Současní pedagogové v digitálním světě

Zobrazit: Současní pedagogové v digitálním světě

Milan Chalupa, ředitel Základní školy J. Šoupala 1609 z Ostravy-Poruby, nám přiblížil fungování distanční výuky prostřednictvím Microsoft Teams na jejich škole.

„Na začátku distanční výuky jsme upravili rozvrh hodin, ze kterého byly vyňaty hodiny tělesné výchovy a sportovní přípravy, místo nich jsme posílili hodiny českého jazyka a matematiky. Tyto extra hodiny učí učitelé tělesné výchovy, kterým odpadly jejich hodiny z úvazku a didakticky si hodiny připravují ve spolupráci s aprobovanými kmenovými učiteli daných předmětů,“ popsal Milan Chalupa.

Na škole probíhá komunikace mezi zaměstnanci školy prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp, která slouží pro nejrychlejší a stručné informace. Při hromadném zasílání souborů využívá škola komunikační systém Komens v Bakalářích a také e-mail. Komunikace s rodiči probíhá rovněž prostřednictvím systému Komens v programu Bakaláři. Komunikační systém Komens zajišťuje bezpečné doručení zpráv, kontrolu nad přečtením zpráv a také pohodlné sdílení některých typů zpráv.

Při nastavování rozvrhu hodin se vedení školy rozhodlo pro tento model ve vztahu k časové týdenní dotaci jednotlivého předmětu:

  • 5 vyučovacích hodin týdně:   4 hodiny online a 1 hodina offline
  • 4 vyučovací hodiny týdně:  3 hodiny online a 1 hodina offline
  • 3 vyučovací hodiny týdně:  2 hodiny online a 1 hodina offline
  • 2 vyučovací hodiny týdně: 1 hodina online a 1 hodina offline
  • je-li 1 vyučovací hodina týdně, pak je vždy online

Online na škole probíhají i vyučovací předměty jako hudební výchova, výtvarná výchova apod.

Offline hodinu vždy zahajuje i ukončuje pedagogický pracovník, který je celou hodinu připojený pro případné dotazy žáků.

„Na Teamsu máme v souborech zadány úkoly, výukové materiály a výuková videa, úkoly rovněž zapisujeme do třídních knih v programu Bakaláři a na vyžádání výukové materiály a úkoly nabízíme k vyzvednutí v papírové podobě na vrátnici školy. Na Teamsech rovněž realizujeme třídní schůzky a konzultační hodiny pro zákonné zástupce nezletilých žáků,“ vysvětlil ředitel školy Milan Chalupa.

Připojení do vyučovací hodiny se děje na základě kalendáře v Teamsu, kde jsou zpracovány rozvrhy hodin pro jednotlivé třídy.

Do všech jednotlivých skupin pro výuku je zařazený jak ředitel školy, tak zástupkyně ředitele, aby se měli možnost kdykoliv připojit z důvodu hospitační činnosti do kterékoliv hodiny.

„Vzhledem k tomu, že jsme tady měli kontrolu ze strany ČŠI, seznámili se inspektoři s průběhem fungování naší výuky a vyjádřili spokojenost,“ popsal Milan Chalupa.

Škola hodnotí žáky průběžně kombinací sumativního (známkou) a formativního hodnocení. „Na pololetí dostali rodiče na výběr, zda chtějí pro své děti vysvědčení klasické se známkami, či se slovním hodnocením. Drtivá většina upřednostnila konzervativní formu se známkami. Toto vysvědčení pak bude u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohroženými školním neúspěchem doplněno slovním hodnocením se zaměřením na distanční výuku dle osnovy z metodiky MŠMT,“ vysvětlil Milan Chalupa.