ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

Zobrazit: ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

V tomto školním roce by mělo 55 ostravských základních škol zřizovaných městem navštěvovat více než 21 633 dětí, u zápisu do prvních tříd jich letos bylo 2 836. V minulém roce byl celkový počet žáků 22 800 a prvňáčků bylo o něco méně než letos – 2 545. Do mateřských škol bude chodit 8 040 dětí. A také v letošním roce bude město Ostrava nadále podporovat děti, žáky a studenty ve vyhlašovaných dotačních titulech.

Rozvíjení talentu a vloh už od útlého věku je nejen dobrou věcí, ale také svého druhu investicí, která se vyplatí. Nadšené děti se zájmem o konkrétní obory mají větší chuť učit se a objevovat. Pokud jejich talenty včas podchytíme a správně nasměrujeme, bude to vítězná situace pro všechny strany.  Peníze je možné čerpat pro opravdu široký okruh aktivit, ať už se týkají mateřského, základního, středního či vysokého školství.  Od náročných vědeckých projektů, přes různé oborové soutěže až po přípravu odborníků, chybějících na pracovním trhu,“ řekla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy.

Odbor školství a sportu reagoval na aktuální potřeby škol a školských zařízení a aktualizoval Program na podporu rozvoje kvality školství. Je zaměřen zejména na finanční podporu vzdělanosti děti a žáků na území statutárního města Ostravy včetně podpory doučování žáků a dalších vzdělávacích aktivit s cílem zvýšit kvalitu školství. Žadatelem mohou být mateřské, základní a střední školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem na území SMO. Peněžní prostředky jsou určeny k financování celoročních i jednorázových vzdělávacích aktivit, významným akcím celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro děti mateřských, základních a středních škol, vzdělávacích aktivit zaměřených na doučování žáků základních škol, podporu řemesel v mateřských a základních školách a vzdělávací aktivity knihoven realizované základními školami a příspěvkovými organizacemi města. Předpokládaný objem peněžních prostředků na rok 2022 je 6,120 milionů korun. 

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na rok 2022 je zase zaměřen na systematický rozvoj zejména technické, přírodovědné a funkční gramotnosti dětí, žáků a studentů a další vzdělávání pedagogů. Žadatelem mohou mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru, kteří systematicky a celoročně vyvíjejí činnosti na území SMO v oblasti školství a vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení. Tito žadatele musí působit na území města Ostravy nejméně 3 roky. Peněžní prostředky jsou určeny k financování koordinátorů nadání na školách, k vyhledávání a identifikaci nadání, práce s nadanými dětmi, žáky, studenty, systematický rozvoj nadaných a talentovaných dětí, žáků, studentů, další vzdělávání pedagogů, podpory stávajících talentcenter a science center, podpory vzniku nových a rozvoje stávajících vzdělávacích programů. Předpokládaný objem finančních prostředků na rok 2022 je 33,6 milionů korun.

Program na podporu cizojazyčné výuky na školní rok 2021/2022 byl vyhlášen na jaře letošního roku. Úspěšní žadatelé mohou nyní finanční prostředky využít na metodickou a jazykovou podporu výuky cizích jazyků, bilingvní výuku, obsahové a jazykově integrované učení CLIL a také na dovybavení škol pomůckami pro jazykové vzdělávání. Tento program má pozitivní vliv na vyšší úroveň jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků, kvalitnější jazykovou vybavenost žáků, kterým umožňuje lepší uplatnění na trhu práce, zlepšení úrovně jazykového vzdělávání prostřednictvím výuky rodilými mluvčími apod. Podpořeno bylo celkem 32 projektů mateřských, základních a středních škol v celkové výši 7,7 milionů korun.

I v následujícím školním roce budou podporovány vzdělávací kurzy v oblasti přírodovědy, technických oborů, matematiky a finanční gramotnosti pro děti předškolního a školního věku, které jsou realizovány Dolní oblastí Vítkovice, z.s.

Podpora kariérových poradců na školách bude pokračovat i v roce 2022. Bude realizována jednak formou poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu pozice kariérového poradce (v roce 2021 činila tato podpora 1,2 milionů korun), dále podporou spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s. (metodická podpora) a podporou kariérového poradenství v rámci projektu MAP ORP Ostrava II. V současné době je do projektu zapojeno 33 základních škol. V září 2021, ve spolupráci s MSK PZ, se připravuje konference „Volba kariéry v Ostravě“, které se zúčastní zástupci firem, zřizovatelů, obcí, VŠ, odborníků a dalších hostů a Setkání s řediteli zapojených škol.

Od září 2021 se pokračuje v realizaci projektu „Šachy do škol. Otevřou se další šachové kroužky, zvýší se kapacita pro vedení a výuku v těchto kroužcích, pro budoucí i stávající pedagogy je připraven zdarma online šachový kurz trenérů 4. třídy. V případě zájmu ze strany dětí se plánuje možná aplikace propojení šachů do výuky jako volitelný předmět, i možnost zapracování výuky šachů do učitelských studijních programů pro učitelství MŠ a I. stupně ZŠ jako povinně volitelný předmět.  Dalším cílem je zpracovat a distribuovat metodiku pro výuku šachů v MŠ a prezentovat celorepublikový projekt Šachy do škol – zejména získávání trenérské licence pro učitele MŠ a ZŠ, zajištění účasti na šachových turnajích a podporovat pořádání šachových turnajů ze strany Střediska volného času Korunka. V současné době je do projektu zapojeno 15 ZŠ, cca 21 MŠ a 1 SVČ.

Význam a potenciál celoživotního vzdělávání nejen na univerzitách dlouhodobě roste, neboť vzdělávání není považováno pouze za přípravu na život, ale je přímo neoddělitelnou součástí uvědomělého života každého jednotlivce. V rámci celoživotního vzdělávání bude podpořen nový tříletý cyklus vzdělávání seniorů na Akademii umění a kultury vzdělávání III. věku, který je realizován v rámci ZUŠ E. Marhuly. Akademie poskytuje lidem v postproduktivním věku – seniorům, odborné tříleté studium ve všech uměleckých oborech a se těší stále většímu zájmu ze strany seniorské veřejnosti.

Ve školním roce 2021/2022 bude rovněž zahájena realizace projektu „Řemeslná dílna v Korunce“.  Tento projekt byl schválen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ITI; schválená výše dotace činí IROP celkem 2,684 milionů korun.  Vybudují a vybaví se odborné polytechnické učebny zájmového vzdělávání. V budově vznikne v rámci polytechnické učebny i řemeslná dílna se zaměřením na výrobu jednoduchých i složitějších předmětů, např. práce se dřevem, smaltem a slitinami, kdy součástí výrobků budou realizovány na 3D tiskárnách. Díky tomuto vybavení vzniknou nové kroužky se zaměřením na výrobu předmětů a propojení na nové digitální technologie.

Od října 2021 bude pro všechny spádové mateřské školy (zřízené městskými obvody) spuštěn celoměstský Portál předškolního vzdělávání“ pro průběžné zápisy k předškolnímu vzdělávání, pokud bude mateřská škola vykazovat volná místa. Hlavní nápor se očekává v období zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Elektronická registrace žádostí nebude jedinou možností zákonných zástupců, jak se dostat k přihlášce. Ty budou k dispozici rovněž u ředitelek jednotlivých MŠ. Portál umožňuje také na jednom místě vidět kontaktní údaje mateřských škol, včetně jich jednotlivých pracovišť, zaměření mateřských škol, údaje o volných místech, či informace o běžných a speciálních třídách.  Dále je zde možnost sledovat stav žádosti, a nakonec i obecné informace o průběhu zápisu.

„Fajne školní bistro“ – z důvodu pandemie nemoci COVID a opatření MZ a MŠMT byl mentoring známého ostravského šéfkuchaře Davida Valíčka ve školních jídelnách základních škol několikrát posunut. Hned začátkem září (10.9.2021) proběhne na AD Landek, O.-Petřkovice workshop (praktická ukázka moderního vaření ve špičkově vybavené kuchyni a použití netradičních surovin) pro kuchařky školních jídelen ZŠ. Gastronomický zážitek kuchařkám doplní svým příspěvkem Mgr. Michaela Remešová z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a PhDr. Dagmar Kovářů, pedagog oboru nutriční asistent z VOŠZ. Následně jsou naplánovány do konce roku 3 mentoringy ve školních jídelnách na ZŠ a MŠ Březinova, Ostrava – Zábřeh, ZŠ Františka Formana, O.-Dubina a ZŠ a MŠ MUDr. Lukášové a Klegova.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/zacal-novy-skolni-rok-jaky-bude-v-ostrave

Autor fotografií: Jiří Zerzoň