Mistři stavitelé v mateřské škole Za Školou

Zobrazit: Mistři stavitelé v mateřské škole Za Školou

Mateřská škola Za Školou 1 v Ostravě- Zábřehu se díky finanční spoluúčasti statutárního města Ostrava pustila do projektu, který rozvíjí polytechnické vzdělávání předškolních dětí, jejich manuální zručnost a mentální dovednosti. „Polytechnické vzdělávání rozvíjí nejen technickou představivost dětí, ale také analyticko-syntetické, kritické, strategické a také tvůrčí myšlení, vnímání shod a rozdílů předmětů, vnímání struktury předmětů, poznávání přírodních zákonitostí, vytrvalost, rozhodnost, cílevědomost nebo kooperaci,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Klíčové aktivity projektu

Projekt Mistr stavitel byl rozdělen do několika částí. První klíčovou aktivitou byla spolupráce s Malou technickou univerzitou. Ta spočívala v práci se stavebnicí Lego dle technických výkresů a obsahuje několik vzdělávacích programů. Děti se zúčastnily programu „Stavitel města“, kde se dozvěděly, kdo je kartograf, jak vznikají mapy, jak vytvářet mapu, jak hledat hlavní body města. Program „Stavitel mostů“ přiblížil dětem základy konstrukce mostů, osvětlil pojmy jako pilíř nebo vazba cihel, zatímco „Stavitel věží“ seznámil děti s druhy věží, jejich účelem a se stabilitou výškových staveb. „Malý vodohospodář“ zase ukázal nečistoty v odpadních vodách, mechanickou a biologickou filtraci. Děti si postavily čističku odpadních vod a zkusily jednoduché pokusy filtrace vody. Během programu „Malý architekt“ se dozvěděly, co je půdorys, kdo je architekt či projektant, co jsou základové a obvodové zdi. Program „Malý inženýr“ dětem osvětlil pojmy jako technický výkres s rozvody a ukázal, co vše má výkres obsahovat, co jsou inženýrské sítě. V programu „Malý projektant“ děti rozváděly elektřinu, vodovod a kanalizaci, podle plánu stavěly ulici a na závěr rozsvítily pouliční lampy.  V programu „Malý energetik“ se dozvěděly o výrobě elektřiny a jejím vedení, jaké máme druhy elektráren, o důsledcích výpadků dodávek elektrické energie. Postavily vlastní tepelnou elektrárnu a zavedly elektřinu do objektu. Všechny tyto vzdělávací programy se setkaly s nadšením jak u dětí, učitelek, tak i rodičů.

Druhou klíčovou aktivitou projektu bylo vytvoření řemeslné dílničky ve sklepních prostorách Mateřské školy U Zámku. Dílničku tvoří dvě místnosti se samostatným vstupem ze školní zahrady. Škola plánuje dílničku využívat nejen s dětmi z mateřské školy U Zámku, ale také dalšími mateřskými školami odloučených pracovišť a to mateřskou školou Za Školou, mateřskou školou Tylova či mateřskou školou Tarnavova. V řemeslné dílničce je umístěna také pískovnička, kde mohou děti provádět pokusy s pískem, vodou a dalšími sypkými materiály. V další místnosti jsou umístěny ponky s dřevěnými vrtačkami a svěráky. Tyto nástroje umožňují „opravdovou“ práci se dřevem. Děti mají možnost používat svěrák, vrtačku, kladívka, pilníky, šroubováky a další jim přizpůsobené nářadí. V dílničce probíhají aktivity zaměřené na seznámení s prostředím a na správný postup při práci s dětským nářadím. Aktivity v řemeslné dílně jsou také postupně zařazovány do Třídních vzdělávacích programů všech čtyř mateřských škol.

Třetí klíčovou aktivitou projektu byla spolupráce s firmou Moy Toy, od které mateřská škola zakoupila vybavení do řemeslné dílničky a celodřevěné stavebnice Moy Toy. Ty přispívají k rozvoji motorické zručnosti, jsou propojeny s dopravní výchovou a navíc obsahují metodickou podporu učitele. Při manipulaci se stavebnicí se rozvíjí manuální dovednosti, technické myšlení a dopravní výchova. Přidanou hodnotou této stavebnice je rozvoj grafomotoriky, matematické, sociální a řečové dovednosti.

Škola také uspořádala „Hravé odpoledne s rodiči“, které se konalo v rámci Týdne vědy pro rodiče a žáky ze Základní školy Jugoslávská a pro žáky se sluchovým postižením ze Základní školy Spartakovců. Rodiče i žáci obou škol si po prohlídce plánů a technických výkresů společně postavili Karlův most a chůzi po něm vyzkoušely jeho pevnost.