Přínos sociálních pedagogů pro třídní učitele

Zobrazit: Přínos sociálních pedagogů pro třídní učitele

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III přinášíme příklady dobré praxe, tentokrát z pohledu sociálních pedagogů i třídních učitelů na působení sociálních pedagogů na základních školách.

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2

L. Kubzová, sociální pedagožka:

„Chtěla bych pozici sociálního pedagoga ve škole představit z opačného pohledu, a to z pohledu pedagogů. Moje sestra pracuje jako učitelka na nižším stupni základní školy již téměř čtyřicet let. Když si spolu povídáme o práci, tak se velmi zajímá o to, co vlastně jako sociální pedagog ve škole dělám. Po každém takovém rozhovoru vždy moc lituje, že na jejich škole taková pozice není.  Postrádá pomoc při komunikaci s rodiči žáků s nevyhovujícím rodinným zázemím, při motivování a hledání vhodných způsobů na trávení volného času, pomoc při doučování a hledání dalších možností v této problematice. Jako velmi důležitou vidí mediaci mezi rodinou a školou, spolupráci a psaní zpráv na OSPOD. A tak bych mohla pokračovat …

Místo dalšího výčtu možností využití sociálního pedagoga přidám raději pohled čtyř učitelů ze základní školy, na které pracuji.“

Třídní učitelka Š. F.:

„Dle mého názoru je pozice sociálního pedagoga v oblasti základního školství velmi důležitá.

V minulosti tato pozice vůbec v oblasti základního školství neexistovala, ale až v posledních letech je tato funkce velmi oceňována – dle mého názoru zejména z pozice třídního učitele a domnívám se, že i z pozice samotného rodiče.

Především v období on-line výuky byl sociální pedagog na naší škole velmi vytíženou osobou. V době, kdy vyučující měli plno práce se samotnou distanční výukou, sociální pedagog byl ten, který řešil tzv. vedlejší věci – především absenci žáků při on-line výuce a problémy s rodiči, kteří nejevili zájem o výuku svých dětí. Také pomáhal těm žákům, kteří neměli možnost počítačového připojení k výuce – zprostředkovával samotnou výuku, komunikoval s rodiči, tiskl pracovní listy a předával samotným žákům.

Jak jsem již konstatovala, funkce sociálního pedagoga je pro školu velmi přínosná a to se projevilo zejména v koronavirové době.“

Třídní učitelka V. L.:

„Během online výuky sociální pedagožka kontaktovala rodiče žáků, kteří se nepřihlašovali na hodiny, vedla tyto žáky v evidenci a kontrolovala jejich aktivity. V případě nutnosti byla v kontaktu s OSPOD a organizovala s nimi schůzky, čímž nám ulehčila práci.

Během prezenční výuky je ve styku s žáky, kterým se nedaří, pomáhá radou, kontroluje jejich úspěchy. Je v kontaktu s jejich rodiči,  i těm se snaží pomoct a poradit.

Je super, že tu máme člověka s bohatými zkušenostmi, který má pod kontrolou žáky se slabým sociálním zázemím a školním neúspěchem. Usnadňuje nám to spoustu nejen administrativní práce.“

Třídní učitelka B. S.:

„Práce sociálního pedagoga je ve škole dle mého mínění velmi důležitá. A to hned z několika důvodů. Během distanční výuky tak nebylo jediné dítě na naší škole bez online vzdělávání. Paní sociální pedagožka zajišťovala potřebnou vzdělávací péči žákům, kteří buď neměli přístup k internetu –byla s nimi ve škole a připojovala se z naší IT učebny a dohlížela na ně při vyučování– nebo nedělali své povinnosti z jiných důvodů. Dále nás pravidelně vyzývala, ať ji píšeme seznam žáků, kteří online nepracují a na základě toho sjednala nápravu,  telefonicky nebo osobně vyzvala rodiče k dohledu nad svým dítětem a tyto rodiny pravidelně kontrolovala. Díky její práci na naší škole probíhalo dostatečně a kvalitně vzdělávání i těch dětí, které nemají doma podnětné sociální zázemí.

Také i mimo distanční výuku se nadstandardně věnuje žákům, kteří mají problémy s kázní, prospěchem, plněním domácích úkolů atd., nemají kvalitní a podnětné domácí zázemí.

Práce speciálního pedagoga má nezastupitelnou úlohu na školách.“

Třídní učitelka K. T.:

„Jak jsem využila školního sociálního pedagoga během distanční výuky i během prezenční výuky: 

 • – pomoc při komunikaci mezi pedagogy
 • – pomoc při komunikaci s rodiči
 • – pomoc při komunikaci s žáky
 • – pomoc při plnění úkolů
 • – pomoc při řešení problémů s distančním vzděláváním –dohled na jednotlivci, kteří měli možnost ve škole zkusit distanční výuku, práce s Google učebnou
 • – navštěvování rodin –pomoc rodičům žáků, žákům
 • – pomoc při řešení chování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

Sociální pedagog pro mě představuje: 

 • – osobu, na kterou se obracím pro radu
 • – osobu, která mi poskytne neobvyklý pohled na situaci
 • – osobu, která navrhne řešení a je schopna jej realizovat nebo pomoct s realizací
 • – osobu, která umí komunikovat s pedagogy, rodiči i žáky tak, aby pochopili situaci a byli schopni spolupracovat na řešení“

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Mgr. I. Pillerová, sociální pedagožka:

„V době distanční výuky mne kontaktovali pedagogové převážně se žádostí o pomoc při řešení neúčasti žáků v distanční výuce, neplnění úkolů a vysoké absence. V souvislosti s negativními aspekty distanční výuky se také zvýšil počet žáků potřebujících více než jindy posílení motivace, vyskytly se případy projevů verbální agrese a depresí. 

Naše škola poskytla rodinám ohroženým sociálním vyloučením celkem 14 notebooků, aby se děti mohly účastnit distanční výuky. U těch dětí, kterým nemohly být z kapacitních důvodů notebooky zapůjčeny, zajišťovala škola úkoly tištěnou formou. V rodinách, ve kterých jsem již intervenovala, jsem žákům v této výjimečné době pomáhala při vypracování úkolů nebo s doučováním formou online.

V době distanční výuky vše probíhalo v jednom prostoru u žáka doma, děti nemusely do školy docházet, mnohé přecházely od výuky ihned do módu trávení volného času u výpočetní techniky a po návratu rodičů z práce ke společně strávenému času v rodině. Při rozhovorech s dětmi bylo zřejmé, že mnohé v době distanční výuky neprovozovaly svůj volný čas venku, ale sdílely jej s kamarády u chatu nebo her na internetu mnohem častěji, než v době před distanční výukou.

Po ukončení distanční výuky se opět děti vrátily do běžného režimu dne – ranní vstávání a doprava do školy, výuka ve škole, doprava ze školy domů, volný čas a povinnosti, atd. A protože mají problém zvládnout opět jiné nastavení režimu dne, nejčastěji v současné chvíli pomáhám s organizací dne a s domácí přípravou na vyučování – rozdělení a plánování času na plnění povinností a na zábavu. Nyní již ve výjimečných případech řeším častou a krátkou absenci.

Také jsem opět začala navštěvovat rodiny v jejich přirozeném domácím prostředí.

Pedagogové vyslovili spokojenost s mou prací a také ocenili přínos pozice sociálního pedagoga ve škole – mohou se plně věnovat své pedagogické práci. Řešení a vyřizování různých situací jak telefonicky, tak osobně je časově náročné. Po vyřešení předávám pedagogům zpětnou vazbu a oznamuji výsledek a související důležitá fakta. Následně se domlouváme na dalším postupu.

Přínosem v mé práci, mimo jiné, spatřuji možnost osobního kontaktu se zákonnými zástupci žáků i se žáky samotnými v jejich domácím prostředí. Jedná se nejen o eliminaci rušivých podnětů, ale ve známém prostředí rodiče i děti snadněji odbourávají prvotní zábrany a mnohem lépe obě zainteresované strany navazují spolupráci. Tím, že s rodiči mám možnost trávit více času a lépe poznat rodinu i její prostředí, usnadním navázání spolupráce pedagogů a rodičů.“