Žáci gymnázia zvládají i náročné mezinárodní jazykové zkoušky

Zobrazit: Žáci gymnázia zvládají i náročné mezinárodní jazykové zkoušky

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida z Poruby využilo ve školním roce 2019/2020  neinvestiční dotaci statutárního města Ostravy na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky. „Dotaci ve výši 480 tisíc korun jsme využili na pořízení učebních pomůcek, především na cizojazyčné učebnice pro bilingvní výuku francouzštiny, dále na úhradu části poplatku za mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku žáka střední školy na úrovni B2 a vyšší a na odměny učitelů,“ uvedla zástupkyně ředitelky Jaroslava Cvečková. „Kromě běžné výuky učitelé cizích jazyků propagují jazykovou výuku na našem gymnáziu formou prezentací, workshopů, prostřednictvím vlastních jazykových projektů či soutěží na základních školách. Na recipročních pobytech žáků „francouzských“ tříd na partnerské škole v Limoges nebo na zahraničních jazykových zájezdech v Anglii, Německu či Rakousku reprezentují Ostravu a celou Českou republiku,“ vysvětlila Jaroslava Cvečková.

Bilingvní výuka francouzského jazyka umožnila žákům gymnázia zapojit se do mezinárodních projektů, např. do projektu Et si on parlait d’Europe! (A co takhle se bavit o Evropě!), který získal národní certifikát Quality Label, jenž je udělován inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe.

Vyučující francouzského jazyka se ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Ostravě podílejí na přípravě žáků k mezinárodní jazykové zkoušce z francouzštiny (DELF scolaire) na úrovni A1 – C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve školním roce 2019/2020 vykonalo tuto zkoušku celkem 29 žáků, a to sedm žáků nižšího gymnázia na úrovni A1 a A2 a 22 žáků na úrovni B1 – C2. Díky vynikajícím znalostem anglického jazyka žáci se účastní projektu Erasmus+, partnerství škol, s názvem The same or different?, který zvyšuje informovanost o kulturách partnerů a jejich národním dědictví či zabývá se rozmanitostí kultur členů EU v souvislosti s globalizací Evropy. Partnery porubského gymnázia jsou školy z Rumunska a Polska.

Učitelé anglického jazyka v průběhu studia a v seminářích FCE a CAE připravují žáky k mezinárodním jazykovým zkouškám (FCE, CAE, CPE). V letošním roce jazykovou zkoušku úspěšně složilo 79 žáků.

Žáci německého jazyka pak byli německým partnerem Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH přizváni do projektu Erasmus+ Faces of Europe. Učitelé německého jazyka, včetně rodilého mluvčího, se významně podíleli na přípravě žáků k mezinárodní jazykové zkoušce z německého jazyka (DSD II) na úrovni B2 – C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve školním roce 2019/2020 složilo tuto náročnou zkoušku 17 žáků, z nichž šest dosáhlo úrovně C1 SERRJ.