Souhlas se zpracováním osobních údajů – Konference Talent City 2023

Ochrana osobních údajů

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451, jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „správce“), si Vás tímto dovoluje za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, ke kterým dochází v souvislosti s Vaší registrací na konferenci Talent City 2023.

Vámi uvedené osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, titul za jménem, zaměstnavatel, pracovní pozice, datum narození a e-mailová adresa jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem přihlášení na konferenci Talent City 2023. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

Uvedené osobní údaje budou z povahy výše uvedeného účelu zpracování poskytnuty dalším organizátorům konference, a to Ministerstvu kultury, sídlem Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, Malá Strana, Moravskoslezskému inovačnímu centru Ostrava, a.s., sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec.

Kontaktní údaje pověřence:

Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená jednatelem Ing. Radovanem Haukem. Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka,
tel. 734 647 701, mail: gdpr@moore-czech.cz.


Správce osobních údajů Vás tímto informuje, že v souvislosti s výše uvedeným zpracováváním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“.
 • Právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace o účelu zpracování, době zpracování atp.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste správci poskytl(a),
  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů.
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo
  k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
 • Právo vznést stížnost, v případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.