Ostravští kariéroví poradci jedou on-line

Zobrazit: Ostravští kariéroví poradci jedou on-line

Druhý školní rok intenzivní podpory a rozvoje kariérového poradenství na ostravských základních školách proběhl z velké části v on-line prostředí. Poradcům ze 33 zapojených škol se však daří stále nabízet nástroje a metodické vedení tak, aby dle možností mohli téma zařazovat do výuky.

Metodická setkání

Dvě skupiny kariérových poradců mají za sebou každá již tři metodická setkání, z toho jen jediné se mohlo konat prezenčně. Jejich obsahem je zejména představení nových nástrojů pro přímou práci s žáky a seznámení s jejich možným využitím v praxi. Neméně důležitý je prostor pro sdílení zkušeností pedagogů napříč školami v tématech metodických, ale také pokud jde o hledání prostoru pro práci poradců se skupinami žáků i individuálně, či o spolupráci s kolegy pedagogy a celkový rozvoj poradenských služeb na škole. Novinkou je také sdílení metodických podkladů vytvořených samotnými poradci navzájem v rámci TRHU AKTIVIT.

Nástroje pro přímou práci

Poradci získali v rámci INSPIROMATU k dispozici materiály s návody pro realizaci konkrétních aktivit k rozvoji SEBEPOZNÁNÍ, ORIENTACE V INFORMACÍCH O TRHU PRÁCE, PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ A SEBEPREZENTACE v celkovém rozsahu 28 vyučovacích hodin. Další obsah kontinuálně vytváříme a představujeme on-line. Zažít si jej pro snazší aplikaci do práce budou moci kariéroví poradci na nejbližších prezenčních metodických setkáních.

V reakci na situaci také rozvíjíme ON-LINE PORTFOLIO – nástroj pro skupinovou i individuální distanční práci s žáky, který jim umožní lépe poznat sebe samotné a plánovat volbu střední školy, resp. profesního uplatnění, nejen v posledních ročnících. K tomuto nástroji nabízíme také individuální podporu kariérového poradce zkušeným metodikem, který vstupuje přímo do výuky či je účasten konzultace s žákem, případně také s rodičem.

Připravujeme ve spolupráci s pedagogy ve školním roce 2021/2022 také nástroj pro sebehodnocení žáků ve výše uvedených oblastech rozvoje tak, aby společně s kariérovými poradci byli schopni vyhodnotit individuální posun v návaznosti na aktivity realizované v průběhu školního roku.

Zajištění exkurzí

Ještě v červnu 2020 se podařilo ověřit také nový model on-line exkurzí, který v aktuálním školním roce školním roce nakonec zcela převážil. Na podzim roku 2020 bylo realizováno pět online exkurzí (Stora Enso Ostrava, MSIC Ostrava, s.r.o., PTS Josef Solnař s.r.o., Protolab a Railformers s.r.o.) za účasti 280 žáků. Na jaře roku 2021 proběhly tři online exkurze (Maxion Wheels Czech, s.r.o., Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, TietoEVRY) s 260 účastníky.

Další rozvoj systému

Plánujeme do projektu zapojit další školy z Ostravy. O účast na kulatém stole s názvem „Fandíme kariérovému poradenství v Ostravě“, který proběhne 5. 5. 2021, již projevila zájem téměř dvacítka nových škol.

Metodickým garantem projektu Kariérové poradenství Ostrava je MS PAKT (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti). Platformou pro sdílení informací a materiálů v rámci projektu jsou webové stránky www.infoprokarieru.cz.