Projekt „Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě“

Zobrazit: Projekt „Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě“

Vytvoření podmínek, za kterých mohli žáci navrhovat vlastní nebo inovovat stávající řešení ve vybraných oblastech, které si sami zvolili – to bylo cílem projektu „Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě“. Finanční prostředky na něj byly poskytnuty v roce 2019. Žáci se díky projektu mohli podrobněji zamýšlet nad problémy města, ve kterém žijí a zároveň navrhovat způsoby jejich řešení. Žáci zacílili na široké spektrum oblastí – městskou dopravu, zdravotnictví, veřejnou správu, osoby se zdravotním znevýhodněním apod.

Průběh projektu

Zpočátku se žáci zabývali vyhledáváním relevantních informací a učili se správně interpretovat data. Získávání informací, jejich zpracování a správná interpretace nabývá v dnešní době velkého významu. Pro žáky nebylo mnohdy jednoduché zorientovat se v záplavě informačních zdrojů, které museli pečlivě analyzovat. Velkým přínosem byla část práce, kdy žáci začali navrhovat vlastní SMART řešení. V této aktivitě žáci ukázali svůj velký potenciál a kreativitu a naplnili tak základní ideu, kterou dotační program na posílení talentů podporuje. Zaměření žákovských projektů na SMART řešení motivovalo žáky poznávat moderní technologie, ke kterým mají blízko. Jimi navrhovaná řešení vycházela z reálných problémů města a ve výsledku byla progresivní a inovativní.

Soustředění a konference

Velkým přínosem projektu bylo dvoudenní soustředění, kdy se pod vedením učitelů a lektorky žáci zdokonalovali v tvorbě prezentací a vystupování na veřejnosti. Umět formulovat a prezentovat výsledky své práce patří k základním dovednostem, které využijí žáci i v budoucnosti při vědecké práci. Dokladem, že se cíl posílit a zdokonalit prezentační dovednosti žáků podařilo splnit, byla jejich velmi zdařilá vystoupení na závěrečné mini-konferenci dne 9. prosince 2019, kde členové odborné poroty kladně hodnotili způsob vystupování, dosažené výsledky a nad navrhovanými závěry žákovských prací velmi důkladně diskutovali.

V rámci závěrečné mini – konference žáci prezentovali výsledky své práce a byli hodnoceni ze strany odborné poroty ve třech kategoriích – nejlepší poster, nejlepší žákovská práce a nejlepší prezentace. Následně byli po pečlivém vyhodnocení odborné poroty odměněni věcnými cenami.

Žáci získané dovednosti využijí v další činnosti, ať již v rámci dalšího studia, účasti na soutěžích nebo při své budoucí odborné práci. Projektem jsme vytvořili podmínky pro rozvoj talentmanagementu a škola chce v této aktivitě pokračovat i v dalších letech.

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

Mgr. Bc. Alena Koubková

Mgr. Jitka Šeděnková