostravě. Akutně řeší například otázku inkluze s ohledem na sociálně vyloučené lokality.

Účastníci byli přijati v historických prostorách radnice a setkali se s náměstkyní primátora města Košice Lucií Gurbáľovou, vedoucí odd. školství Beátou Lopušniakovou a vedoucí protokolu a zahraničních vztahů Martinou Baníkovou. Účastníci stáže měli rovněž možnost navštívit pět základních škol. Cílem stáže bylo seznámit se s ověřenými postupy zařazení dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, získat nové poznatky, využít je a aplikovat v praxi. Nedílnou součástí bylo sdílení zkušeností z praxe, o které se ostravští účastníci stáže navzájem podělili se slovenskými kolegy.

Konference Rovné příležitosti v Ostravě

Dne 21. 10. 2021 se v rámci projektu v prostorách Nové radnice v Ostravě uskutečnila konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a předškolním vzdělávání. Konference se zúčastnilo 90 odborníků jak z Ostravy, tak z Olomouce či Prahy. Mezi probíraná témata patřila např. motivace žáků, systém integrace žáka s odlišným mateřským jazykem do české základní školy, sdílení dobré praxe se zaváděním odborných pozic v mateřských a základních školách či záškoláctví. Na konferenci se diskutovalo také o potřebnosti udržení podpůrných pozic a pokračování je jich financování ve školství.