Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 #talentOVA

Zobrazit: Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 #talentOVA

Statutární město Ostrava při svém všestranném rozvoji a se snahou stát se moderní metropolí 21. století potřebuje ke svému rozvoji ucelenou strategii rozvoje vzdělávání.  Hlavním cílem Strategie vzdělávání města Ostravy do roku 2030 je vytvořit z Ostravy centrum prvotřídního vzdělávání, kvalitního školství, a postavit tak základy pro další rozvoj města, zastavit stěhování kreativních a talentovaných lidí za prací mimo město a vytvořit podmínky pro to, aby se univerzity v Ostravě staly první volbou při rozhodování o studiu na vysoké škole.

Základními stavebními kameny strategie byly několikaleté zkušenosti a poznatky z komunikace a spolupráce se zřizovateli škol a školských zařízení, samotnými školami, univerzitami, odbornou veřejností, sportovními kluby, neziskovým sektorem, dalšími stakeholdery v oblasti vzdělávání a znalost a akceptace místních specifik.

V roce 2016 byla zahájena činnost 6 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava, byl vytvořen Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023. Pracovní skupiny od samého počátku působí v oblastech předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitosti ve vzdělávání, v oblasti kariérového poradenství a financování aktivit v oblasti školství a vzdělávání. Jsou složeny z místních odborníků ve vzdělávání – ředitelů MŠ a ZŠ, zřizovatelů, pedagogů, své zástupce mají speciální pedagogická centra, Svět techniky Ostrava, veřejné VŠ, Odbor pro sociální začleňování (Agentury) MMR, rodiče, a další.

„Při přípravě Strategie vzdělávání města Ostravy 2030, na které se mimo administrativního týmu podílela také pracovní skupina složená ze zástupců veřejných vysokých škol, neziskových organizací a příspěvkových organizací města, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání, byl kladen důraz zejména na návaznost nově připravované strategie na již existující národní, krajské a městské strategickými dokumenty. Strategie byla vytvořena na půdě odboru školství a sportu, interními zaměstnanci, byly tak městu ušetřeny finanční prostředky jinak vynakládané za externí zpracování,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Město dnes již realizuje mnoho aktivit, podporuje talenty a nadání dětí, žáků i studentů, zaměřuje se na cizojazyčnou výuku, podporu zdravého stravování a životního stylu celkově. Metodicky podporuje zřizovatele na úrovni městských obvodů, realizuje systémové projekty na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, vytváří podmínky pro kariérové poradenství na základních školách.

Strategie vzdělávání města Ostravy obsahuje vizi do roku 2030 a stanovuje priority. Stěžejní jsou pro město gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement, oblast budoucí kariéry žáků a výchovy k občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, vzdělávací infrastruktura, otázka univerzit, problematika Interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesná výchova žáků, formální, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Dokument svým obsahem klade důraz zejména na růst kvality ostravského vzdělávání, talentmanagement, rovné příležitosti, kariérové poradenství, rozvoj měkkých kompetencí, podporu flexibilního vzdělávání a digitálních kompetencí, rozvoj veřejných vysokých škol, jakož i rozvoj zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

Na strategii pak budou navazovat pravidelně sestavované a vyhodnocované roční akční plány, jejichž cílem je nastavení realizace a plnění jednotlivých strategických cílů. První z nich se začne tvořit hned začátkem roku 2022.

Dokumenty ke stažení

  • Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 1 – Popis zařízení pro péči o děti do 3 let ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 2 – SWOT analýzy prioritních oblastí vzdělávání ke stažení ZDE.
  • Příloha č. 3 – Program Global Experts ke stažení ZDE.