Role sociálního pedagoga na základních školách ve školním roce 2020/2021

Zobrazit: Role sociálního pedagoga na základních školách ve školním roce 2020/2021

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III podporuje v 25 ostravských základních školách odborné pozice ve školních poradenských pracovištích – školní psychology, školní speciální pedagogy, školní asistenty a také sociální pedagogy. Profese sociálního pedagoga efektivně vyplňuje prostor mezi školou, rodinou a dalšími službami a orgány, které se věnují ohroženým žákům. Pro úspěšný rozvoj žáků a prevenci řady nežádoucích jevů (např. záškoláctví, výchovné a kázeňské problémy, nevyhovující rodinné zázemí) je důležitá komunikace a spolupráce školy s rodiči. Ta je jedním z hlavních úkolů sociálního pedagoga. Činnost sociálního pedagoga probíhá ve spolupráci s tradičními pozicemi v rámci školního poradenského pracoviště a významně je doplňuje.

Role sociálního pedagoga je rozmanitá. Spočívá zejména v podpoře žáků a jejich rozvoji.  Ve školách pomáhá eliminovat důsledky sociokulturně znevýhodněného prostředí žáků a spolupracuje nejen s žáky, ale také s jejími rodiči a pedagogy. Právě období distanční výuky v letošním školním roce 2020/2021 potvrdilo potřebu sociálních pedagogů ve škole. Přinášíme příklady z praxe sociálních pedagogů a jejich působení během distanční výuky a po jejím ukončení, které umožňují nahlédnout a porozumět významu role sociálního pedagoga.

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

Mgr. J. Klimundová, sociální pedagožka:

„Moje činnost v průběhu školního roku byla zaměřena zejména na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. V době distanční výuky jsem spolupracovala s žáky, kteří neměli potřebné zázemí pro zapojení do online výuky. Fungovala jsem jako prostředník mezi školou a rodinou. Podpora byla zaměřena na vysvětlení probíraného učiva, předání výukových materiálů a individuálních konzultací směřujících ke zvýšení vnitřní motivace žáků ke vzdělávání. Nejen s žáky, ale také s rodiči jsme řešili obtíže spojené s distanční formou výuky a snažili se najít cestu k jejímu zvládnutí. Škola podpořila žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí zapůjčením potřebné techniky pro online výuku a využila nabídky společnosti O2 bezplatných SIM karet s daty pro potřebné žáky. Spolupracovala jsem také s pedagogy – s těmi jsem řešila zejména situace, kdy se někteří z žáků přestali zapojovat do online výuky. Díky spolupráci a komunikaci s rodinami a pedagogy se podařilo udržet všechny žáky zapojené do vzdělávacího procesu po dobu celé distanční výuky. V době návratu žáků k prezenční formě výuky moje činnost byla zaměřena na práci s třídními kolektivy, podporu dobrých vztahů mezi žáky a také na doučování. Díky individuálním konzultacím s rodiči se podařilo snížit obavy u těch, kteří nechtěli posílat své děti do školy z důvodu testování na covid-19. Téměř všichni žáci naší školy se tak vrátili k prezenční formě výuky.“

Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

Mgr. E. Svačinová, sociální pedagog: Pohled sociální pedagožky k činnosti poradenského pracoviště během distanční výuky:

„Ve školním roce 2020/2021 probíhala ve školách distanční výuka, která se promítla do všech oblastí chodu školy. Pedagogičtí pracovníci, žáci a také pracovníci školního poradenského pracoviště působící ve škole museli přizpůsobit veškeré aktivity online prostředí. Škola se snažila podpořit žáky a také rodiče ve všech směrech a zejména zajistit, aby se všichni žáci mohli účastnit distanční výuky. Toto se škole dařilo docílit také proto, že na škole působí dvě sociální pedagožky, které v průběhu tohoto období zajišťovaly komunikaci s žáky a rodiči (také v terénu), zprostředkovávaly podporu a pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, poskytovaly individuální konzultace a další aktivity. Vedení školy se podařilo pro všechny žáky zajistit potřebnou techniku. Nadále poskytovaly potřebnou péči dětem s podpůrnými opatřeními také speciální pedagožka a školní psycholožka. Můžeme říci, že děti, rodiče a také všichni pedagogičtí pracovníci vše zvládli a všichni se moc těšili, až se děti vrátí zpátky do školy.“

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace

Slova třídní učitelky ke spolupráci se sociální pedagožkou paní J. Figelovou, Dis.:

„S paní sociální pedagožkou na naší škole už spolupracuji druhým rokem. Ve třídě mám 5 dětí z nepodnětného a sociálně slabého prostředí. Díky spolupráci se sociální pedagožkou, která velice intenzivně pracuje jak s těmito dětmi, tak i s jejich rodinami, je práce třídního učitele o něco méně náročná. Chvíli trvalo, než si na ni zvykli žáci i jejich rodiče. Dokázala si vytvořit neutrální pozici na hranici mezi pedagogem a sociálním pracovníkem. Rodiče i děti k ní našly důvěru a v případě potřeby, problémů se už na ni dokáží obrátit sami a sdělit jí informace, které by se škola mnohdy ani nedozvěděla. Osobně si mi s ní velice dobře spolupracuje a jsem moc ráda, že ji ve škole máme.“