ZÁJEMCI O PODPORU VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ SE MOHOU UCHÁZET O DOTACE MĚSTA

Zobrazit: ZÁJEMCI O PODPORU VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ SE MOHOU UCHÁZET O DOTACE MĚSTA

Ostrava pokračuje v podpoře cizojazyčné výuky. Také v letošním roce uvolní částku ve výši téměř 7,8 milionu korun na projekty podporující výuku cizích jazyků v Ostravě ve školním roce 2021/2022 v mateřských, základních i středních školách. Zájemci mohou žádosti o dotace podávat do 20. dubna.

„Rozvoj výuky cizích jazyků patří v oblasti školství k programům s mimořádným významem. I to je důvod, proč částka určená pro tento program nebyla ani v současné situaci snížených příjmů způsobených pandemií krácena a zůstává stejná jako v předchozím roce. Od zaměstnavatelů víme, že absolventi středních škol a učebních oborů i univerzit s dobrou jazykovou vybaveností okamžitě zvyšují svou cenu na trhu práce i šanci získat zajímavé uplatnění. Tomu pomáháme, protože dostatečný prostor pro kariérní růst je jedním ze silných motivů, proč mladí lidé zůstávají po dokončení školy v Ostravě,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Žadateli o dotace z programu jazykového vzdělávání mohou být mateřské, základní a střední školy působící na území města. Minimální poskytnutá výše dotace na jeden projekt je 200 tisíc korun (u mateřských škol 100 tisíc korun), maximální hranice je 500 tisíc. Přiznané dotace mohou školy použít k částečné nebo plné úhradě nákladů na projekt. Město program vypsalo letos již podesáté, jen za posledních 9 let na něj vydalo celkem 70,4 milionu korun. V loňském roce bylo na posílení výuky cizích jazyků rozděleno 7,76 milionu korun. Z 32 žadatelů jich 31 uspělo. Stejná částka je připravena k rozdělení také pro školní rok 2021/2022.

Dotační program na podporu jazykového vzdělávání se v souladu se Strategií rozvoje města Ostravy na období let 2017 až 2023 zaměřuje na metodickou podporu výuky cizích jazyků a na rozvoj bilingvní výuky, výuky formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language Integreated Learning) a na cizojazyčnou výuku na předškolním, základním a středním stupni vzdělávání. Jeho cílem je zvýšit komunikativní dovednosti a jazykové kompetence občanů žijících na území města a podpořit tak rovné příležitosti uchazečů o zaměstnání, zároveň zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků.

Například Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava díky programu zapojila do výuky rodilé mluvčí a zajistila nadstandardní podmínky pro vzdělávání žáků bilingvního studia, implementovala nové metody a postupy ve výuce.

„V naší škole se od třetího ročníku vyučuje ve španělštině dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie. Dlouhodobá a systematická spolupráce s městem Ostrava se odráží na výsledcích a úspěších našich žáků v rámci sítě bilingvních škol v České republice. Měřítkem jsou výsledky u maturitních zkoušek a mezinárodních certifikátů, kde dosahujeme nadprůměrných výsledků,“ uvedl ředitel školy Daniel Kašička.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A s podporou města aplikuje takzvanou metodu CLIL, díky níž si žáci osvojují znalosti a dovednosti v odborném předmětu a zároveň i v cizím jazyce v přirozeném prostředí, nikoliv v uměle vytvořených situacích.

„V naší mateřské škole probíhá „Hravá forma učení anglického jazyka“. Děti poznávají svět kolem sebe. V různých denních činnostech a tématech se seznamují s angličtinou, novou slovní zásobou a frázemi. Děti si tak hrají a zároveň se učí,“ objasnila ředitelka školy Věra Rymiecová.

Již řadu let získává z programu podporu také 1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, jejímž studentům otevírá perfektní znalost cizího jazyka možnosti následného studia na nejprestižnějších vysokých školách po celém světě.

„Pro on-line výuku v naší škole využíváme přenosné laptopy a naši komunikační platformu G-Suite. Ve vybraných předmětech probíhá v anglickém jazyce, přičemž vyučující pracují s žáky s využitím různorodých didaktických metod a aktivit, nadále je podporují v rozvoji komunikace, aby angličtinu chápali jako běžný a osvojený komunikační prostředek, a ne jako cizí jazyk. Umožňuje studium v Ostravě také žákům ze zahraničí s odlišným mateřským jazykem, což ve škole vytváří přirozené mezinárodní prostředí a v konečném důsledku to podle našeho názoru přispívá i k dlouhodobému udržitelnému rozvoji našeho města a kraje,“ uvedl ředitel školy Ivo Helebrant.

Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy uspořádal na konci března on-line seminář, na němž se mohli zájemci o dotace dozvědět všechny podrobnosti. Veškeré informace k programu jsou na stránkách www.ostrava.cz, v sekci „dotace“ a dále „školství“.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/zajemci-o-podporu-vyuky-cizich-jazyku-se-mohou-uchazet-o-dotace-mesta