Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

Zobrazit: Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

V průběhu školního roku probíhaly lekce a projektové dny polytechnického vzdělávání programu Malá technická univerzita v několika ostravských mateřských školách.

Vzdělávací program Malá technická univerzita

Projekt Malá technická univerzita (MTU) má co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické a přírodovědné obory. Prostřednictvím programu MTU se v dětech pěstuje vztah k reálnému světu a přispívá k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí a u dětí 1. – 2. tříd základních škol.

Vzdělávací program se vždy koná přímo ve třídách mateřských škol, kam přijede zkušený lektor MTU s kufrem plným didaktických pomůcek, jejichž hlavním základem jsou kostky typu LEGO® Duplo® doplněné o speciální komponenty (vodovodní trubky, turbíny, filtry apod.) a technické výkresy. Školky si mohou vybrat z 10 detailně propracovaných technických témat jako je Stavitel mostů, Malý architekt nebo Malý vodohospodář. Každá z deseti hodin má podobnou strukturu. Je rozdělena do úseků, během nichž se děti účastní herních aktivit vztažených k tématu, a vyzkoušejí si skutečné fyzikální vlastnosti (např. pevnost, stabilita) a činnosti jako stavění měst, domů, mostů, věží, čističek odpadních vod nebo i vodojemu. Vyvrcholením každé hodiny je volné hraní s výsledným dílem. Navíc děti získají po každé lekci osvědčení, které je pro ně skutečnou odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče, co se ten den ve školce dělo.

„Program Malé technické univerzity vzešel z naší potřeby, coby rodičů malých dětí, jednoduše odpovědět na otázky typu „Kam teče voda, když spláchnu?“ nebo „Jak to, že ten most nespadne?“ Když jsem se snažila na tyto otázky odpovídat, došlo mi, že děti takové věci lépe pochopí, když se jim to ukáže názorně, jednoduše a prožitkem, a tak nás s kolegyní Petrou Rožkovou napadla první témata k technickým lekcím,“ uvádí jedna ze zakladatelek MTU Barbora Vítová. „Propojily jsme technické odborníky s pedagogy a vytvořily obsah prvních lekcí. Postupem času vzniklo takových lekcí dvanáct a v současnosti k tomu ještě přidáváme nový vzdělávací program Malá digitální univerzita, který dětem umožní poznat abstraktní svět digitálních technologií, opět formou hry a prožitku, důraz ale přitom klademe na to, aby to bylo tzv. screenless, tedy bez použití samotné elektroniky,“ dodává.

Přednosti vzdělávacího programu MTU

  • realizován a ověřen ve více než 1 000 MŠ, prošlo jím více než 150 000 dětí
  • spolupráce na lekcích s projektanty, architekty i pedagogy
  • důraz na názorné a jednoduché zpracování tématu
  • technické vzdělávání pomocí her
  • obsahuje všechny vzdělávací oblasti RVP
  • rozvíjí všechny gramotnosti podporované MŠMT
  • podporuje rozvoj jemné motoriky, kreativního a logického myšlení

Základní tématické celky vzdělávacího programu

Originální vzdělávací program Malá technická univerzita pro MŠ a 1. stupeň ZŠ nabízí komplet 8 základních lekcí orientovaných na technické a logické dovednosti dětí:

1. STAVITEL MĚSTA – postavíme město se silnicemi a domy, v roli kartografa zakreslíme město do mapy, vytvoříme mapu a vyhledáme hlavní body města.

2. MALÝ ARCHITEKT – naučíme se číst v technických výkresech a postavíme půdorys domu. Zjistíme, kdo je to architekt, a co jsou to základové a obvodové zdi.

3. MALÝ INŽENÝR – hrajeme si na instalatéry a elektrikáře. Zavedeme do domu vodu, elektřinu a kanalizaci, zjistíme, jak to v domě funguje a jakou barvou se co v technických výkresech značí. 

4. MALÝ PROJEKTANT – zjistíme, jak se dostane voda do domu, kam odtéká z domu odpad a odkud vede elektřina, podle plánu postavíme ulici a na konec rozsvítíme lampy veřejného osvětlení.

5. STAVITEL MOSTŮ – naučíme se vázat cihly, stavět pilíře a mosty, společně postavíme most, jehož stabilitu si každý sám ověří.

6. STAVITEL VĚŽÍ – stavíme věže s pevnou základnou. Zjistíme, jaké druhy věží jsou a jaký je jejich účel, podle plánu postavíme unikátní stavbu – vysílač Ještěd.

7. MALÝ VODOHOSPODÁŘ – zjistíme, co jsou to filtry a jak fungují, postavíme čistírnu odpadních vod a provedeme jednoduchý pokus s filtrací vody.

8. MALÝ ENERGETIK – zjistíme, jaké jsou druhy elektráren a zdroje elektřiny, postavíme elektrárnu, sloupy vysokého napětí a povedeme dráty od turbíny v elektrárně až do trafostanice v ulici a z ní do domů, kde si nakonec rozsvítíme žárovky.

Nadstavbové tematické celky

9. MALÝ ZPRACOVATEL ODPADŮ – Kde končí všechen odpad?, stavba skládky, Co na skládku nepatří/recyklace, praktická ukázka recyklace papíru.

10. MALÝ ARCHEOLOG – základy profese archeologa, určení původu a doby nálezu, naleziště a vykopávky, průzkum základů prastarých staveb, rekonstrukce objevených budov.

11. MALÝ ROPAŘ – těžba a cesta ropy až k nám, co se z ropy vyrábí, jednoduchý pokus (separace), pouze jako součást kompletní metodiky MTU (12 lekcí).

12. MALÝ PLYNÁRNÍK – těžba a distribuce zemního plynu, k čemu nám slouží zemní plyn, jak poznáme, že plyn uniká, zavedeme zemní plyn do našeho bytu, pouze jakou součást kompletní metodiky MTU (12 lekcí).

Malá technická univerzita je neziskový vzdělávací projekt, který vznikl v roce 2014. Jeho cílem je názorně a jednoduše dětem přiblížit technický svět, ve kterém žijeme. Od jeho založení tímto programem prošlo již více než 1 000 mateřských a základních škol po celé České republice, z toho přes 80 MŠ si jej realizují samy. MTU pořádá také akreditované semináře pro pedagogy, jejichž cílem je předat pedagogům inspiraci z oblasti polytechnického a digitálního vzdělávání pro jejich dopolední program v MŠ. V rámci nového programu Malá digitální univerzita probíhá také digitální konference po celé České republice.   Leták k vzdělávacímu programu Malé technické univerzity naleznete zde.