Spolupráce s Tieto EVRY – darování notebooků

Zobrazit: Spolupráce s Tieto EVRY – darování notebooků

Sociální pedagožka Mgr. Iveta Richter Jančová, která pracuje v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 na základní škole Františka Formana, oslovila firmu Tieto EVRY Tower s prosbou o navázání spolupráce. Kontaktovala emailem p. Zuzanu Mánkovou, Communication specialist, kde popsala požadavek s dětmi se sociálním znevýhodněním a žáky ohroženými školním neúspěchem, konkrétně přímo specifické rodiny, které zůstaly bez možnosti online výuky a jsou odkázáni pouze na domácí samostudium.

Firma Tieto EVRY se v té době rozhodla a vydala výzvu ohledně darování pěti kusů notebooků značky DELL právě žákům, kteří jsou znevýhodnění a rodiny nemají finanční možnosti k zakoupení PC pro své děti. Základní škola Františka Formana disponovala pěti kusy notebooků, které žákům druhého stupně zapůjčili, ale pořád nebylo možné pokrýt i nižší stupeň a všechny žáky, kteří se stále nemohli zapojit do online výuky.

„Protože pracuji na ZŠ F. Formana jako sociální pedagog, tak se s těmito žáky pravidelně setkávám a pomáhám jak rodině tak žákům, kde nyní vykonávám terénní práci a jsem s nimi v kontaktu telefonicky“, říká paní Jančová.

Jednalo se o rodiny, kde je více dětí a rodiny matek samoživitelek, které paní sociální pedagožka společně s třídními učiteli vytipovala a kde by právě tato spolupráce nejvíce pomohla. Jsou to žáci 2., 3., 4., 6. a 9. třídy. Společně se školním metodikem, který nainstaloval programy došlo k darování pěti kusů notebooků do specifických rodin.

„Podpora, kterou nám firma Tieto EVRY pro naše žáky umožnila, je pro rodiny velmi přínosná a mohou se tak nyní zúčastnit online vyučování. I nadále docházím do rodin a pomáhám jim s doučováním, ale komunikace přes internet je nyní možná denně“, popisuje skvělou spolupráci Mgr. Iveta Richter Jančová.

Darování pěti kusů notebooků od firmy Tieto EVRY základní škole Františka Formana.