Talent City 2022 – TALENT A VZDĚLÁVÁNÍ

Blok Talentu a vzdělávání se zabýval problematikou talentu a nadání na školách. Pro odbornou veřejnost byly připraveny semináře a debaty zaměřeny na práci s nadanými žáky ve školách, ale také na typologii nadaných žáků či jejich specifika a potřeby. Tento blok se konal v Centru PANT.

MÁME VE ŠKOLE NADANÉ ŽÁKY?- diskusní seminář

Seminář nabídl stručný průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes včetně typologie nadaných žáků podle Maureen Neihart a aktuální Gardnerovy typologie inteligence. Byla představena specifika a potřeby nadaných žáků, byly uvedeny vhodné a nevhodné přístupy a komunikační chyby učitelů při kontaktu s nadanými žáky. Pro zajímavost se účastníci semináře seznámili s konkrétními ukázkami prací nadaných žáků, která vytváří základ pro doporučení vhodných strategií práce s těmito žáky a pro diskuzi.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

doc. PaedDr. JANA ŠKRABÁNKOVÁ, Ph.D. – vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. má bohaté zkušenosti s prací s nadanými žáky, jejich rodiči i učiteli. Přednáší problematiku nadaných žáků po celé České republice, pro nadané žáky také přednáší vybraná odborná fyzikální a chemická témata. Vlastní zkušenosti s mentoringem, zkušenosti s organizací řady exkurzí, soutěží, aktivit, programů  a projektů pro nadané žáky. Autorka více než 100 článků a 3 knih, většina v propojení s tématikou nadaných. Odborné zaměření – Speciální teorie relativity, Geofyzika a meteorologie, Fyzikální výpočty, Didaktika fyziky. Aktuálně členka užší tvůrčí Koncepční pracovní skupiny pro revize RVP ZV při Národním pedagogickém institutu ČR v Praze.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. MARIAN PLUCNAR – zástupce ředitelky Gymnázia Třinec, příspěvková organizace, spolupracující pedagog s CVVPT, absolvent akreditovaného kurzu CVVPT – Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol.

Na Gymnáziu v Třinci je zástupcem ředitelky a učí chemii, biologii a stejně zaměřené semináře pro žáky vyšších ročníků gymnázia. Jeho specializací je výuka semináře určeného žákům, kteří se chystají studovat zdravotně zaměřené obory. Při výuce klade důraz na komplexnost a žákům vysvětluje souvislosti mezi obory jako jsou anatomie, fyziologie, biochemie a další. 

Spolupracuje s Centrem pro vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu, kde spolupracuje s koordinátory, kteří se věnují talentovaným žákům. Je absolventem kurzu pro vzdělávání v přírodovědných oborech „Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky“.

ŠKOLA PRO DĚTI: JAK MŮŽEME ROZVINOUT POTENCIÁL KAŽDÉHO Z NICH – odborná debata

V diskusi se hledaly cesty, jak pomoct dětem objevovat a rozvíjet své možnosti a vidět v překážkách a výzvách příležitosti, jak zohlednit v rozmanité, inkluzivní třídě potřeby a pohodu každého dítěte a nepřehlédnout talent. Zeptáme se také, jak nejlépe zařídit, aby nebyla škola na všechno sama, a kam by měla směřovat spolupráce s univerzitami.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MGR. MARTIN TOMÁŠEK, PH.D.

Vysokoškolský učitel (Ostravská univerzita, Katedra české literatury a literární vědy) se zaměřením na českou literaturu 19. století, didaktiku literatury a na studentské praxe. Připravuje budoucí češtináře, badatelsky se věnuje tematologii (fenomén literární krajiny a prostředí) a ekokritice. Podílí se na inovacích výuky na OU a přípravě Univerzitní školy Ostrava (tzv. klinická škola OU). Jako komunální politik má na starosti základní a mateřské školy v Ostravě-Porubě. K jeho koníčkům patří běh, kolo, jóga a hory.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RNDr. BŘETISLAV SVOZIL, Ph.D.

Břetislav Svozil absolvoval Pedagogickou fakultu TU v Liberci a doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V praxi se věnoval práci s žáky od mateřské školy až po vysokoškolské studenty, byl ředitelem ZŠ Deblín a v roce 2016 otevřel v Brně vlastní základní školu Labyrinth; také přednáší externě na univerzitě. Je zařazen do Mapy sociálních inovátorů ČR – Ashoka CEE. Labyrinth pracuje s principy laboratorních škol, které B. Svozil ověřoval v praxi ve spolupráci s Geografickým ústavem PřF MU již na ZŠ Deblín. Je spoluautorem a editorem několika regionálních učebnic, vzdělávacích metodik a řady odborných článků. Rád cestuje do málo známých míst, vytváří a realizuje zdánlivě nemožné.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MGR. MIROSLAV VŠETEČKA

Od roku 2011 je ředitelem velké základní školy s úplným Školním poradenským pracovištěm. Aktivně se zabývá zaváděním efektivní kolegiální podpory, která pozitivně ovlivňuje kvalitu profesního rozvoje pedagogů a tím i kvalitu vzdělávaní.
Je propagátorem rozvoje strategií a plánování na školách. Působil jako konzultant rozvoje školy v rámci projektu NPI Strategie a plánování na školách (SRP). Tématu Ředitel a organizace školy se věnuje i při vedení seminářů a praxí na Centru dalšího vzdělávání Ostravské univerzity v rámci specializačního studia pro ředitele škol a školských zařízení.

INVENIO – KOMPLEXNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI PROFILU SCHOPNOSTÍ DĚTÍ

V přednášce byl představen zcela nový počítačový komplexní diagnostický systém Invenio, který je již několik let vyvíjen na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tento diagnostický nástroj je vytvořen zejména proto, aby pomohl učitelům a psychologům rozpoznat nadané děti, umožnil jim odhalit jejich schopnosti v různých oblastech a následně jim poskytl rychlou a smysluplnou podporu.
Invenio znamená v latině objevuji. Bude Vám předvedeno, jak se jednotlivé schopnosti dětí objevují. Každý test je vlastně veselá počítačová minihra, ve které děti řeší nejrůznější úkoly zaměřené na uplatňování vybraných schopnosti. Budou představeny testy logického myšlení, prostorových schopností, socio-emočních dovedností a mnohé další. Dozvíte se, jak jednoduché je s Inveniem ve Vaší škole či poradně pracovat, jak snadno se dostanou učitelé, psychologové i rodiče dětí k výsledkům i k odborné zprávě a jak rychle můžete začít identifikované schopností dětí podporovat a rozvíjet.
Celý tým se snaží podpořit takový vzdělávací systém, který dovede najít a rozvíjet schopnosti a potenciál každého žáka, tedy jak žáka se specifickými vzdělávacími potřebami, tak žáka s mimořádným intelektovým nadáním.

doc. PhDr. ŠÁRKA PORTEŠOVÁ, Ph.D. – dlouhodobě se zabývá problematikou psychologie nadaných dětí,  možnostmi jejich identifikace a rozvoje. Zejména se věnuje tématu dvojí výjimečnosti a nadaní ve velmi útlém věku.

Mgr. MICHAL JABŮREK, Ph.D. – Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání (dříve IPPP ČR), kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie FSS MU, kde aktuálně působí jako výzkumný pracovník. Zaměřuje se na vývoj diagnostických metod a dětskou diagnostiku pomocí netradičních postupů (např. pomocí videoher).

Mgr. ONDŘEJ STRAKA, Ph.D. – aktuálně je lektorem a výzkumným pracovníkem na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU, zabývá se psychologií nadaných dětí a tvorbou nových diagnostických metod. V minulosti působil šest let jako psycholog a metodik péče o nadané v Pedagogicko-psychologické poradně Žďár nad Sázavou.

TALENT VE ŠKOLE – JAK O NĚJ NEPŘIJÍT – odborná debata

Odborná debata v kombinaci s diskusí účastníků inspirovala ty, kteří pracují s nadanými žáky, nebo je tato problematika z nějakého důvodu zajímá. Cílem bylo zejména ukázat, jaké atributy má nadání, jaké jsou přednosti, ale také úskalí nadání, jak nadané žáky obohacovat a úspěšně rozvíjet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

prof. RNDr. JOSEF MOLNÁR, CSc. – Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF a Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Dříve proděkan PřF UP a vedoucí Kabinetu pedagogické přípravy PřF UP, akreditovaný zástupce ČR v asociaci Kangourou sans Frontières, reprezentant ČR v International Commission on Mathematical Instruction.  Publikační činnost, projektové aktivity a odborné zaměření na didaktiku matematiky, rozvíjení prostorové představivosti, popularizaci matematiky, soutěže a práce s talenty, hlavní autor kompletní řady učebnic matematiky pro 1. – 9. třídu.

Externí vyučující v matematických třídách gymnázií (Bílovec, Olomouc), přednášky pro učitele a žáky v rámci MO, garant Olomouckého matematického korespondenčního semináře pro talentované žáky SŠ, organizace a vedení žáků a studentů v rámci SOČ a SVOČ, iniciátor a organizátor Podzimních škol péče o talenty MAKOS (30. ročník), iniciátor a organizátor soutěže Matematický klokan v ČR (28. ročník), vystoupení na domácích a zahraničních konferencích, např. konference  World Federation of National Mathematical Competititons (Cambridge, Melbourne, Monterrey).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. IRENA HOŠKOVÁ, ACC – koučka, lektorka, konzultantka a manažerka se zaměřením na rozvoj potenciálu, talentů a silných stránek jednotlivců; talent management či systém podpory nadání ve školách, firmách, organizacích a krajích v rámci celé ČR (edukouc.cz).

Profesní život zahrnuje pedagogickou činnost, manažerskou činnost ve vedení národních vzdělávacích institutů NIDM a NIDV, vedení národních projektů MŠMT Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurence schopnost v neformálním vzdělávání, tvorbu celostátních systémů podpory a vzdělávání pro pedagogické pracovníky, oblast mládeže a podpory nadání v ČR (Čestné uznání Vizionář roku 2018). V rámci členství v expertní skupině Evropské komise a pracovních skupin MŠMT zapojení do diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání, podpory nadání a celoživotního učení.  Nyní spolupracuje např. s Pražským inovačním institutem,  Národním pedagogickým institutem, Olomouckým krajem.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PhDr. VĚRA OLŠÁKOVÁ – ředitelka, jednatelka MŠ, ZŠ Academic School,Uherské Hradiště

Jednatelka a ředitelka Academic School (AS), Mateřská škola a základní škola, s.r.o., Uherské Hradiště. Založila školu v roce 1993. Od září 2022 otevírá  první ročník střední školy – maturitní obor Informační technologie ve spolupráci s Univerzitou Tomáše bati ve Zlíně. Škola se zaměřuje na práci s nadanými žáky, jejich rodiči a na práci v různých projektech se stejným zaměřením. Spoluautorka komentářů k řadě učebnic pro ZŠ nakladatelství Prodos, dříve aktivní členka výboru Společnosti učitelů matematiky JČMF, spolupráce s Přírodovědeckou Fakultou UP v Olomouci (AS je fakultní školou), byla členkou pracovní skupiny při MŠMT pro práci s nadanými.