Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Zobrazit: Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Zastupitelstvo města Ostravy na svém jednání dne 24.6.2020, usnesením č. 0981/ZM1822/15 schválilo Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 a Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021.

Program na podporu školství

Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy. Žadatelem mohou být mateřské školy, základní školy, střední školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem na území statutárního města Ostravy.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021 je zaměřen na finanční podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy a talentmanagement – systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty. Žadatelem mohou být mateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem na území statutárního města Ostravy.

Změny a novinky v dotačních titulech

Zásadní změna v rámci těchto schválených programů se týká elektronizace způsobu podání žádosti o dotaci nebo příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy. Nový způsob podání žádostí bude jednodušší. Žadatel musí mít zřízenou datovou schránku s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Po vyplnění žádost odešle do informačního systému EvAgend, současně s tímto odesláním dojde k doručení žádosti do spisové služby města. V tuto chvíli bude podání žádosti úplné. Žadatel obdrží potvrzení o přijetí podání. Přidělené ID z elektronického systému EvAgend a číslo jednací přidělené elektronikou spisovou službou města. Žadateli odpadne nutnost žádost a přílohy tisknout a odesílat poštou, datovou schránkou nebo osobně doručit na podatelnu MMO. Snížil se rovněž počet povinných příloh, nově bude žadatel dokládat pouze 2 povinné přílohy – fotokopii Smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu a Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis).
Další změna se týká dřívějšího termínu sběru žádostí, který v letošním roce proběhne v termínu od 5.10.2020 do 16.10.2020, a to z toho důvodu, aby žadatelé znali výsledky výběrových řízení na poskytnutí dotací a příspěvků už začátkem kalendářního roku.

Odkaz na informace ke schváleným programů naleznete –zde-. Nový formulář žádosti naleznete na stejném odkazu koncem měsíce srpna.

Chtěli bychom Vás tímto pozvat na seminář pro zpracovatele žádostí, který se uskuteční ve čtvrtek 27.8.2020 v 10:00 hod. v budově Magistrátu města Ostravy, místnost č. 306.