V RÁMCI OSLAV DNE UČITELŮ OSTRAVA OCENILA MIMOŘÁDNÉ PEDAGOGICKÉ OSOBNOSTI

Zobrazit: V RÁMCI OSLAV DNE UČITELŮ OSTRAVA OCENILA MIMOŘÁDNÉ PEDAGOGICKÉ OSOBNOSTI

Osm výjimečných pedagogických osobností ocenilo město v průběhu slavnostní akce ke Dni učitelů, která se letos odehrála v nově zrekonstruovaných, památkově chráněných bývalých městských jatkách. Pedagogy mohli nominovat zřizovatelé či ředitelé škol, školské rady i pedagogické kolektivy. 

Návrhy pak posoudila komise pro vzdělávání, vědu a výzkum dle stanovených kritérií, návrh projednala rada města a následně 22. února schválilo zastupitelstvo. Předání ocenění mělo tentokrát velmi slavnostní ráz, neboť hostem byla manželka prezidenta republiky Eva Pavlová, která spolu s náměstkyní primátora pro školství a kulturu Andreou Hoffmannovou učitelkám poděkovala.

Vzdělávání dětí považuji za klíčovou profesi v naší zemi. Kvalita pedagogické práce má zásadní dopad na formování budoucích generací. V rychle se měnícím světě nároky na pedagogy i děti stále rostou, jak se ukázalo mimo jiné během období covidu. Z pedagoga se stává multioborový pracovník, který kromě předávání znalostí musí dobře rozumět dětské duši a adaptovat se na nové technologie a přístupy. S velkou úctou jsem předala ocenění pedagožkám, které do své profese vkládají výjimečné úsilí a pečují nejen o znalosti, ale také o vztahy se studenty a žáky,“ uvedla Eva Pavlová.

Ocenění bylo uděleno tradičně ve dvou kategoriích „Mimořádná pedagogická osobnost“ a „Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost.“ Posuzována byla nejen doba pedagogické praxe, ale také celoživotní tvůrčí a inovativní přístup ke vzdělávání, odborná a publikační činnost, tvorba projektů nebo zapojení do mezinárodních programů či úspěchy školy a další nadstandardní přístupy nominovaných. Ostrava své učitele oceňuje již od roku 2005.

Ostrava se v oblasti vzdělávání za poslední dekádu výrazně posunula. Naše školy se systematicky věnují talentovaným dětem, karierovému poradenství či kreativním projektům. Kvalitně nastavené inkluzivní vzdělávání nám pomohlo zvládnout covidové období i příchod ukrajinských dětí. Podporujeme výuku jazyků, vznik školních knihoven a také odborných pozic na školách. To vše by ale nebylo možno realizovat bez kvalitních pedagogů (i nepedagogických pracovníků), kterým patří největší dík. Dobrou školu totiž tvoří především dobrý pedagogický tým. Děkuji proto všem, kteří se rozhodli svůj život věnovat pedagogické práci a posouvají s námi ostravské školství dopředu,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost převzaly:

PaedDr. Dana Schönová, ředitelka, učitelka MŠ Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670

Více jak 42 let svého profesního života zasvětila paní ředitelka školství. Díky nadstandardním schopnostem náleží mateřská škola k nejvyhledávanějším a nejoblíbenějším. Dokázala vybudovat jedno z největších a plně vybavených předškolních zařízení pro vzdělávání dětí s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami. Ve speciálních třídách se učí děti s více vadami, poruchami autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči aj. Ve škole je zajišťována logopedická a fyzioterapeutická péče. Je autorkou učební pomůcky, určené dětem s poruchami autistického spektra „Krabice pro strukturované učení.“ Pomůcka je využívána pedagogy v rámci celé země.

Lenka Olšarová, učitelka i zástupkyně ředitelky MŠ Ostrava, Lechowiczova 8

Paní učitelka pomáhá realizovat všechny akce mateřské školy, připravuje projektové dny, je garantem spolupráce s dalšími subjekty. Podílí se také na prezentaci školy tvorbou videí a fotoknih. Učitelkou je 32 let.

Mgr. Gabriela Šlechtová, učitelka ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského 668

Učitelka 1. stupně základní školy, svou profesi vykonává již 30 let.  Věnovala se péči o děti s logopedickými vadami, stala se spolutvůrkyní systému podpory talentovaných žáků. Je též výchovnou poradkyní, spolupracuje se školním psychologem, speciální pedagožkou a metodicky vede asistenty pedagogů.

Mgr. Pavlína Kempová, učitelka ZŠ Ostrava-Poruba, Dětská 915

Paní učitelka se své profesi věnuje 35 let. Podílela se na projektu Čtení a psaní s porozuměním, ověřovala materiály ke čtenářské gramotnosti. Své zkušenosti zúročila i při realizaci mimoškolních činností dětí. Spolupracuje rovněž se zařízením pro seniory Domovinka, připravuje vzájemná setkávání dětí a seniorů. Své zkušenosti předává i studentům v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou.

Ocenění „Mimořádná pedagogická osobnost“ převzaly:

Bc. Jitka Dvorská, učitelka MŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Zámostní 31

Předškolní vzdělávání je pro paní učitelku posláním. Věnuje se talentovaným dětem, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje široké spektrum projektů, jazykovým vzdělávání počínaje, ozdravnými pobyty dětí konče. Své okolí inspiruje nápady.

Bc. Lenka Šebestíková, ředitelka MŠ Ostrava, Šafaříkova 9

Ve školství pracuje 32 let. Organizuje setkávání dětí a pedagogů českých a polských mateřských škol. V době příchodu dětí z Ukrajiny do města se podílela na integraci dětí do vzdělávání v mateřské škole, nastavila funkční komunikaci se zástupci dětí. Je členkou zkušební komise pro školní asistenty a chůvy.

Mgr. Vendula Zapletalová, učitelka ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64

Doménou paní učitelky, která ve školství strávila 22 let, je inovativní přístup k výuce. Velkou část projektových a badatelských činností organizuje mimo školní budovu. Vyučuje nadané žáky, vede je k samostatnému myšlení, tvořivosti a zodpovědnosti, podněcuje jejich zájem o vědění, rozvíjí jejich talent.

Ing. Mgr. Jana Jedličková, učitelka, ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B

Paní učitelka se věnuje práci s dětmi v mateřské i základní škole v různých badatelských kroužcích. Připravuje žáky na reprezentaci školy v oblasti chemie a environmentální výchovy. Podílí se na projektech pro talentované žáky. Spolupracuje s Vysokou školou báňskou.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/v-ramci-oslav-dne-ucitelu-ostrava-ocenila-mimoradne-pedagogicke-osobnosti
Foto: Adolf Horsinka