Výzva MŠMT „LETNÍ KEMPY 2021“

Zobrazit: Výzva MŠMT „LETNÍ KEMPY 2021“

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

Časový harmonogram:

-Termín podání žádosti:  30 4. 2021
-Fyzická realizace projektu: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021 (uznatelnost nákladů od 1. 4. – 31. 8. 2021)
-Alokace výzvy: 100 mil Kč
-Letní kemp je určen pro nejméně 15 závazně přihlášených dětí v rozsahu min. 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 kalendářních dnů za podmínky uspořádání min. 4 kempů za žadatele; dětem je v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim (svačina-oběd-svačina). Za letní kemp nesmí být od účastníků vybírána úplata. Maximální výše dotace je stanovena dle typu žadatele ve výši 15/40 tis. Kč/1 kemp

Účel dotace:

Účelem těchto kempů a poskytnuté dotace je podpořit všechny níže uvedené aktivity:
1. podpora opětovného posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci
2. propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí
a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku
3. obnovení pracovních a studijních návyků dětí
4. podpora zájmu dětí o vzdělávání
5. podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí
6. podpoření návyku zdravého životního stylu
7. podpoření pohybových aktivit dětí

Způsobilí žadatelé:
-spolky
-ústavy
-obecně prospěšné společnosti
-VŠ
-účelová zařízení registrované církve a náboženské společnosti
-střediska volného času, domy dětí a mládež zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních

Bližší informace naleznete: LETNÍ KEMPY 2021