Ostrava schválila plán vzdělávání pro rok 2022

Zobrazit: Ostrava schválila plán vzdělávání pro rok 2022

Na akčním plánu vzdělávání pro rok 2022 se začalo pracovat neprodleně po schválení Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Byly osloveny odbory magistrátu, byly finalizovány výstupy odborných pracovních skupin MAP ORP Ostrava II. Současně magistrát oslovil městské obchodní společnosti a příspěvkové organizace, vysoké školy, hlavní stakeholdery v oblasti vzdělávání na území města Ostravy. Důležité byly návrhy a náměty odboru strategického rozvoje. Výše jmenovaní podávali návrhy projektů a projektových záměrů reagujících na strategií vytýčené cíle. Odborná pracovní skupina všechny náměty opakovaně projednala. Současně se k návrhu Akčního plánu Strategie vzdělávání města Ostravy 2022 vyjádřila odvětvová komise.

Akční plán obsahuje nejdůležitější projekty města Ostravy. Vznikl ucelený dokument, který je v souladu se Strategií vzdělávání Ostravy 2030 a řeší její jednotlivé strategické cíle. Mezi klíčové priority dokumentu patří gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement. Dále pak kariéra a občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, podpora rozvoje vzdělávací infrastruktury, podpora univerzit, rozvoj interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesnou výchovou. Důraz je kladen také na podporu formálního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

Projekty akčního plánu jsou sestaveny v souladu se strategickými cíli Strategie vzdělávání Ostravy 2030 a jsou rozděleny podle druhu na neinvestiční a investiční.

Cílem akčního plánu je mapování a podpora významných projektů ostravského regionu. V průběhu roku bude odbor školství a sportu sledovat realizaci jednotlivých projektů a průběžné plnění dílčích cílů, následně bude připraven nový akční plán na rok 2023.

Akční plán ke stažení

  • Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2022 ke stažení ZDE.
  • Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2023 ke stažení ZDE