Ostrava dofinancuje vzdělávání i v příštím roce

Zobrazit: Ostrava dofinancuje vzdělávání i v příštím roce

Zastupitelé města schválili finanční podporu rozvoje kvality školství, programů vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2023. Do progresu vzdělávání na území města investuje Ostrava v rámci schválených dotačních titulů každoročně téměř 45 milionů korun. Nutno dodat, že město podporuje školství dlouhodobě. Prostřednictvím dotačních programů Ostrava napomáhá vzdělávacím aktivitám, jež zvyšují kvalitu školství, už 18 let. Pro žadatele o finanční prostředky pro rok 2023 je připraven tradiční seminář dne 7. září 2022, kde budou zájemci seznámeni s detailními informacemi.

Ostrava je leadrem v celé řadě aktivit a programů, jež významným způsobem rozvíjejí možnosti vzdělávání. Intenzivně se věnujeme podpoře talentovaných dětí, napomáháme rozvoji škol a zajištění ideálních podmínek pro vzdělávání žáků. Peníze investované do kvalitního vzdělávání nejmladší generace mají nezastupitelný význam. A je to zase otázka kvalitního školství, která často rozhoduje na pomyslných vahách při volbě místa k životu mnoha mladých rodin,“ dodává náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

V září 2022 budou moci zájemci žádat o podporu v rámci dvou programů. První je zaměřen zejména na finanční podporu vzdělanosti dětí na území statutárního města. Celkový objem financí pro tento program je předpokládán v částce 7,6 milionů korun. Peníze jsou určeny k financování celoročních i jednorázových vzdělávacích aktivit, významných akcí celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro děti škol mateřských až středních. Dotaci lze žádat též na vzdělávací aktivity zaměřené na doučování žáků základních škol a vzdělávací aktivity knihoven, zajišťované základními školami a příspěvkovými organizacemi města.

V rámci druhého programu lze žádat finance k podpoře talentmanagementu a rozvoje zejména přírodovědné, funkční, technické gramotnosti, kreativity dětí i další vzdělávání pedagogů. Finance bude možné využít k práci s nadanými dětmi, rozvoj talentovaných dětí, stejně jako ke vzniku nových a rozvoji stávajících studijní programů, zajištění rozličných soutěží i středoškolských odborných činností, dalšího vzdělávání pedagogů. Celková částka programu určená pro oblast vzdělávání a talentmanagementu je 37,203 milionů korun.

Více informací ke zmíněným dotačním titulům vyhlašovaným statutárním městem Ostrava naleznou zájemci na webu města Ostravy ke vzdělávání www.talentova.cz a dozví se je také na semináři, který bude zahájen v 10 hodin dne 7. září 2022 v zasedací místnosti č. 306 Magistrátu města Ostravy. Sběr elektronických žádostí se bude konat v termínu od 19. do 30. září 2022. Inspiraci pro své projekty a práci s talentovanými dětmi a žáky mohou načerpat také na mezinárodní konferenci pořádané městem 15.září s názvem „Talent City 2022.“

Pátým rokem je podporována preventivní akce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava s názvem „Den zdraví.“ V roli školitelů jsou studenti a vyučující, budovy školy se promění v nemocniční zařízení plné improvizovaných ambulancí. Základní myšlenkou je především prevence úrazů, popálenin, stejně jako poskytnutí první pomoci či ošetření zraněného. „Projekt byl zahájen v roce 2016 a téměř okamžitě se setkal s obrovským ohlasem, kapacita akce je obsazena již rok dopředu. Zájem zúčastněných mateřských a základních škol je mimořádný a každoročně převyšuje kapacitu. Příprava Dne zdraví je několikaměsíční prací celé školy,“ uvedla ředitelka školy Jana Foltýnová.

Pro nadané děti mateřských škol je již od roku 2017 připravena série projektů „Talentík“ Mateřské školy Ostrava, Varenská 2. Do jednoho z projektů s názvem „Numeráčci“ se každoročně zapojuje na 14 mateřských škol a 450 dětí soutěží v matematicko-logických úkolech. Nadané děti mohou svůj talent rozvíjet také v rámci Klubu Talentík, pedagogové mateřské školy spolupracují nejen s rodinami těchto dětí, ale také s odborníky, aby nadání dítěte rozvíjeli ideálním způsobem. „Vyhledávání nadaných dětí již v předškolním věku je velmi důležité pro jejich budoucí směřování, aby jejich potenciál byl včas objeven a dále rozvíjen. Práce s těmito dětmi se vždy odrazí ve vzdělávání celé školy a posunuje dál všechny – děti, jejich rodiny i učitele,“ zhodnotila ředitelka školy Stanislava Korcová.

A v centru pozornosti jsou rovněž programy podporující čtenářskou gramotnost dětí. V Základní škole Ostrava-Hrabová na Paskovské ulici se konala aktivita „Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na 1. stupni.“ Děti měly možnost zúčastnit se hodin tvůrčího psaní, vyzkoušet si vlastní tvorbu textů a publikovat je ve školním časopise. Ve čtenářských dílnách se seznámily s knihami v anglickém jazyce. Žáci též absolvovali čtenářská odpoledne se spisovateli v rámci pásma „S Večerníčkem za pohádkou.“

Pozoruhodné jsou však aktivity Mateřské školy Lechowiczova, které cílí k předčtenářské gramotnosti dětí. V rámci projektu „Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?“ pedagogové vedou děti k lásce ke knihám. Třídy zhotovily i společné knihy. Děti se přirozeným způsobem seznamují s grafickými znaky, pravidlem čtení zleva doprava atd.

Zdroj textu: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-dofinancuje-vzdelavani-i-v-pristim-roce
Autor fotografie: Lukáš Kaboň