Žáci absolvují část výuky v anglickém jazyce

Zobrazit: Žáci absolvují část výuky v anglickém jazyce

Ve školním roce 2019/2020 se Základní škola Klegova 27 z Hrabůvky zapojila již třetím rokem do projektu Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách, který podporuje město Ostrava.

„V rámci tohoto projektu vyučujeme metodou CLIL. Znamená to, že nejazykový předmět vyučujeme zároveň v češtině a angličtině. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně,“ popsala učitelka Karolína Flašarová. Touto metodou se učily děti pátého až osmého ročníku přírodopis, chemii, informatiku a dějepis. Všichni pedagogové, kteří metodu ve svých předmětech používají, jsou také aprobovanými učiteli anglického jazyka.

Žáci 6. ročníku si procvičovali především slovní zásobu. Pokud bylo učivo obtížnější, vyučující vyložili obsah a klíčové pojmy nejprve v mateřském jazyku a poté pokračovali dalšími aktivitami v angličtině. V hodinách přírodopisu žáci ocenili dobrovolnost a soutěživost při osvojování slovní zásoby. Učitelé využili poutavá a názorná videa Happy learning. Když probírali učivo o mikroorganismech, použili mikroskopy, a co žáci prozkoumali, popsali v angličtině. Běžné pokyny jim byly sdělovány v anglickém jazyku.

V chemii pracovali žáci s periodickou tabulkou prvků a učitelé využívali rovněž výuková videa v angličtině a cizí jazyk používali i během laboratorních pokusů. Obohatili si tak slovní zásobu.

Páťáci a šesťáci absolvovali pomocí metody CLIL také hodiny informatiky. Pracovali s povely start the computer, click, push, open the file, close the window apod. Pokyny vyučující zřetelně vyslovovali a promítali žákům pro kontrolu psaného výrazu. Během výuky si žáci osvojili pojmy jako firewall, windows, ICT, net, web, browser, software, screen, keyboard, file, wifi nebo password. K procvičování těchto pojmů sloužily i četné linky na webu. Pracovali rovněž s on-line anglicko-českým slovníkem. Při práci na klávesnici měli příležitost se obeznámit s anglickými výrazy home, insert, page, up, down, delete, num lock a dalšími.

Při práci na internetu a vyhledávání používali další anglickou slovní zásobu, především pak při vyhledávání na serveru Google. U problematiky bezpečné komunikace na internetu a bezpečný internet se ponořili do pojmů jako hoax, phishing, spam, cyberstalking nebo fake news.

U okruhu vývojových trendů informačních technologií současnosti žáci narazili na výrazy typu games, graphic, phone, cell, touch, memory…

Protože se s těmito výrazy a pojmy žáci střetávají takřka denně ve svých mobilech, počítačích nebo chytrých hodinkách, mnohé z pojmů jim již nebyly cizí. O některé byli obohaceni a důležitý byl akcent na správnou výslovnost.

Přínosem byla výuka s rodilým mluvčím, kdy si hodinu řídí příslušný učitel a rodilý mluvčí citlivě vstupuje do tématu. Žáci mají jedinečnou příležitost osvojit si správnou výslovnost v cizím jazyku.

Výuku metodou CLIL oceňují také rodiče, kteří v této metodě spatřují příležitost. Základní škola Klegova 27 chce výuku metodou CLIL využít i v následujícím školním roce 2020/2021.