Souhlas se zpracováním osobních údajů – Metodická setkání pro pracovníky ŠPP

Ochrana osobních údajů

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451, jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „správce“), si Vás tímto dovoluje za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, ke kterým dochází v souvislosti s Vaší registrací na metodické setkání pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance mateřských a  základních škol v Ostravě.

Vámi uvedené osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, titul za jménem, zaměstnavatel, pracovní pozice a e-mailová adresa jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu
za účelem přihlášení na metodické setkání pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance mateřských a základních škol v Ostravě. Přihlášením na metodické setkání souhlasíte s pořizováním fotodokumentace z průběhu účasti na metodických setkáních. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo podat proti zpracování námitku, požadovat po Magistrátu města Ostravy přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, požadovat jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností SMO.

Kontaktní údaje správce:

Adresa:

Statutární město Ostrava                                     IČ: 008 45 451                

Magistrát města Ostravy                                    ID datové schránky: 5zubv7w

Prokešovo náměstí 8                                           e-mail: posta@ostrava.cz

729 30 Ostrava                                             

Kontaktní údaje odpovědné osoby působící u správce osobních údajů za pověřence na ochranu osobních údajů v době získání souhlasu ze strany subjektu údajů:

Ing. Petr Štětka, Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín 186 00 Praha 8 

Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, tel. č.: +420 227 031 495.

Osoba pověřence na ochranu osobních údajů se může v průběhu zpracovávání osobních údajů změnit. Aktuální informace a kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách www.ostrava.cz v sekci Úřad – Činnosti úřadu – Osobní údaje (GDPR). Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu správce – statutárního města Ostravy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.  


Správce osobních údajů Vás tímto informuje, že v souvislosti s výše uvedeným zpracováváním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“.
 • Právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace o účelu zpracování, době zpracování atp.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste správci poskytl(a),
  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů.
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo
  k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
 • Právo vznést stížnost, v případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.