Nejvyšší ocenění za pedagogickou práci – Medaile MŠMT z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy

Zobrazit: Nejvyšší ocenění za pedagogickou práci – Medaile MŠMT z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy

Ve středu 18. 8. 2021 převzalo Nejvyšší ocenění za pedagogickou práci – Medaili MŠMT – z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 57 laureátů a laureátek.

Ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR bylo Medailí 1. stupně oceněno 28 mimořádných osobností působících dlouhodobě v oblasti školství, výchovy, uměleckého vzdělávání a práci s mládeží. Medaili 2. stupně pak obdrželo 29 oceněných. Všichni ocenění byli přitom nominováni už v roce 2020, kvůli pandemii ale musel být slavnostní ceremoniál o rok odložen.

Mezi oceněnými byla i pedagožka Základní školy Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace paní  Mgr. Libuše Turečková, která obdržela Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně – za vynikající pedagogickou činnost.

Mgr. Libuše Turečková je výraznou tvůrčí osobností. Na ZŠ Provaznická pracuje jako speciální pedagožka a problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poradenstvím jejich rodičů se věnuje již 37 let. Díky jejímu velkému porozumění a lásce k dětem, soustavnému sebevzdělávání, odbornosti, dlouholetým zkušenostem a pedagogickému umu se jí podařilo pozvednout tradici školního poradenského pracoviště na velmi vysokou úroveň.

Provádí nápravná cvičení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s uplatněním kineziologických cvičení, k dalším nápravám využívá muzikoterapie, programy KUPOZ, KUPREV. Neustále hledá nové metody a formy nápravné péče, které s úspěchem realizuje. Pomáhá žákům cizincům při orientaci v novém prostředí, radí rodičům žáků s autismem, mentální retardací, vadami zraku a sluchu, provádí nápravná cvičení s žáky a dětmi s ADHD, věnuje se logopedii, aj.

Mimo tyto uvedené aktivity lektoruje pro učitele škol v rámci celé ČR, navštěvuje ZŠ i MŠ, kde předává své zkušenosti v práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, se kterými má velmi bohaté zkušenosti. Je členkou pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP ORP Ostrava II, kde také předává zkušenosti začínajícím speciálním pedagogům. Na zlepšování vzdělávacích podmínek žáků dlouhodobě úzce spolupracuje i s jinými organizacemi např. Výzkumným centrem edukace nadaných ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské university, pedagogicko psychologickými poradnami v rámci ČR nebo s Mensou České republiky. Vede diplomové práce studentů různých vysokých pedagogických škol ČR.

K ocenění byla navržena ředitelkou školy Mgr. Libuší Přikrylovou, MBA.

Zdroj foto i text: ředitelka ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.