OSTRAVA POKRAČUJE V PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTMANAGEMENTU

Zobrazit: OSTRAVA POKRAČUJE V PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTMANAGEMENTU

Z programu určeného na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který letos vstoupil do svého sedmého ročníku, město přispěje částkou 35,203 milionů korun na 62 projektů.

O program byl letos mimořádný zájem, finanční příspěvek žádaly mateřské, základní, střední i vysoké školy, ale také například školská zařízení zájmového vzdělávání.

„Nadaným dětem a vzdělávání je v Ostravě věnována mimořádná pozornost, individuální péče a zajištění potřeb talentovaných dětí je základ. Finanční prostředky investované do nejmladší generace jsou smysluplně využity, neboť kvalitní vzdělání a kvalitní školy jsou pro mladé rodiny zásadním kritériem pro volbu místa k životu,“ vysvětluje náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Za sedm let svého trvání program pomohl financovat celkem 370 projektů v celkové částce téměř 274 milionů korun. Město každým rokem vyhlašuje postupně tři programy zaměřené na vzdělávání a celkově pro ně uvolňuje z rozpočtu více jak 50 milionů korun. Vedle programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu je to také program na podporu rozvoje kvality školství a program na podporu cizojazyčné výuky.

Projekty přihlášené do nejmladšího dotačního titulu se týkají vyhledávání a identifikace nadání, podpory koordinátorů ve školách, ale také jejich metodické činnosti, systematického rozvoje nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů, robotiky, řemeslné výroby, přírodovědného a technického vzdělání, čtenářské gramotnosti, rozvoje robotiky a interaktivní výuky ve školách, výzkumu, badatelské výuky, klubů pro nadané a talentované děti, podpory činností science center, pořádání soutěží, rozvoje nových vzdělávacích oborů  a v neposlední řadě také vzdělávání pedagogů. Všechny žádosti posoudila komise, která hodnotila projekty dle několika kritérií. Nejlépe hodnocené projekty byly doporučeny k plné, případně částečné finanční podpoře.

Mezi letos podpořenými projekty je řada zajímavých aktivit. Jen namátkou lze uvést několik příkladů. V Mateřské škole Dvořákova 4 v Moravské Ostravě budují zázemí pro nadané děti již od roku 2016. Identifikace nadání probíhá Mensou ČR a specialistou psychologem. Nadaným dětem je pak nabídnuta každotýdenní volnočasová aktivita „Zvídalek.“ Děti se v klubu setkávají se zajímavými tématy, jejichž výběr mohou samy ovlivnit, dostávají prostor pozorovat, bádat, kriticky přemýšlet a vyvozovat závěry. Práce s malou skupinkou dětí umožňuje proniknout hlouběji do jednotlivých témat a činností. Důraz v tomto klubu je kladen na aktivní zapojení dětí. Činnost je doplněna o zajímavé besedy, exkurze či výukové programy, které jsou zajištěny externě. Individuální přístup k nadaným dětem je zachován také v běžném provozu tříd. V letošním roce bude činnost klubu pro nadané děti zaměřena zejména na poznávání přírody, budování vztahu k ní a podporu environmentálně odpovědného jednání.

Na Základní škole a mateřské škole Krestova 36A z Ostravy-Hrabůvky bude realizován již třetím rokem úspěšný projekt Triangl, který je zaměřen na rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti. Děti jsou motivovány k objevování, kladení otázek, tvořivosti a k aktivnímu zapojení. Zároveň škola spolupracuje s Planetáriem, Zoologickou zahradou a botanickým parkem Ostrava a Malou technickou univerzitou. Asi dvě desítky talentovaných dětí v rámci přírodovědného klubu pracují v laboratořích, provádí drobné pokusy, pracují s mikroskopem, vyjíždějí na exkurze, spolupracují s odborníky. V rámci klubu i běžné výuky v mateřské škole dojde v letošním roce k novým aktivitám a těmi jsou zejména základy programování s Malou technickou univerzitou, pěstování exotických rostlin, ale také činnosti k rozvoji předmatematických dovedností či čtenářské gramotnosti. Na základní škole funguje literární klub pro 15 dětí, kde je kladen důraz na rozvoj jazykového talentu, tvůrčího psaní, kritického myšlení. Žáky zde seznamují s redakcí časopisu a vydavatelstvím knih. Výsledným produktem tohoto klubu bude školní časopis, tvorba a prezentace poezie a literárních textů v časopisech, sbornících ve škole i mimo školu. Na základní škole fungují také badatelské kluby pro 1. a 2. stupeň. V těchto klubech probíhá nejen práce v laboratoři i v terénu, ale také badatelská činnost, exkurze, spolupráce s odborníky, příprava na olympiády a soutěže. V klubu je kladen důraz na individuální přístup, praktické dovednosti a badatelsky orientovanou výuku. Novými aktivitami v rámci činnosti klubů jsou pro tento rok například geologie a paleontologie, pěstování horských kaktusů Jižní Ameriky, ale také téma zaměřené na vesmír. Zároveň bude zachována podpora pedagogů v oblasti jejich vzdělávání.

Na Gymnáziu Olgy Havlové z Ostravy-Poruby pracuje již od roku 2017 školní koordinátor nadání. Učitelé gymnázia se nadaným a talentovaným žákům individuálně věnují nad rámec výuky a podporují je v badatelských činnostech. Činnost gymnázia byla v loňském roce rozšířena o spolupráci s partnerskými základními školami, na kterých také systematicky pracují školní koordinátoři nadání. Projekt řeší nejen zajištění rozvoje znalostí a dovedností nadaných žáků, ale zároveň podmínky pro jejich samostatnou badatelskou práci. Novou aktivitou gymnázia v letošním roce je badatelská soutěžní Ekokonference, která je zaměřena na různá témata v oblasti životního prostředí. Dvou až tříčlenné týmy budou pracovat na vybraném badatelském projektu v oblasti životního prostředí. Své výsledky budou prezentovat před odbornou porotou.

Z programu na podporu rozvoje kvality školství, který existuje již od roku 2005, město přispěje v letošním roce částkou 7,600 mil. korun na realizaci 118 projektů pro předškoláky, žáky i studenty ostravských škol a dalších neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání. Projekty přihlášené do tohoto programu jsou zaměřeny na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území města. Podporovány jsou celoroční i jednorázové aktivity zaměřené na vzdělávání, aktivity nad rámec běžné výuky a doplnění učiva žáků základních škol, socializační aktivity a dále i na podporu řemeslných činností a podporu čtenářské gramotnosti.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-pokracuje-v-podpore-vzdelavani-a-talentmanagementu