Proběhla úvodní jednání pracovních skupin MAP

Zobrazit: Proběhla úvodní jednání pracovních skupin MAP

V posledních 14 dubnových dnech proběhla úvodní jednání všech 5 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava IV. Oproti dříve realizovanému projektu MAP ORP Ostrava III (dále MAP III) došlo v pracovních skupinách k několika změnám. S mírnou úpravou členů nebo vedoucích skupin zachovány zůstaly PS pro předškolní vzdělání a péči, pro rovné příležitosti a pro financování.  Dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP již nejsou povinné pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a pro rozvoj matematické gramotnosti. Naopak novou povinnou pracovní skupinou je PS pro rozvoj moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí.

V rámci zachování návaznosti činnosti pracovních skupin tak byla tato nová skupina složena z nejaktivnějších členů výše zmíněných zrušených skupin. Skupina se bude zabývat využíváním moderních didaktických metod a forem vzdělávání, které zvyšují atraktivitu vzdělávání v mateřských a základních školách.

Kompetence pro život

Druhou velkou změnou je transformace pracovní skupiny pro kariérové poradenství na pracovní skupinu „kompetence pro život“. Pracovní skupina pro kariérové poradenství již v MAP III zamýšlela změnu obsahu své činnosti více směrem k podpoře podnikavosti, kreativity, občanských kompetencí aj., a tak nové složení pracovní skupiny zahrnuje část dřívějších členů PS pro kariérové poradenství, kteří byli doplněni o nové zástupce ZŠ a externích organizací podílejících se na vzdělávání – PLATO Ostrava, MS!C a DOV – Světa techniky Ostrava. Pracovní skupina se bude zabývat rozvojem výše uvedených oblastí, občanských kompetencí a dalšími oblastmi dle aktuálních potřeb projektu.

Aktuální témata pracovních skupin

Úvodní jednání pracovních skupin byla ve znamení seznamování a představování jednotlivých členů. Byly představeny informace o právě realizovaném projektu MAP IV, jeho rozpočtu, implementačních, vzdělávacích a evaluačních aktivitách, plánech činnosti, ale i výstupech MAP III v oblasti evaluace. Pracovní skupiny již také projednávaly návrh vize ideálního předškolního, základního, základního uměleckého a zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Ostrava do roku 2028 a SWOT analýzy, které budou sloužit jako podklad pro stanovení priorit pro přípravu strategické části MAP. Nad rámec povinných projektových aktivit byla projednávána témata komplikovaného využívání ostravské MHD školními skupinami a aktuální palčivá otázka desegregace žáků.

Informace o pracovních skupinách, jejich složení a zápisy z jednání naleznete na webu projektu.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy.
registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355