Příklady dobré praxe během distanční výuky

Zobrazit: Příklady dobré praxe během distanční výuky

Již třetím rokem pokračuje projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, do něhož je zapojeno dohromady 25 ostravských základních škol. V rámci projektu se úspěšně daří uskutečňovat jeho klíčové aktivity, které obsahují zejména konání seminářů, workshopů pro rodiče zdůrazňující důležitost vzdělávání a rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání. Zmíněné dílčí aktivity napomáhají řešit potřeby a vzdělávání dětí, které jsou ohrožené školním neúspěchem.

Projekt v roce 2021 připravuje pro odborníky a pedagogy dvě zahraniční stáže, a to do Finska a na Slovensko, aby získali nové zkušenosti a praktické znalosti. Vše ovšem záleží na aktuální epidemiologické situaci. 

Díky projektu se pravidelně konají metodická setkání pro školní psychology, speciální pedagogy, asistenty pedagogů, školní asistenty i pro sociální pedagogy. V době nouzového stavu je možná jen on-line forma. Na začátku roku 2021 se účastníci metodických setkání zabývali tématy, jako jsou dítě s traumatem, řešení konfliktních situací s rodiči, jak rozvíjet osobnost dítěte s Aspergerovým syndromem apod. Někteří školní asistenti se s námi podělili o své zkušenosti, jak zvládají svou práci s žáky a jejich rodiči během distanční výuky, které se museli přizpůsobit, zorientovat se a přesunout svou prezenční práci a výuku do online prostoru kvůli aktuální špatné epidemiologické situaci. 

Spolupráce s rodiči a se žáky během distanční výuky:

„Naši žáci měli problém se v on-line prostředí zorientovat, snažili jsme se jim tudíž vyjít vstříc, aby si každý mohl zvolit způsob, který je mu nejpříjemnější. Žáci dostávali úkoly do jednotlivých předmětů prostřednictvím webových stránek školy, taktéž jim byly zasílány do emailových schránek a rovněž měli možnost si úkoly vyzvedávat přímo osobně ve škole v tištěné podobě. Žákům druhého stupně bylo rovněž umožněno komunikovat s vyučujícími přes platformu Facebooku v uzavřených skupinách, která se nakonec ukázala pro žáky jako nejpřijatelnější a kterou využívali nejvíce. Moje práce spočívala především v komunikaci se žáky, eventuálně s rodiči. Žáci se na mě mohli obrátit v případě potřeby, pokud si nevěděli rady s úkoly či s jakýmkoli jiným problémem. Pro žáky se speciálními potřebami jsem připravoval průběžně pracovní listy do hlavních předmětů – jazyka českého, matematiky a angličtiny. Pedagogové pak tyto materiály využívali i pro výuku ostatních žáků. Byl jsem připraven taktéž pomoci žákům s technickými obtížemi, které u nich nastávaly během distanční výuky.“ Luděk Krayzel, ZŠ Gebauerova

„Spolupráce školního asistenta s rodiči během distanční výuky byla stálá. Rodiče žáků se na školního asistenta obraceli, pokud chtěli zapůjčit notebook nebo nějaké příslušenství k notebooku, vzhledem k distanční výuce žáků. Dále se školním asistentem konzultovali vhodnost zapůjčení knihy ze školní knihovny pro jejich děti na čtení. Tyto knihy si rodiče bezpečným způsobem vyzvedávali před školou. Děti, které si nemohly tisknout doma materiály do školy, např. úkoly, požádali školního asistenta o vytištění. Předání probíhalo tak, že se materiály nechaly před školou na smluveném místě a rodiče si je cestou z práce vyzvedli.“ Vladimír Pavelek, ZŠ Proskovice

„Mými žáky jsou převážně cizinci (Vietnamci). U těchto dětí většinou zastupují rodiče starší sourozenci, kteří alespoň trochu umí česky. Tak tomu je i při výuce on-line. Vždy je vidět, že v místnosti nebo poblíž sedí buď starší sourozenec nebo nějaká teta, která radí. Bohužel rodiče těchto dětí opravdu většinou pracují celý den, a tak zajišťují doučování svým dětem jinak. Zatím vždy, když jsem potřebovala cokoliv s žáky vyřešit, jsme našli způsob, jak to udělat. Musím říct, že vždy, když jsem naplánovala schůzku on-line (pracujeme přes Microsoft Teams), vždy se žáci přihlásili v plném počtu a včas. V současné době doučuji a pomáhám s domácími úkoly distančně třem žákyním z II. stupně a třem žákům z I. stupně.  Probíráme aktuální učivo, většinou český jazyk. Žákyně z druhého stupně (7., 8., 9. ročník) hlavně potřebují podporu v naukových předmětech.“ Kamila Štěpánková, ZŠ V. Košaře